slovak ariel club in english about us in english

ako sa to robí - brzdová páka,odliatok z ocele

Ako sa to robí - brzdová páka, odliatok z ocele

How it is made – steel cast brake lever

Všetkých Vás zdravím, priatelia. Dnes by sme si mohli prebrať niečo z  málo známej oblasti presných odliatkov z ocele. Možno si len rozšírite obzor o pár ďalších poznatkov a možno vám tento článok pomôže s renováciou toho vášho miláčika. Každý sme sa už niekedy stretli so situáciou, keď je veľký problém zohnať chýbajúci diel. Prípadne ak sa ho podarí zohnať , je v prakticky nepoužiteľnom stave. Vtedy je na mieste porozmýšľať nad kópiou dielu. Všetci si predsa chceme užiť  ten skvelý pocit pri jazde na veteránovi a treba sa na tento problém pozrieť aj z bezpečnostného hľadiska. Ako teda postupovať?

Hello my friends. Today we will discuss something from the little known area of precise steel castings. Maybe it will just let you to broaden your horizons by some new knowledge and maybe this article would help you with the restoration of your sweetheart. We all came to a situation when it was a great issue to get hold of a missing part. Or when we did the part was in a bad condition and could not be used. Then it is a time to think about a copy of that part. Everybody wants to enjoy the great feeling of riding an old-timer and the safety should be also taken to consideration. How to do it then?

V prvom rade je potrebné zohnať si nejaký vzor. Použijeme zapožičaný, či poškodený diel, ktorý domodelujeme na požadovaný tvar. Vzor môže byť z rôzneho materiálu. My sme použili zapožičaný originál brzdovej páky. Diel je potrebné očistiť a skontrolovať. Prípadné mechanické poškodenie (odlomené časti, odreté rohy atď.) je potrebné domodelovať. Používame na to bežný autokarosársky git. Pri procese odlievania sa pracuje s voskmi s rôznou rozťažnosťou. Napríklad čierny vosk sa trochu stiahne pri chladení. Je preto dôležité vzor po celom obvode trochu pregitovať, aby sme dosiahli po vychladnutí správny rozmer. Je potrebné určiť si miesto, kadiaľ budeme liať do formy vosk. Tento bod sa nazýva vtok. Po celkovom odliatí sa vtoky odrežú, v procese sú však potrebné. Keď máme vzor pripravený, pokúsime sa vytvoriť formu na voskové odliatky.

First of all we have to get hold of some production pattern. We can use borrowed or a damaged part, which will be modelled to a desired shape. The material of the pattern can be various. We used a borrowed original brake lever. The part should be cleaned and examined. Possible mechanical damage (parts that broke off, chipped corners i.e.) needs to be modelled with a car bodywork putty. During a process of casting waxes with different extensibility are used. For example the black wax will shrink a little while cooling. Therefore it is important to put a bit of putty on whole surface of the part pattern, so the correct dimensions are achieved after cooling. We need to determine the spot by which the wax will be poured into a mold. This place is called an inlet. After the complete casting the inlets will be cut away but are very necessary in the process. When the pattern is ready we will try to create a mold for the wax castings.

Pripravený vzor obalíme silikónom a necháme stvrdnúť. Ak sa chystáte vyrobiť malú sériu, nebude potrebné preberať kvalitu silikónu. Ak však budete chcieť pomôcť aj iným kamarátom s nedostatkovým dielom, použite kvalitnejší silikón a pripravte si dopredu drevenú formu na odlievanie. Forma zo silikónu vám tak vydrží dlhšie. Stvrdnutý silikón pomaly rozrežte po obvode na dve samostatné polovice, tak aby bolo možné po vychladnutí  odoberať voskové predlohy. My sme použili aj hliníkové jadro pre zachovanie presného tvaru napojenia tiahla. Vyčistenú formu strieknite silikónovým sprejom (budú sa vám lepšie odoberať vosky). Spojte na celok a dajte hriať zlievarenský vosk.

The pattern we prepared will be covered with silicone and left to stiffen. If small series are made we do not have to discuss the silicone quality. But when you decide to make larger series maybe to help out your friends with the parts that are hard to get, use a high quality silicone and prepare a wooden mold for casting. The silicone mold will last longer. The stiffened silicone should be cut to two individual halves so the wax patterns should be extracted. We also used an aluminium core for keeping the precise shape of the pull rod connection. Spray the clean mold with a silicone spray (the wax objects will be easier to extract). Put the mold together and have the wax heated.

 

 

 

 

 

 

 

Pre páky sme použili čierny vosk. Ak sa jedná o mechanicky veľmi presný diel, je lepšie použiť zelený vosk (má menšiu rozťažnosť) je však výrazne drahší a rozdiel v rozmere hotového odliatku sme vyriešili nanesením gitu pri výrobe vzoru. Vosk neprivádzajte do varu!  Začnú sa vám tvoriť bublinky, ktoré sú nežiadúce. Roztavený vosk vlejte do pripravenej formy a nechajte zatvrdnúť.

We used the black wax for making the levers. If a mechanicaly precise part is to be casted it is then better to use green wax (it has a lower extensibility). The green wax is significantly more expensive and so we rather applied more putty on the pattern to obtain the correct dimensions. Do not boil the wax! The bubbles would appear and that is something we don´t want. Pour the melted wax into the mold we have prepared and let it cool and stiffen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po rozobratí formy sa objaví krehký voskový odliatok. Prípadné chyby treba dočistiť a opraviť. Ak sa vám odliatok z nejakého dôvodu nepáči, nič sa nedeje. Vosk je možné znova roztaviť a použiť.

After opening the mold a fragile wax casting appears. Possible defects need to be cleaned and repaired. If you don´t like the casting for some reason, there is no need to worry. The wax can be melted and used again.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odlejte si radšej viac kusov voskových odliatkov. Niekedy sa stáva, že sa niektoré odliatky v zlievárni nepodaria a proces treba opakovať. Teraz vám už iba zostáva navštíviť  niektorú zo zlievárni a požiadať o odliatie. Nezabudnite, že oceľové odliatky je potrebné pred ďalším procesom opracovania vyžíhať.

We recommend to cast more pieces of the wax castings. Sometimes it happens that some metal castings do not come out right in a foundry and the process needs to be repeated. Now all you need to do is to visit some of the foundries and ask for casting of your parts. Do not forget that the steel castings have to be annealed before further processing.

 

Veľa úspechov pri práci a mnoho šťastných kilometrov vám za Slovenský Arielklub želajú.

Burger Karol a Ing. Marian Daníšek

 

We wish you good luck with your work and many happy miles. From Slovak Ariel club.

Burger Karol and Ing. Marian Daníšek

Translated by Rastislav Chmelár

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 7

Komentáre

Peter Blazek [31.10.2018 15:17:24]
Zdravim kde ste kupovali zeleny vosk ? dakujem

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173