slovak ariel club in english about us in english

aký je správny predzápal u Ariela 1929 ?

 

Aký je správny predzápal u Ariela 1929 ?

What is the correct ignition advance on 1929 Ariel?

Často sa nás pýtate, aký je správny predzápal, koľko nechať pred hornou úvraťou, či ako to celé správne nastaviť. Tak som sa rozhodol, že Vám sprostredkujem zopár informácii z príručky pre majiteľa motocykla Ariel 1929. Začať však musíme pre niekoho netradične, u odtrhu ramienka magnetu Lucas. 

We often get asked, what is the correct ignition advance, how much needs to be left before the top dead center or how to set it all together right. So I decided to provide you with some information from the Ariel 1929 Owner Manual. First of all we need to start with the breaker lever gap of Lucas magnet.

Príručka informuje: ,, je potrebné občas zložiť víčko kryjúce prerušovač a vnútorné časti vyčistiť štetcom, prípadne handričkou navlchčenou v benzíne". Správna činnosť prerušovača je v prvom rade podmienená jeho absolútnou čistotou.  Ak sa ku kontaktom dostane olej,  spôsobí to opálenie a nepravidelné zapaľovanie.  Ak zistíte pri kontrole ich opálenie, očistite kontakty jemným šmitgľovým papierom zrnitosti 360 - 400 , alebo ihlovým  pilníkom až do biela a potom očistite benzínom. Následne otáčajte motorom až dovtedy, kým sa kontakty nerozpoja do maximálnej vzdialenosti.  Zoberte listové mierky a namerajte vzdialenosť.  Správna vôľa je 0,3 mm. Ak ste namerali inú hodnotu, povoľte kontakty a nastavte správnu hodnotu. Až teraz sa môžeme pustiť do nastavenia okamihu zapaľovania.

The owner manual says: „it is necessary from time to time to put remove the cover of the breaker and clean the inside parts with a paintbrush or a rag moistened by petrol“ It is absolutely essential for the breaker to be clean to work properly. If the contacts get greasy they often get burnt and the ignition may become irregular. In case we find the contacts burnt use a fine sand paper of 360 – 400 granulation or a file to rub them till white and clean them with petrol. After that turn the engine till the gap between the contacts is at its maximum. Now use the feeler gauge to measure the gap. The correct clearance is 0,3 mm. If the gap measurement is different loosen the contacts and set the correct gap. Only now you can go on and set the ignition timing.

 

Príručka informuje. ,,uvolnite reťazové koliesko magnetky použitím sťahováku vo výzbroji motocykla a nasaďte retiazku. Vyberte sviečku z valca a otáčajte motorom až kým je piest v hornej mŕtvej polohe, pri uzavretých ventiloch (ak nie sú ventile uzavreté, je to poloha o jednu ďalšiu otáčku). Páčku zapaľovania  na riaditkách uveďte do polohy úplne oneskoreného zapaľovania (dopredu). Potom otáčajte hriadeľkou magnetky v smere jej otáčania do doby kedy sa kontakty prerušovača práve oddeľujú. Túto polohu zistíme najlepšie vložením cigaretového papieriku medzi kontakty a za okamžik oddelenia môžeme považovať polohu kedy pôjde papierik vytiahnuť. V tejto polohe utiahnite reťazové koliesko a skontrolujte či sa okamžik zapaľovania nezmenil."  V skratke to znamená, že nastavujeme nulový predzápal. Z praxe sa nám osvedčilo radšej povoľovať koliesko na vačke. Magnetka je veľmi citlivá na zaklepávanie na kužeľ a môže sa časom poškodiť. Pri štartovaní potom postupujte takto:

The owner manual says: „loosen the chain wheel of the magnet using the puller gauge from the motorcycle tool kit and put on the chain. Remove the spark plug from the cylinder and turn the engine untill the piston is in the top dead center while the valves are closed (if the valves are not closed then turn the engine by one more turn). The ignition lever placed on the handlebars needs to be set to delayed ignition position (forward). Then turn the magnet shaft in its movement direction to the moment when contacts just separated. This position is detected the best by inserting a cigarette paper and the precise moment when the contats separate from each other when the paper is free to pull out. Secure the chain wheel at this position and check whether the moment of the ignition changed or not.“ Basically it means that we are setting a zero ignition advance. From our experience we suggest to loosen the wheel on the cam. The magnet is very sensitive to knocking on the taper and it can get damaged. To crank up the engine please follow these instructions:

