slovak ariel club in english about us in english

Ariel 500 O.H.V. 1927 model C

Ariel 500 O.H.V. model C 1927, alebo 10 rokov dopĺňania skladačky je za nami a sen sa stáva skutočnosťou.

Ariel 500 O.H.V model C 1927 or 10 years of assembling a puzzle is over and the dream is becoming reality.

Zhruba pred desiatimi rokmi (okolo roku 2008), pred Zlonínskou burzou, som sa náhodou stretol s prezidentom Českého Arielklubu, Tomášom Zikmundom. Diskutovali sme o renováciách našich strojov a rozplývali sme sa nad modelmi, po ktorých nám srdce piští. Pre mňa to bol vždy Top model Ariel s O.H.V. rozvodom, dodávaný v roku 1927. Spomenul som mu: ,,Je to najkrajšia motorka na svete.“ On sa iba usmial a kľudným hlasom dodal: ,, Jednu takú mám. Ak ju privedieš opäť na cesty, môžeme sa dohodnúť, že ti ju prepustím." Zostal som úplne zaskočený. Už dlho som pátral po týchto modeloch, ale veľmi sa mi nedarilo. Keď som aj našiel u niekoho motory, alebo len ich časti, nikto nebol ochotný sa s nimi rozlúčiť a tu zrazu celý motocykel a môže byť môj? Hneď sme sa dohodli. Cestou z burzy som sa zastavil obzrieť si stav, potvrdili sme cenu a termín prevzatia sme určili na burzu v Chotusiciach o dva mesiace.

About 10 years ago (around 2008) in front of a Zlonín old-timer flea market I accidentally met Tomáš Zikmund, the Czech Arielklub president. We discussed the restoration of our machines and we were melting over the motorcycle models that our hearts cried for. For me the favourite was the Ariel with O.H.V. valvetrain produced in 1927. I mentioned: „It is the most beautiful motorcycle in the world.“ He just smiled and replied with a calm voice: „I´ve got one of those. If you bring it back on the road, we can make a deal and it may be yours.“ I was completely petrified. I searched for these models so long but never got lucky to find one. When I only found  engines or only their parts noone was willing to let them go and now a complete motorcycle to be all mine. We instantly made a deal. On the way back from the flea-market I went to see how the motorcycle looks, we settled the price and set the pick up date to old-timer flea market in Chotusice in two months.

Motocykle Ariel na naše územie dovážala firma Štěpař – Hanák. Už od roku 1923 predávali v Československu anglické stroje. Mali v Prahe zastúpenie značiek Levis, Scoot a Qadrant. Už na jeseň roku 1926 sa pán Hanák dohodol zo zástupcami firmy Ariel a podpísali zmluvu na dodávku prvých 50 kusov motocyklov. Do konca roku 1927 potom celkovo priviezli 345 týchto krásnych strojov. Vyrábali sa v piatich modeloch A,B,C,D,E z toho prvé dva boli s rozvodom SV. Napríklad model C stál v roku 1927 – 13 800 korún. Reklamný leták hovorí toto: ,,Ariel 498 ccm O.H.V. 5/20 HP, športové vŕtanie 81,8 mm, zdvih 95 mm, trojrýchlostná prevodovka Burman. Tento motor je schopný značnej rýchlosti, je úplne spoľahlivý a vyznačuje sa tichým chodom.“ S tým tichým chodom nemôžem úplne súhlasiť. Jedná sa o úplne odkrytý rozvod, ktorý je veľmi dobre počuť. Neskoršie modely používali zakrytovanie zdvíhacích tyčí a postupne aj horného rozvodu, no tento model má všetko otvorené a práve preto sa mi tak páči. Takzvaný ,,Tyčkáč“ je všetko z reklamného letáku, len nie tichý.

Ariel motorcycles were imported to our region by Štěpař – Hanák company back in the days. Already in 1923 they were selling english motorcycles in Czechoslovakia. They had their dealership in Prague where they offered brands like Levis, Scoot and Qadrant. Already in autumn of 1926 Mr. Hanák made a deal with Ariel dealers and signed a contract for delivery of 50 Ariel motorcycles. 345 of these beautiful machines were imported till the end of 1927. They were manufactured in 5 models, A, B, C, D, E. The first two used SV valvetrain. For example the C model was worth 13,800 Crowns back in 1927. The advertisement leaflet says: „ Ariel 498 ccm O.H.V. 5/20 HP, sporty bore of 81,8mm, stroke 95mm, three – speed Burman transmission. This engine is capable of significant speed, is very reliable and is characterized by quiet operation.“ I cannot quite agree with that quiet operation though. The valvetrain is completely uncovered and it is heard very well. The later models used covers for the pushrods and continuously also for the overhead valtrain, but this model has all of it exposed and that is the way I like it. So called „Pushroder“ is about everything that the leaflet says, except being quiet.

