slovak ariel club in english about us in english

ako zachrániť staré vodotlače?

Jak na staré inverzní, lakem fixované obtisky, aneb znovuzrození firemního emblému Štěpař Hanák a spol.

Díky příteli Karolu Burgerovi se mi dostaly do rukou původní, lakem fixované firemní obtisky československého arielského zastoupení, odhadem tak z přelomu dvacátých a třicátých let. Bylo jasné, že jejich sejmutí a nanesení na odpovídající podklad je velice těžkou úlohou i pro zkušeného modeláře a že nebezpečí jejich zničení, nebo minimálně poškození je velmi vysoké. Na druhou stranu z nesejmutých obtisků nikdo nikdy nic neuvidí (viz.foto obtisku před aplikací v příloze) a jejich tvary, barvy, nápisy – to vše by zůstalo pro další generace nepoznáno. Takže padlo rozhodnutí pustit se do pokusu i přes nemalé riziko z toho plynoucí.

V následujícím článku zkusíme popsat zvolený postup a podíváme se na dosažené výsledky.

V první fázi jsem si prošel doporučené postupy snímání inverzních obtisků. Literatura uvádí de-facto dva základní typy – tzv. „Spirit Fix“ (lihem přilepený) a „Varnish Fix“ (lakem upevněný). Základním problémem je chybějící popis složení daných snímacích a lepicích lakových směsí a také fakt, že dnes na našich motocyklech používáme jiné nátěrové hmoty, nežli tehdy a hrozí tedy reálné nebezpečí narušení nalakovaného povrchu dílů, případně i obtisku samotného. Laky na lihové bázi jsem zavrhnul pro riziko napadení akrylátového laku (bohužel líh dokáže v některých případech překvapivě napadnout i povrch dvousložkového akrylátového laku), u nitrolaků jsem se obával možnosti rozrušení vlastního obtisku, který je velmi pravděpodobně právě nitrolaky vytvořen a také příliš rychlého zasychání a tím i kriticky krátké doby na práci s obtiskem. V druhé fázi jsem se tedy řídil spíše „selským rozumem“ a pokračoval postupnými drobnějšími kroky, aby se toho nezničilo příliš mnoho najednou. Vzhledem k tomu, že na nosném papíru je obtisk nanesen obráceně, tedy „zády k nám“, bylo jasné, že v první řadě je nutné najít lak, který nenaruší ani obtisk, ani barvu, a který vytvoří na zadní straně obtisku tu žádoucí lepivou vrstvu, která jej pak spojí s povrchem dílu. Zvolil jsem tedy vodou ředitelný, lesklý akrylátový lak značky Swingcolor, který se pro dané účely plně osvědčil. Dále bylo nutné zjistit, v jakém médiu se dokáže obtisk odlepit z nosného papíru tak, aby jím šlo posouvat. Začal jsem vodou, jako nejjednodušší volbou bez rizika a vyšlo to hned napoprvé, obtisky se po namočení uvolnily a šlo s nimi pracovat. Jako první část pokusu jsem zvolil nápis ARIEL a teprve po získání potřebných praktických zkušeností jsem se poté pustil do velmi komplikovaného emblému zastoupení fy. Štěpař a Hanák.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě nápisu je nutné počítat s tím, že jednotlivá písmena nemusí být svázána nějakou spojovací lakovou blánou a že tedy každé písmeno se bude muset usazovat individuálně. Tak tomu dříve také většinou bylo, očekával jsem to a nebyl pak překvapen. Jako pomoc při usazování písmen (výška, mezery mezi jednotlivými písmeny apod.) nám velice v takovém případě pomůže pomocná šablona, kterou si můžeme vytvořit na průhlednou fólii a jejímž opakovaným přikládáním si můžeme výsledek naší práce průběžně kontrolovat.

Nyní tedy heslovitě pracovní postup:

Do teplé vody v misce namočíme obtisk a pečlivě jej sledujeme a kontrolujeme. Papír s obtiskem se nejprve většinou trochu zkroutí a poté se začíná narovnávat – otevírat.