Príručka informuje: ,, Nastavte páčku zapaľovania asi na 1/3 predstihu, pootočte plynovú rukoväť asi na 1/8 celkovej dráhy a zavrite páčku vzdušníka aby sa obohatila zmes. Na chvíľku stlačte plavák karburátora za účelom preplavenia a potom stlačte štartovaciu páku až kým nebudete cítiť značný odpor. Páku potom nechajte vrátiť do hornej polohy. Teraz stlačte páčku dekompresora a energicky zošliapnite. Skôr ako príde štartovacia páka do polovice svojej dráhy, uvoľnite páčku dekompresora. Hneď, keď sa motor uvedie do chodu, zatiahnite páčku predzápalu a zatiahnite páčku vzdušníka tak aby mal motor správny zvuk. Približne na 1/2 až celé otvorenie vzdušníka. "  Ak motor nenaskočil, opakujte postup ešte dva, alebo tri krát. Teraz už bez preplavenia karburátora. Po zahriatí motora, zhruba za 30 sekúnd, otvorte páčku vzdušníka úplne. 

The owner manual says: „Set the ignition lever to approximately 1/3 of the advance, turn the accelerator handle to cca 1/8 of the full turnn and close the air inlet lever to enrich the fuel/air mixture. Press a carburettor float for a little while to flood the float chamber and then press the kick start lever till you feel a significant resistance. Return the start lever to its upper position. Now press the decompressor level and kick start briskly. Release the decompressor lever as soon as the kick start lever reaches half of its travel. As soon as the engine cranks up, pull the ignition advance lever and pull the air inlet lever so the engine has the right sound. Approximately from ½ upto completelly opening the air inlet.“ If the engine did not start, repeat the process twice or three times. Now withouth flooding the carburetor chamber. After the engine is warmed up, approximately after 30 seconds, fully open the air inlet lever.

Posunom páčky predstihu si potom  môžeme regulovať požadovaný predstih vzhľadom k otáčkam a zaťaženiu motora. Závodné magnety umožňujú o mnoho väčší predstih, použiteľný však iba pri vyšších otáčkach motora. Platí pravidlo, že čím je motocykel s menším výkonom, je potrebné sa s páčkou predstihu viac ,, hrať." Obdobný postup je použiteľný na všetky, štvortaktné motocykle z 20 - 50 rokov osadené magnetom či magdynamom a páčkou predstihu. Preto šup do práce, nech to vrčí.

By turning the ignition advance lever we can adjust the desired advance according to engine operation speed and load. Racing magnets allow significantly larger advance, but this setting is useful only at higher operation speed of the engine. A rule applies here that the smaller output the engine has the more you need to „play“ with the advance lever. A similar procedure is easy to use on all four stroke engine from 20ies to 50ies equiped with magneto or magdynamo and a ignition advance lever. So hooray, let´s crank up.

 

Tak nech Vám to parádne šľape priatelia

So let the engines run smoothly my friends

 

Za Slovenský Arielklub  spracoval

Edited for Slovak Arielklub by

Burger Karol     preklad / translator   - Rastislav Chmelár

 

Informácie čerpané z príručky pre majiteľa motocykla Ariel 1929 vydanej od Štepář, Hanák & Spol.

Information source – 1929 Ariel Owners Manual published by Štepář, Hanák & Spol.

 

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 3

Komentáre

karol [13.04.2020 12:18:16]
odkaz pre Fika . Predstih sa nastavuje ma 0 mm pred hornou úvraťou a potiahnutím páčky predstihu sa prestaví na maximum čo dovolí magnet Lucas KSA1
Fik [01.04.2020 15:41:34]
Super info, jen kolik cca mm je predstih ? pred horní uvrati ? diky

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173