Ako sa robia zo šrotu , zázraky (predná vidlica Ariel)

Ako sa robia zo šrotu zázraky (predná vidlica Ariel)

How the miracles are made of scrap (Ariel front fork)

Zakúpením veterána sa začína dlhý boj a nie každému sa podarí dobojovať ho až do zdarného konca. Mnoho motocyklov bolo prestavaných na najrôznejšie traktory, navijaky a iných pomocníkov v domácnosti či na poli. Ich bývalí majitelia považovali za najvzácnejšie , motory a prevodovky. Rám , alebo vidlica boli len druhoradé. Podľa potreby sa na tieto diely zváralo , spevňovali sa výztuhami , alebo sa jednotlivé (nepotrebné časti nového traktora) jednoducho odrezali. O to zložitejšie dnes pátrame po originálnych a nepoškodených dieloch, na doplnenie nekonečnej skládačky. Chceli by sme Vám preto priblížiť postup, ako sa pokúsiť opraviť niektoré časti.

(V článku sú použité fotografie detailov z opravy viacerých vidlíc pre vašu lepšiu orientáciu.)

By buying an old timer starts a long journey and not everybody will make it to the successful end. A lot of motorcycles were rebuilt to various tractors,  winches or other machines to help people on their fields or homes. Only engines and gearboxes were valued by their owners. The frames or front forks had just a small or no value at all. According to what people needed these parts were being modified or reinforced in many ways, damaged by welding, or just cut to pieces and thrown away. Nowadays this all makes the search for original and undamaged parts even more difficult. We would like to show you the procedure how to repair some of the parts.

(In this article we used detailed photographs from the repair of various forks as an example.)

Dnes si preberieme opravu prednej vidlice na Ariel 500 a 557 z rokov 1928 - 1930. Jedná sa o veľmi podobné vidlice. Konštruktéri zmenili len veľmi málo dielov. Základné rozmery zostali rovnaké. Budeme preto môcť použiť ten istý  prípravok pre dodržanie geometrie. Na výrobu prípravku sme použili dostatočne hrubý plech. V našom prípade o hrúbke 8 mm. Na dve samostatné platne sme preniesli rozmery zo zapožičanej originálnej vidlice, navŕtali otvory  a rovnobežnosť platní sme zabezpečili vymedzovacími podložkami. Vidlicu sme v prípravku stiahli pomocou troch hriadeľov  zo skrutkami na oboch koncoch. Po zmontovaní skontrolujte, či je váš prípravok v pravom uhle. Nestačí, že budú platne rovnobežné.

Today we will talk about the repair of front fork from 1928 – 1930 Ariel 500 and 557. These forks were very similar. The engineers made just slight modifications. The basic dimensions remained the same. That is why we can use the same tool for keeping the geometry of the fork. For making the tool we used a sheet metal of an adequate thickness. 8mm in our case. On two separate sheets of metal we transfered the dimensions of the original fork that we have borrowed, drilled the holes and set the sheets to be parallel by spacers. We secured the fork into the tool by three rods with nuts on each end. After mounted together it is necessary to check whether the tool is in the right angle. Checking just the plates to be parallel is not enough.

Ak ste si istí, že je všetko v poriadku, môžeme pristúpiť k samotnej oprave. V našom prípade, sme použili výrazne spevnenú vidlicu domáceho kutila. Je na nej poznať vylepšenia pomocou rôznych druhov zváračiek . Rozhodli sme sa, že pre nás je najdôležitejšie zachrániť odliatky . Ich prípadná výroba je finančne náročnejší proces. Vidlicu sme rozrezali na menšie časti a pomocou autogénu nahriali na krajoch. Pomalým pohybom do strany sme oddelili odliatok od vodiaceho plechu a rúrok.

If you are sure that everything is working fine, you go on with the repair. In our case we chose a fork significantly „reinforced“ by some DIYer. It was easy to see modifications made by different kinds of welding machines. We decided that the most important is to save the moulded parts of the fork. It would be surely much more expensive to have them manufactured anew than other parts. We cut the fork to smaller pieces and heated the ends by a gas welding machine. Slowly by moving the molded parts from side to side we separated them from the guiding plates and tubes.