V této fázi musíme opakovaně a jemně vzájemným pohybem palce a ukazováčku opakované zkoušet, zda se již obtisk začíná uvolňovat a zda jím bude možné po nosném papíru posouvat. Kdo příliš pospíchá, obtisk přetrhne. Kdo čeká příliš dlouho, tomu může obtisk ve vodě z nosného papíru odplavat a shrnout se. Doba je u každého obtisku trochu jiná a může se pohybovat řádově mezi ca. 3 – 8 minutami od prvního namočení do misky. Nezapomínejte, že se zvyšující se teplotou vody se tato doba výrazně zkracuje – horká voda může dobu uvolnění obtisku zkrátit i na polovinu. Při posouvání obtiskem po papíru si musíme dát pozor, aby okraj obtisku nepřešel přes okraj ústřižku nosného papíru, protože se jinak okamžitě přehne a při narovnávání mu pak téměř jistě ublížíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud lze obtiskem po papíru hladce posouvat, vyjmeme papír s obtiskem z vody a přetřeme jeho zadní rubovou stranu štětcem bezbarvým lakem, který máme připraven. Lak můžeme v touze po dokonalosti naředit s vodou v poměru ca. 75% laku a 25% vody. Štětcem vrstvu laku na obtisku jemně uhlazujeme a čekáme, až tato trochu zavadne a začne velice mírně lepit. Poté se pokusíme obtisk na díl usadit.

Na předem odmaštěný a prachu zbavený povrch lakovaného dílu, na který má obtisk přijít, naneseme do místa budoucího usazení obtisku štětcem vrstvu laku tak, aby tato byla spojitá a povrch dílu byl lakem lokálně smáčen. Poté překlopíme obtisk tak, aby rubová strana obtisku si sedla na povrch dílu a směrem k nám směřoval neprůhledný nosný papír, který nám bohužel nyní znemožňuje přesně vidět, kde se obtisk přesně nachází. Nosný papír přitiskneme jemně, ale důrazně na povrch dílu a doufáme, že se obtisk rubovou stranou přilepí na díl a nosný papír nám při jeho odlupování zůstane čistý v ruce. Téměř nikdy se to nestane napoprvé a tak musíme toto zkoušet opakovaně, případně pomoci velice opatrně uvolnění obtisku z nosného papíru konečky prstů. Příliš mokrý povrch podkladové vrstvy laku způsobí, že obtisk lpí na papíru a nechce přilnout k povrchu dílu. Příliš suchý a lepkavý povrch má za následek, že obtisk krásně přilne na díl, ale je možné, že s ním již poté nepůjde hýbat a tedy ho nedostaneme do jeho přesné žádoucí pozice. Hledejte optimum mezi suchým a lepkavým a mokrým a smáčeným povrchem a hlavně neztrácejte klid.

Po sejmutí obtisku na povrchu dílu jej dopravíme pomocí mokrého štětce na jeho přesné místo a odsajeme přebytečnou vrstvu laku druhým suchým štětcem, rohem čistého textilního hadříku apod. Po případném přiložení kontrolní šablony a potvrzení správné polohy obtisku pak můžeme ještě opatrně uhladit povrch čerstvě usazeného obtisku na dílu hadříkem s cílem vytěsnit případně vzduchové bublinky mezi obtiskem a dílem. Obtisk stíráme a uhlazujeme vždy od středu ke kraji, abychom jej náhodou neshrnuli.

Kdo si věří, může ještě extrémně opatrně omýt nejbližší okolí písmene vlhkým hadříkem vodou od přebytečné vrstvy zasychajícího laku tak, aby byl povrch dílu bez map a nepěkných nánosů zbytků vodou ředitelného usazovacího laku.Vše opakujeme až do dokončení celého nápisu. Při poškození některého z písmen (v našem případě to bylo tvarově složité „R“) nezoufáme, protože hodně se toho dá ještě zachránit jemným kápnutím kapičky laku do daného místa a narovnáním překlopeného okraje, nebo přisunutím odtržené části písmene zpět. Uděláme-li to šikovně, nikdo nepozná, že je písmeno sestaveno z několika částí. Budou-li trhlinky a nepřesnosti vidět, je to historie a tu přeci ctíme. Při nehorším se dá něco opravit i jemným štětečkem (00) a vhodně zvolenými a dobře rozmíchanými syntetickými modelářskými barvami (Humbrol, Revell apod.). To je ale už trochu vyšší level a nemusí to nutně dopadnout vždy lépe nežli původní stav, záleží na naší jisté ruce a šikovnosti. Po nanesení kompletního celého nápisu Ariel a očištění okolí od zbytků nanášecího vodou ředitelného laku si zhluboka oddychneme a pokračování práce necháme až na druhý den, až bude lak spolehlivě zatvrdlý a obtisk dobře fixován. Pak přistoupíme k fixaci obtisku bezbarvým lakem tak, aby byl zranitelný povrch starého obtisku chráněn před povětrností a mechanickým poškozením otěrem apod. Zvolil jsem osvědčený jemný a vysoce kvalitní japonský modelářský bezbarvý akrylátový lak ve spreji Mr. Super Clear fy. Mr.Hobby. Dobře by posloužil jistě i např. lak Tamiya apod. Nejprve foukneme jemnou mlhu a postupně přidávám tak, aby se povrch začal slévat a nebyl krupičkovitý. Nesmí se ovšem naplavit tak moc, aby začal stékat, nebo tvořil příliš tlustou vrstvu. Stříkanou plochu musíme ukončit buď rozstřikem do vytracena (na velké ploše), nebo u drobných dílů na nejbližší hraně tak, aby přechod mezi originálním lakem a nově nastříkanou bezbarvou krycí lakovou vrstvou byl pokud možno neznatelný. Díl po nastříkání odložíme na bezpečné místo, kde se nepráší a počkáme opět do druhého dne.

