Základné zásady a pravidlá ochrany osobných údajov – prevádzka web stránka arielklub.sk


Vážení klienti, chceme chrániť osobné údaje, ktoré boli spoločnosti od klientov poskytnuté, v súlade s nariadením Európskej únie 679/2016 a zákonom č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov. Spoločnosť prijala všetky technické, organizačné a personálne opatrenia na bezpečné získavanie, spracovanie a uloženie všetkých osobných údajov klientov spoločnosti. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov klientov spoločnosti pred nezákonnými formami spracúvania.

Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania a uchovávania osobných údajov.

Informácie ku fotogalérii

Vo fotogalérii webovej stránky arielklub.sk sa nachádzajú fotografie z verejných i súkromných akcií. V prípade, že ste sa na niektorej fotografii spoznali a neželáte si jej zverejnenie, prosím kontaktujte nás so žiadosťou o odstránenie danej fotografie. Zaväzujeme sa, že v takomto prípade dotknutú fotografiu zo stránky odstránime v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 týždňov od obdržania Vašej žiadosti.
 

Podmienky pre vkladanie inzerátov

1. Arielklub.sk je internetová stránka prevádzkovaná fyzickou osobou Karol Burger, Rudinka 107, 023 31 Rudina, Slovenská republika, ďalej len prevádzkovateľ. 

2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky tovaru, služieb a iného majetku súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. Užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť.
Na serveri arielklub.sk je zakázaná nasledovná inzercia:

  • opakované inzercie stále rovnakého tovaru;
  • inzerátov s nepravdivými údajmi
  • inzerátov s fotografiami prevzatými z iných inzerátov alebo zdrojov
  • inzerátov bez potrebných údajov (popis produktu, kontaktné informácie na predávajúceho)


Pokiaľ sa na serveri objaví "zakázaný" inzerát, bude zmazaný. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, jeden z nich bude označený ako duplicitný a vymaže sa.


3. Služby arielklub.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.


4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami arielklub.sk alebo dobrými mravmi. 

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam arielklub.sk. 

6. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 12 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu.


7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte. 
 

8. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránky arielklub.sk treťou osobou.


10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb arielklub.sk ani za spôsob akým služby arielklubu.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb arielklub.sk.

12. Inzerent zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany inzerenta nezodpovedá. 

13. Za obsah Inzerátu zodpovedá inzerent. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah Inzerátu. Inzerent je povinný pri zadávaní inzerátu dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy. 

14.  Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu služieb arielklub.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby arelklub.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám. 

15. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť. 


Spracovanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. 

2. Na účely užívania služby Serveru Inzerentom a Záujemcom, najmä vkladanie Inzerátov a sprostredkovanie kontaktu medzi Inzerentom a Záujemcom, je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje Inzerenta poskytnuté či zadané samotným Inzerentom. 

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej Inzerent užíva služby stránky arielklub.sk, a ktorej zmluvnou stranou je Inzerent ako subjekt osobných údajov. 

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov. 

5. Všetky informácie o vkladaných inzerátoch, emailoch, telefónoch sú po pol roku od vloženia vymazané.

 

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Stránka Arielklub.sk rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“). 

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou našej spoločnosti a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Vaše osobné údaje budú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania bude možné. Osobné údaje budú zálohované v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. Táto informácia je aktuálna s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.

 

1  Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je administrátor stránky Arielklub.sk, Karol Burger, Rudinka 107, 023 31 Rudina, Slovenská republika. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú uvedené nižšie v bode 10. 


2  Aké Vaše osobné údaje sú spracúvané?

  • Spracovanie osobných údajov pri využívaní kontaktných formulárov

Osobné údaje dotknutej osoby sú:  a , prípadne ďalšie informácie dobrovoľne poskytnuté dotknutou osobou. Osobné údaje, poskytnuté v rámci využitia kontaktného formulára nebudú zverejnené a slúžia výhradne za účelom zodpovedania otázky či podnetu dotknutej osoby.

  • Spracovanie osobných údajov pri prihlásení k newsletteru

Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré prevádzkovateľ spracuje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách (newsletter), sú: emailová adresa dotknutej osoby.

3 Prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Spracúvanie osobných údajov je zo strany spoločnosti nevyhnutné preto, aby mohla:

  • poskytovať služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje klientov, dodávateľov, obchodných partnerov a ďalších osôb;
  • plniť zákonné a zmluvné povinnosti;
  • chrániť oprávnené záujmy spoločnosti, klientov a iných osôb


4 Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby v zmysle§ 13 ods. 1 písm. a) Zákona v spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi, ktorý tieto údaje spracúva.

5 Kde sú spracúvané Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje sú spracúvané výlučne na území Slovenskej republiky v súlade s právnymi predpismi platnými na tomto území.


6  Komu sú Vaše osobné údaje poskytované?

Vaše osobné údaje nie sú poskytované žiadnej tretej strane ani nie sú prenášané do tretích krajín. Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou za účelom inzercie prevádzkovateľ iba sprostredkováva medzi predávajúcim a kupujúcim. Spracovaním osobných údajov dotknutej osoby potrebných za účelom prihlásenia sa k Newsletteru môže byť poverený sprostredkovateľ, ktorý pre prevádzkovateľa zaisťuje alebo môže zaisťovať správu newsletterových kampaní, prípadne sprostredkovateľ, ktorý prevádzkovateľovi poskytuje technické riešenie pre správu newsletterových kampaní.


7  Ako dlho sú spracúvané Vaše osobné údaje?

V zmysle príslušných právnych predpisov sú Vaše osobné údaje uchovávané len dovtedy, kým je uchovávanie týchto osobných údajov nevyhnutné. Osobné údaje poskytnuté za účelom prihlásenia sa k Newletteru budú spracované po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie newsletteru, teda po dobu trvania účelu ich spracovania.

8 Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.


9 Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Ako osoba dotknutá spracúvaním osobných údajov máte nasledovné práva:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na uvedenej adrese. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Ak Ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné a to až po overení identity žiadateľa.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).


10 Ako nás kontaktovať? 

V prípade nejasností, otázok alebo uplatnenia práv týkajúcich sa spracúvania alebo ochrany Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na t.č. 0903 553 982 alebo e-mailom na kajovtelefon@gmail.com