Pozor ! Odliatky sú zakolíkované. Pri výrobe používala firma Ariel podobný prípravok do ktorého vložili súčiastky a všetky spoje pred  spájkovaním zaistili samostatným kolíkom.  V prípade väčšieho napadnutia kutilom je potrebné najprv obrúsiť zvary od tryodíny či trafa.  S mosadzou,  či striebrom si autogén poradí. Odliatky očistite kartáčom a prípadné nedostatky opracujte pilníkom. Podobne pokračujte pri oslobodení všetkých odliatkov. V našom prípade boli z vidlice použiteľné iba odliatky.

Be careful! The moulded parts are also secured by pins. Ariel company used a similar tool into which the parts were put for assembly and all connections were secured by pins before soldering. In case of heavier DIY impact you first need to grind the welds that are too thick or big. The gas welding machine can put up really easy with brass or silver though. Clean the moulds with a brush and use a pile to remove any possible imperfections. Use the same method on all molded parts. In our case all we were able to use from the fork were the moulds

Vodiace plechy a rúrky boli vo veľmi poškodenom stave. Rozhodli sme sa pre to všetky poškodené časti nahradiť. Na vodiace plechy sme použili laserový výpalok. Vymedzovacie koncovky rúrok sme nahradili štuplíkmi s frézovanou drážkou a rúrky nahradili novými. Všetky vami opravované časti vložte do prípravku . Skontrolujte či je prípravok v uhle a ak je všetko v poriadku , môžete začať jednotlivé časti zaisťovať kolíkom.  Zloženú, zakolíkovanú vidlicu potom nahrievajte v jednotlivých spojoch a spájkujte.

The guiding metal plates and tubes were in really bad shape. We decided to replace all damaged parts. We used a laser cut pieces for the guiding plates. The tube ends were replaced by plugs with milled grooves and we used new tubes instead of the old ones. Put all the parts together into the tool. Check if the tool is in the correct angle and if everything is fine you can start securing the parts together with the pins. When all is put and pinned together you can heat the connections of the fork parts and solder them.

My sme použili striebornú spájku z obsahom striebra 30% . Striebro lepšie zateká a netreba tak moc prehrievať materiál. Po vychladnutí skontrolujte, či je prípravok v pravom uhle a či vám teplota nespôsobila nejakú deformáciu. Osloboďte vidlicu z prípravku a odrežte pretŕčajúce kolíky. Skontrolujte a očistite všetky spoje . Novú vidlicu je potrebné opieskovať a čo najrýchlejšie ošetriť základným náterom. Ideálne do 24 hod. Podobne postupujte aj pri čiastočnej oprave, či len výmene pokrivenej časti vašej vidlice.

We used the silver soldering material with 30% of silver. The silver leaks into the joints much better and there is no need to heat the material too much. After it cools down, check if the tool is in the right angle and the heat did not cause any deformation. Free the fork from the tool and cut the pins that stick out. Check and clean all connections. The new fork needs to be sand blasted and painted as soon as possible with a base coating within 24 hours at most. Similar procedure is recommended also by partial repair or when replacing a damaged part of the fork.

 

Otvory doporučujeme zveriť odbornej dielni. Je veľmi dôležité, aby boli rovnobežne navŕtané. My sme použili hotové púzdra  dostupné na trhu a otvor pre ne zahĺbili 20mm z každej strany. Púzdra treba prestružiť podľa hriadeľov ktoré máte k dispozícii . Pôvodné hriadele mal priemer 1/2 ", t.j-12,7mm .

We recommend the holes to be drilled by a specialist. It is very important for them to be drilled perfectly parallel. We used ready-made bushings that are easy to buy and the we drilled the 20mm deep holes for them from each side. The bushings need to be milled according to the spindles you will use. The original spindles had a diameter of 1/2“ , i.e. 12.7 mm.

Veľa úspechov pri renovácii a nespočet šťastných kilometrov za Slovenský Arielklub želajú

Good luck with your restoration project and we wish you many happy miles from Slovak Ariel club

 

Karol Burger a Tomáš Kudínek .

Translated by Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie

Komentáre

Karol Burger [21.04.2021 17:48:41] The fork for 1938 has conical tubes. We cannot address this at this time. It would be complicated and expensive
richard dale [01.03.2021 19:56:45] Hello, i like the work you have shown on your forks, very good quality. Would you be able to make a complete set of girder forks for a 1938 Ariel NG 350? if so, how much would they be? i am based in UK
Eduard Polka [07.01.2016 18:52:29] Krasná práce. Jen tak dál.
Eduard Polka [07.01.2016 18:50:30] Krasná práce.Jen tak dál .

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.