slovak ariel club in english about us in english

Aké linky boli na mojom Arieli ?

Ako je to s linkami ? Mám tie správne pre môj model ? Takéto aj podobné otázky nám prichádzajú  v hojnom počte, tak vám teda ponúkame, čo sme zistili my. 

What about the stripes? Are these the right ones for my model? We get a lot of questions like these so here is what we found out about it.

V poslednom čase sa na nás akosi častejšie obraciate so žiadosťou o radu, ako postupovať pri lakovaní a následnom linkovaní vášho Ariela. Rozhodli sme sa teda podeliť sa s vami o naše skúsenosti s touto problematikou. Do rúk sa nám v priebehu rokov dostalo väčšie množstvo originálnych dielov, z ktorých sa dalo všeličo odčítať. Zaznamenávali sme teda všetky relevantné údaje a postupne sme zhromaždili dostatok informácií, s ktorými sa teraz s vami radi podelíme. Na začiatok je vhodné povedať, že na našom území sa zachovalo veľmi málo úplne originálnych motocyklov, takpovediac bez zásahu nejakého dobového kutila. V dobách, keď sme sa stretávali s nedostatkom náhradných dielov, sa každý snažil udržať pri živote ten svoj stroj podľa vlastných možností a potrieb. Bol to vždy dobrý zdroj pre výrobu domácich traktorov a iných pomocníkov, ktoré boli často zjednotené najrôznejšími  nátermi. Po rokoch sa aj tieto nátery začali lúpať a znovu sa objavili linky na niektorých miestach. Keď sa nám teda dostala do rúk niektorá z nádrží, pokúsili sme sa odstrániť starý náter a poznačiť rozmery a tvar niektorých liniek. Do úvahy sme brali vždy len zostatky pôvodných liniek. Časom sme sa stretli aj s úplne zachovalými, pôvodnými dielmi, na ktorých sme mohli overiť výsledky nášho pátrania. Bolo zaujímavé, že obrázky v niektorých predajných katalógoch, aj keď sa jedná vždy o kresby, často nezodpovedali našim nálezom. Začali sme teda hľadať aj na niektorých aukčných portáloch a rôznych inzerciách, kde sme zakúpili množstvo dobových fotografií Arielov a doplnili tak drobné kúsky našej skladačky. Postupne sme prišli k záveru, že firma Ariel používala rôzne farebné varianty nápisov podľa modelov, ktoré uvádzala na trh. Potlače boli vkusne dopĺňané linkovaním.

Recently a lot of you address us with an advice request how to proceed with the paintjob and striping of your Ariel motorcycle. So we decided to share our experiences with these issues. Throughout the years we got hold of many original motorcycle parts from which we were able to detect many things. We recorded all relevant data and gathered enough information and now we are happy to share it with you. In the beginning it is appropriate to say that very few motorcycled were preserved in original condition without modifications of some do-it-yourselfer of that period. During the times when we struggled with the shortage of spare parts, everybody tried to keep his machine alive according to his possibilities and needs. It always was a good resource for building home made tractors or other devices and most of the used parts were painted over with various types of coatings. After few years the paint started to peel off and original stripes became visible on some places. When we got hold of some fuel tank we tried to remove the coating and record the dimensions and shapes of the stripes. We only took the remains of the original stripes into consideration. Later on we got hold of completely preserved, original parts on which we were able to verify the results of our research. It was very interesting to find out that the drawings in the original catalogues often matched our findings. So we began to search on various auction and advertisement web sites where we bought a lot of original photographs of Ariel motorcycles which completed our puzzle. We gradually came to a conclusion that Ariel company used various colour versions of the Ariel sign according to placing of the models on the market. The decals were tastefully complemented by striping.

V roku 1927 používali pre motocyklovú nádrž dvojitú uzavretú linku po oboch stranách nádrže. Linka bola od spodnej časti nádrže vzdialená zhruba 15 mm a bola zlatej farby. Z dobových obrázkov je však zrejmé, že niektoré motocykle boli pomaľované linkou, ktorá začínala o mnoho vyššie, možno  23 - 30 mm od spodnej časti nádrže. Jej šírka podľa našich meraní nepresahovala 3 - 4 mm. Potom nasledovala medzera, tiež zhruba 3 mm a následne tenká svetlomodrá linka s hrúbkou 1- 1,8 mm. Bočné linky pre rok 1927 – 28 sú v každom rohu nádrže zahnuté oblúkom, no v prednej spodnej časti nádrže sú lomené do pravého uhla.