Nevedel som sa dočkať toho termínu, kedy si budem môcť prevziať môj vysnívaný Ariel. Z pohľadu laika sa jednalo o krabicovú verziu niečoho hrdzavého, no ja som v tých bedniach už videl budúci výsledok. Nádherný stroj, hneď z rána svištiaci cestou, keď ešte nazačala letná teplota stúpať. Rebrovanie motora primerane chladí a ešte vlhký vzduch motor dobre spaľuje. Obchod prebehol podľa očakávania. Tomáš podľa dohody rozobral túto skladačku do pripravených krabíc, tak aby sme sa vošli do osobného auta a hneď po prevzatí sme sa natešení pobrali domov. Doma prišla na radu veľká rozborka súčiastok, spisovanie chýbajúcich a poškodených dielov, či určenie tých zamenených a zvyšných. Na takýto motocykel sa musí človek vyspať. V eufóriji sa všetko vidí pozitívnejšie a reálnejšie, ako to skutočne je. Chce to ale čas. Tento projekt bola výzva a ja som ju chcel dotiahnuť do úspešného konca. Niektoré súčiastky však boli veľmi poškodené a po porade s priateľmi som musel ustúpiť. Ja som sa už videl ako svištím cestou a pritom som mohol stroj neopraviteľne zničiť. Začali sme teda postupne renovovať opraviteľné súčiastky a zháňať, tie neopraviteľné. Našťastie sa našlo zopár zlatých rúk, ktoré mi pomohli a v priebehu niekoľkých rokov sme zakúpili, vymenili, opravili alebo postupne vyrobili chýbajúce súčasti môjho veľkého sna. Pripravili sme miesto, na ktorom sa pomaly rodil nový duch dávno  stratenej doby. Súčiastku po súčiastke sme pomaly prikladali do veľkej skladačky, až kým sa to pomaly nezačalo podobať na motocykel. Postupne sme spoznali ďalších ľudí, renovujúcich presne ten istý skvost a všetci zápasili s podobnými problémami ako my. Niekto mal občas na sklade súčiastku, ktorá chýbala nám a my zasa tú čo potreboval on. Tak sme menili, opravovali, dopĺňali a ani sme sa nenazdali, desať rokov života bolo preč. Viem, že je to dlhá doba, no ubehla ako voda. Pri každom kuse doplnenom do skladačky som prežíval radosť a dnes viem, že sa oplatilo do tohto projektu ísť. Postupne sa nám vrátili diely z lakovne, niklovne a my sme zostavili mašinku, na ktorú sme čakali tak dlhú dobu. S poslednou doplnenou skrutkou a slovami: "Hotovo!", sme pyšní vytiahli náš poklad pred garáž a skúsili sme ho oživiť. Po pár prekopnutiach sa ozval ten dlho očakávaný zvuk odkrytého rozvodu a pre nás to znelo ako najlepšia symfónia. Ten pocit pri srdci, že sme prácu dobre odviedli a už nás očakáva len svišťať s vetrom o preteky po prázdnych cestičkách, popri rieke či priehrade, nádhernou prírodou Slovenska. Video TU.

I just could not wait to pick up my dreamy Ariel. From the view of uninitiated person they were just boxes full of something rusty, but what I saw in those boxes was my future result. A beautiful machine swishing in the morning on the road before the outside temperature rises. The cooling fins of the engine do their job and the cool humid air makes the engine run perfectly. The business went as expected. Tomáš dismantled the whole puzzle and put the parts into the boxes so they would fit to our car and after we hit the road back home right after we loaded up. At home a huge dissasembly and inventory of all parts took place, writing down the missing and damaged pieces or identifying of those missing or remaining parts. For this kind of motorcycle you just need to take a good sleep. You see it too positive and easy to do when you are in euphoria. It just takes time. This project was a real challenge and I wanted to make it to the succesful finish. Some of the parts though were very damaged and after a discussion with friends I had to retreat. I already saw myself swishing on the motorcycle but by doing so I would definitely destroy it. We began restoring the old parts and looking for the ones that could not be repaired. Fortunately we were able to find some golden hands which helped me and within few years we managed to buy, swap, repair or even manufacture the pieces of my big dream. We set up a place where the new spirit of the old lost times was born again. Part after part we put to a great puzzle and after some time it became to look like a motorcycle. We also got to know other people restoring the same jewel and fighting the same issues as we did. Sometimes someone had a part that we missed and we had something he needed. So we swapped, added and even without noticing it the 10 years of our lives were gone. I know it is a long time, but it ran just like water. With every piece added to this puzzle I felt happy and now I know that it was all worth it. Step by step the parts returned back from the paint-shop or nickel-plating and we completed the machine we were waiting for so long. With a last screw added and with the words: „Finished“, we pushed our treasure in front of the garage and tried bringing it to life. After few kicks a long awaited sound of uncovered valvetrain came up and for us it was just like a symphony. The feeling at the heart that we did our job and only thing to come is to ride with the wind on empty roads somewhere along the river or dam through the beautiful Slovakia. Video here:..........