Pomocí voskové lešticí pasty v tubě Tempo na staré nátěry opatrně čistým hadříkem rozlešťujeme okraje lakované plochy tak, aby byl rozstřik co nejméně patrný a nově zalakované místo s obtiskem se stalo organickou součástí povrchu a nepůsobilo cizorodě.

Po relativně úspěšném nanesení kompletního nápisu ARIEL jsem se pln optimismu pustil následně do snímání obtisku se znakem Štěpař a Hanák. Zde mne ovšem zaskočilo několik věcí, a to zejména fakt, že ani tento velice tvarově komplikovaný a zranitelný znak nebyl vzájemně svázán lakovou vrstvou a začal se tedy v okrajových částech, kde nápis přečnívá středový kruh, rozpadat hned po namočení ve vodě na jednotlivá písmena. Kritická byla tedy zejména samostatná písmena „ŠTĚ“ a také „NÁK“. Aby toho nebylo málo, starý a léty zkřehlý obtisk se začal navíc trhat na drobné kousky. Výsledkem tedy bylo, že např. písmeno A bylo nutné složit z celkem čtyřech částí a přidat ještě jako část pátou příslušnou čárku nad tímto písmenem. Naštěstí jsem prozíravě před vlastním nanášením rozdělil emblém obtisku na celkem tři části – na ozdobný nápis dole, na vlastní emblém a na ozdobnou stuhu s nápisem nahoře. Věc tedy měla řešení, protože šla řešit po částech. Nicméně i tak byla opravdu velice komplikovaná a náročná na pečlivost a trpělivost při usazování jednotlivých střípků této „obtiskové mozaiky“. V případě takovéhoto tvarově složitého útvaru bych tedy přidal ještě dva dodatečné body pracovního postupu, který bych vložil před bod 1) a také mezi body 2) a 3) textu:

Před zahájením prací přestříkáme celou rubovou plochu obtisku kvalitním bezbarvým akrylátovým lakem ve spreji (např. Mr.Hobby), který necháme zaschnout do druhého dne. Poté obtiskový papír ostřihneme tak, aby okolo vlastního tvaru obtisku byl jenom menší okraj lakové vrstvy – stačí přídavek tak 3 – 6 mm.

Protože díky ostřihnutí není plocha pro posouvání obtisku příliš veliká, můžeme si pomoci ještě jedním tzv. manipulačním obtiskovým papírem z klasických nám již známých vodových obtisků, na který můžeme náš starý inverzní obtisk po jeho uvolnění od nosného papíru přetáhnout. Tento postup s pomocným manipulačním papírem je vhodný zejména pro práci s drobnými útržky obtisku, s jednotlivými písmeny, která se oddělila apod.

Co říci závěrem ? To dobrodružství za to dle mého soudu stálo. Namísto zežloutlého kusu starého papírku máme nyní historický artefakt v jeho plné slávě a barvě.

Přeji tímto všem ostatním hodně zdaru při Vašem osobním zachraňování historie i jejích byť pouze malých střípků.


pre Slovenský Arielklub spracoval 

                                                                Petr Pokorný  - Český Ariel klub

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 5

Komentáre

Roger Gwynn [20.11.2018 13:23:04]
I admire your patience and work. I have the address for Hanák as Schnirchova 29 from 1930 and a different address before this. Do you have any information. The earlier address I have is Štěpař Hanák a spol., U Kaplicky 10, Praha VII Roger
karol [28.01.2018 16:58:27]
Ďakujeme, že si sa pokúsil zachrániť neznámi odtlačok a zachovať ho pre Ďalšie generácie. Výsledok je nádherný.

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 3.219.31.204