In 1927 they used double closed stripe on both sides of the fuel tank. The stripe was placed around 15 milimeters from the lower side of the tank and it was painted in golden colour. On the other hand according to contemporary photograps some of the motorcycles were painted with a stripe which was leading from a much higher point, maybe 23 to 30 milimeters from the lower side of the fuel tank. The width of the stripe according to our measurements did not exceed 3 to 4 milimeters. Then a 1 to 1,8 milimeters thin light blue stripe follows after a gap which is around 3 milimeters wide. The side stripes for the years 1927 – 28 are rounded in each corner of the fuel tank but bent to the right angle in the front of the tank.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z vrchnej časti nádrže sme zaznamenali tiež dvojitú zlato - modrú linku rovnakých rozmerov, ktorá kopírovala nalievacie otvory prirodzeným oblúkom. Na spodnej časti nádrže, pri sedadle bola zahnutá v pravom uhle. Nenašli sme ju však vždy a preto si myslím, že ju nepoužili na všetky modely.

From the top of the tank we recorded also double golden – blue stripe with same dimensions which follows the tank caps in a natural curve. On the lower side of the tank by the seat the stripe is bent in a right angle.  We did not always find it so I suppose they did not use it on all models.

Vodotlače umiestnené pri uzáveroch nádrže s nápisom OIL a PETROL sme nezaznamenali. Anglický klub však uvádza, že sa používali pre rok 1928. Umiestnenie bočného nápisu ARIEL sme zaznamenali v rôznych miestach a dokonca veľmi často aj krivo osadené. Pravdepodobne sa jednalo o chyby z pásovej výroby. Okrem liniek na nádrži sme dohľadali aj linky na skrinke pod sedadlom pre roky 1927 – 28, doplnené o malý trojuholník z modrej potlače. Rozmery zostali nezmenené a zlatá linka má od 2 do 3 mm. Nasleduje 3 mm medzera a veľmi tenká 1 mm svetlomodrá linka. Našli sme však aj viacero týchto skriniek, ktoré boli veľmi zachovalé, no nebola na nich žiadna linka. Po podrobnej kontrole dobových fotografií sme museli konštatovať, že linky vieme s určitosťou potvrdiť len na modeloch z roku 1927. Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť dôkaz, že tieto linky používali aj v roku 1928, no minimálne pre niektoré modely to nevieme ani vylúčiť.

We did not record any OIL or PETROL watermarks on the tank caps. The english club though states that the watermarks were used in 1928. We noticed the placement of the side ARIEL sign on various spots and even not aligned properly. Probably it was caused by faulty belt production. Besides the fuel tank stripes we also found striping on a case under the seat on 1927-28 models. It was supplemented by a small triangle in blue colour. The dimensions remained the same and the golden stripe is 2 to 3 milimeters wide. Then a 3 mm gap follows and then a very thin 1mm light blue stripe takes place. But we also found several of these cased which were very well preserved with no striping at all. After a detailed inspection of the contemporary photographs we had to state we can confirm a use of stripes only on 1927 models. Till now we did not find any evidence the use of these stripes also in 1928, but on the other hand on some models we cannot even rule it out.

Na nádrži z roku 1928 sme zatiaľ nikdy nedohľadali vrchné linky aj keď na kreslených obrázkoch v predajných katalógoch sú. Myslíme si teda, že sa jednalo o chybu v tlači a na jednej z nádrží pre rok 1928 sme zaznamenali obe linky zlaté. Linka však bola málo zreteľná a mohlo sa jednať o vyblednutú modrú.

On a 1928 fuel tank we never discovered any upper side stripes even though they are pictured in the hand-drawn catalogues. We suppose there was a mistake in the printing and on one fuel tank we were able to find both stripes in golden colour. The stripe was not very clear and there is a chance that it could be a faded blue stripe.