 

A ešte trochu štatistiky. Do sveta sa v roku 1927 celkovo dostalo 12 200 Arielov v tomto zložení:

SV Modely A – 6 060 ks. a B 2 010 ks. tiež O.H.V. modely C -1 990 ks , D – 1 260 ks, E – 900 ks. Dodávané motocykle nemali štandardne žiadne osvetlenie a často sa montovalo až na prianie zákazníka. Predajcovia ponúkali rôzne domáce aj zahraničné značky. Poznať to aj na fotografiách, kedy je v reklamnom letáku motocykel ešte bez svetiel a na domácich snímkach už bývajú osadené najrôznejšími značkami od karbidu až po vtedy začínajúcu elektrickú sústavu. Ariely sa na našom území udomácnili veľmi rýchlo pre ich spoľahlivosť, dostupnosť náhradných dielov a majstrovské umenie obchodníkov Štěpař – Hanák, ktorý postupne doviezli 5 000 ks nových modelov.

And a little statistics at the end. In 1927 12,200 Ariel motorcycles were produced:

SV Models A – 6,060 pieces and B – 2,010 pieces, also O.H.V. models C – 1,990 pieces, D – 1,260 pieces and E – 900 pieces. Supplied motorcycles had no standard lighting system an often it was installed upon customers demand. The dears offered various domestic or imported brands. It is easy to notice on the photographs that on the advertisement leaflet the motorcycle is without lights and on home made pictures are already equiped with either carbide or even at that time new electrical systems of various brands. Ariels became popular in our region very quickly thanks to their reliability, availability of spare parts and also because of masterful business art of Štepař – Hanák company that imported 5,000 motorcycles of the new models.

Verím, že pri renovácii, niektorého z objavených Arielov, tiež spoznáte množstvo skvelých ľudí a zažijete nespočetne chvíľ radosti, tak ako som to zažil ja. Tak hor sa do práce a poďme sa pustiť do niektorého z vašich vysnívaných projektov.

I believe that you will get to know many great people and enjoy a numerous moments of joy during restoration of an Ariel motorcycle if you get a chance to find one as I did. So hooray, roll up your sleeves and let´s get to work on some of your dreamy projects.

Moje poďakovanie patrí hlavne Tomášovi Kudínkovi a Patrikovi Lehotskému, bez ktorých by sa mi to asi nepodarilo.

My special thanks belongs to Tomáš Kudínek and Patrik Lehotský, who made this project possible.

Burger Karol Slovenský Arielklub

 

Preklad - translator / Rastislav Chmelár


 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 5

Komentáre

Karol Burger [09.01.2021 19:43:17]
Dobrý den Michaela. V Česku výborne funguje Arielklub s množstvom členov skúste kontaktovať http://arielclub.cz/ určite nájdete niekoho z vášho okolia.
Michaela N [16.12.2020 15:30:13]
Dobry vecer, vás pribeh je uzasny. Co vášeň a nadseni pro něco dokáže. Rada bych se zeptala zda je možné někde vás motocykl videt? Muj tata bude nyní slavit 76narozeniny, a často vzpomíná na mladí, kdy mladí od otce dostal tento motocykl ale pozdeji ho prodal. A vzpomíná na krasne casy které na nem zažil. Rada bych mu tyto okamžiky připomněla a dala mu moznost, se opět s podobným motocyklech potkat. A objevit tu ztracenou radost. Proto vám pisi. Jsem z Hradce Kralove. Možná budete vedet o nějaké moznosti, jak mu toto setkani umožnit. Bohužel nevim, jak se dostat k více sběratelem tohoto modelu. Proto jsem moc rada, ze jsem objevila vás článek. Budu se tesit na Vaši odpověď. Přeji krasne a ničím nerušene Vánoce. Michaela N.
Karol Burger [19.11.2018 06:42:26]
Hi Thorolf. We're just making a copy of the C model head. Write me to the contact from the page. https://www.arielklub.sk/kontakt.html
THOROLF PRIESTER [08.11.2018 11:38:35]
Hallo! I am rebuilding a 1927 C model in Finland. Can you send Picture of front wheel left side. I am spoking front Wheel and I would like to know spoke pattern. Have you gearbox Shell or Cylinder head for model C or E? I have got one cylinder if you need. Regards Thorolf (can write german as well…)

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173