Ďalej sa nám podarilo zaznamenať veľký trojuholníkový znak na zadnom blatníku. Anglický klub uvádza, že sa používal od roku 1927 do 1930. My sme ho zreteľne zaznamenali na veľmi pôvodnej 1930. Pre rok 1929 sa zmenil tvar nádrže a olejová nádrž sa osamostatnila. Linky zmenili svoj tvar, nie však veľkosť a farbu. Zostali len bočné linky, ktoré sú už v prednej časti nádrže nespojené a v zadnej časti bol oblúk vystriedaný ostrým uhlom.

Then we managed to notice a big triangle sign on rear fender. The english club mentiones that it was used from 1927 to 1930. We noticed it very clearly on a very well preserved 1930 motorcycle. The shape of the fuel tank changed in 1929 and the oil reservoir became separated. The stripes changed their shape but not the size and colour. Only the side striping remained which are not connected in the front and the curve in the back was replace by a sharp angle.

Tento štýl používali aj ďalej pre rok 1930. Vrchnú časť nádrže doplnil od roku 1929 motív koníka a nápis TURN ON OIL TAP. V 1930 roku sme však tieto motívy už nedohľadali. Anglický klub uvádza, že sa motív koníka používal aj v roku 1930, no nám sa zatiaľ takú nádrž nepodarilo nájsť. Výnimkou je model G /1930, ktorý už má nádrž chrómovanú. Dvojitú linku nahradila jedna zlatá s hrúbkou 3 mm a nápisom v čiernom ovále.

This style was used also for the year of 1930. The top side of the fuel tank was supplemented by a small horse motif and a TURN ON OIL TAP sign from the year 1929 on. We could not find these motifs in 1930 though. English club is mentioning that the small horse motif was use also in 1930 but we were not able to find such tank. The only exception is a model G/1930 which has a chromed fuel tank. The douple stripe was replaced by a single golden one which was 3mm wide and had a sign in a black oval backround.

Pre tento model sa používala aj potlač s vavrínovým vencom na olejovej nádobe. Pôvodné linky sme na "olejovkách" nezaznamenali.

For this model a laurel wreath print was also used on the oil reservoir. We did not record any original stripes on the oil reservoirs.

 

Zaznamenali sme však aj dobovú fotografiu, na ktorej má aj SV model rovnakú nádrž ako model G a preto predpokladáme viacero variant modelov v chróme. Nie len model G.

However we notice a original photograph on which the SV model had a same fuel tank as a G model and therefore we suppose there were more versions of models in chrome. Not only the G model.

Nápis TURN ON OIL TAP sa v roku 1930 už nepoužíval, pretože potlač je viazaná na spomínaný ventil oleja, ktorý pre časté zadieranie motora, z dôvodu chyby jazdca, vyradili z ďalšieho modelu.

The TURN ON OIL TAP sign was not used in 1930 anymore, because the print was tied to a mentioned oil tap which was not installed on further model due to frequent engine seizures caused by the rider not engaging it.

 

Som rád ak vám niektorý z našich poznatkov  pomôže pri renovácii vášho Ariela a ak máte na tom svojom stroji nejakú inú pôvodnú linku, alebo potlač, podeľte sa o ňu s nami a my radi doplníme tento článok o ďalšie informácie a rady pre našich čitateľov.

I am glad if some of our findings helps with the restoration of your Ariel. If you have a different type of striping or decals on your motorcycle please feel free to share this information with us and we will add it to this article. I am sure it would be very usefull also for other readers.

 

V tomto článku boli použité niektoré fotografie a poznatky z knihy Black Ariels 1926 – 1930

We used photographs and data from the Black Ariels 1926 – 1930 book in this article.

 

Burger Karol

Slovenský Arielklub

 

preklad - translator Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 5

Komentáre

Simon Holyfield [19.12.2020 22:23:42]
Hi Karol, For your information - I have a 1930 Model A, which has a chrome tank - though there is no paint remaining on this tank. The factory despatch records clearly show that this bike shipped with a chrome tank - an option I believe.

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173