Ariel 557 SV model B 1929

Už v roku 1925, kedy boli poverení vývojom a predajom u firmy Ariel konštruktér Val Page a obchodník Victor Mole sa začala písať novodobá história tejto spoločnosti. Pre jesennú výstavu v Londýnskej Olympii roku 1926, pripravili úplne novú koncepciu motocyklov, ktorú predstavili s mottom: ,, Ariel, moderný motocykel ". Na nových modeloch pre rok 1927 bolo všetko zmenené. Do tej doby používané podrámové nádrže nahradila dizajnovo veľmi podarená sedlová nádrž a predná vidlica starého systému Druid bola nahradená vidlicou s centrálnou pružinou. Motocykle tiež dostali úplne nový rám a jednovalcové motory s obsahom 557 cc pre modely A, B s SV rozvodom a tiež 499 cc pre modely C,D,E  neskôr F a G s OHV rozvodom.

Already in 1925, when a design engineer Val Page and sales manager Victor Mole were entrusted with development and sale by Ariel company, a new age history of this company began to be written. For the 1926 autumn exhibition in London Olympia they prepared a completely new motorcycle conception presented by a motto: „Ariel, the modern motorcycle.“ Everything was changed on the new models for 1927. The fuel tanks at that time placed under the top frame tube was replaced by a well designed top seat tank and the old Druid system front fork was superseded by a fork with a central spring. Motorcycles got a completely new frame as well, new single cylinder engines of 557 cc for A, B models with SV valvetrain and also 499 cc engines for C, D, E and later F and G models with OHV valvetrain.

Ariel 500 OHV Model E Super Sport 1927

Magneto Lucas konštruktéri presunuli za motor, a výfuky v zadnej časti osadili veľkými tlmičmi hluku. Zrazu tu bol motocykel ako z iného sveta, veď celkom nové Ariely vyčnievali spomedzi všetkých značiek. Záujem o túto značku bol tak veľký, že Ariel mohol významne investovať do vybavenia továrne, ktorá sa o niekoľko rokov stala jedným z najmodernejších výrobcov motocyklov v Anglicku a už v roku 1927 bol ich predaj desaťkrát vyšší ako v roku 1925. Výstavu v Londýne navštívil aj zástupca firmy Štěpař - Hanák ktorá predávala v Československu motocykle od roku 1923. V tom čase zastupovali značky Levis, Scott a Qadrant. Ich spolupráca s firmou Ariel pomohla distribuovať na našom území zhruba 5 000 ks motocyklov tejto značky a všetko to začalo objednávkou 50 ks motocyklov na jeseň roku 1926. Do konca roku 1927 sa podarilo nájsť nového majiteľa 345 kusom a v ďalšom roku až 1035 kusom.

The engineers relocated the Lucas Magneto behind the engine and the exhausts were fitted with large silencers. Suddenly a motorcycle from another world was here, the new Ariels were standing out from among all other motorcycle brands. The demand was so intense that Ariel could invest significantly to a factory equipment and it became one of the most modern motorcycle producers just in few years. Already in 1927 the production was  ten times higher than in 1925. An agent from Štěpař – Hanák company which was selling Levis, Scott and Qadrant motorcycles in Czechoslovakia from 1923, visited the London exhibition. The cooperation with Ariel helped the distribution of  cca 5,000 Ariel motorcycles and it all began with an order of 50 motorcycles in autumn 1926. Till the end of 1927 the dealership sold 345 motorcycles and another 1,035 Ariels in the next year.

Ariel 557 SV model B 1928

Úpravy pre rok 1928 smerovali k zvýšeniu spoľahlivosti. Pre lepšie chladenia dostali motocykle väčšie rebrovanie, vačkový hriadeľ získal viac materiálu aby sa predĺžila jeho životnosť a OHV modely získali krytovanie zdvíhacích tyčí či novú vahadlovú skriňu. V roku 1929 prišla firma Ariel opäť s novými technickými vylepšeniami, keď konštruktéri predstavili obežné mazanie a doba ,, straťákov "sa stala minulosťou.

The modifications in 1928 were aimed to increase the reliability. The engines got bigger cooling ribs, the cam shaft got more material to increase his durability and OHV models gained push rod covers and a new rocker arm case. In 1929 Ariel came with new technical improvements when the engineers introduced the circulating lubrication system and the age of total-loss lubed bikes became a history.

Ariel 557 SV model B 1929

Konštruktéri prerušili potrubie na prepravu oleja malým guľovým ventilom, aby sa dalo zasahovať do čerpadla bez potreby vypustenia oleja. Nasledujúce roky však od tohoto ventilu ustúpili. Často sa totiž stávalo že si funkciu ventilu ľudia mýlili a olej odstavovali po každej jazde. To bolo len krok od okamihu, kedy zabudli pred jazdou ventil opäť otvoriť, čo vždy znamenalo zadretie motora. Nepomáhala ani výstražná potlač v hornej časti nádrže ,,Turn on oil tap before starting /Pred naštartovaním otvor ventil prívodu oleja!/ ". Ventil teda predčasne skončil svoju funkciu. Olej získal samostatnú nádobu, za ktorú sa dokázala ideálne vložiť batéria a v nádrži zrazu zostávalo nadbytočné miesto. Šikovne ho teda zaplnili vkusným tachometrom od firmy Smiths s náhonom priamo od prevodovky.

The engineers placed a small ball valve to the lubrication tube so the maintenance procedures could be done without a need to drain oil from the engine but during next few years they had to stop installing it to the system. The customers were often mislead and turned off the ball valve after every ride. That was just a step away from a moment when they forgot to turn it back on and that always lead to engine seizure. Not even a warning sign „Turn on oil tap before starting“ placed on the fuel tank was any help. And so the oil valve became a history. The separate oil tank was introduced and behind it a battery was nicely placed. Instead of the previous oil tank a blank space was filled with a nice Smiths speedometer which was driven directly from a gear box.

  

Domec horného rozvodu u OHV modelov z roku 1928 sa veľmi neosvedčil a tak sa konštruktéri opäť vrátili k starej koncepcii, len s iným uchytením. Karter motora tiež získal rebrovanie a v prednej časti rámu vzniklo nové miesto pre dynamo poháňané priamo od tlmiča záberu. Motocykle sa síce ešte stále predávali bez elektro výzbroje, ale doba sa už pomaly menila a zákazníci začínali byť náročnejší. Distribútori postupne ponúkali doplnky aj od iných značiek a preto často nájdete motocykel Ariel vyzbrojený nielen Lucasom, ale aj napr. doplnkami značky Miller, Bosch či iné.

The upper valvetrain housing of 1928 OHV models did not work as well so the engineers turned back to an older concept only with different mounting. The engine crankcase also got new cooling ribs and a new place in front of the frame was filled with a dynamo powered directly by engine shock absorber. Motorcycles were still sold without any electrical equipment but the times were changing and customers were becoming more demanding. The distributors began to offer accessories also from other manufacturers and that is why it is not unusual to find an Ariel equiped not only by Lucas, but also Miller, Bosch or other accessory brand.

Ariel 557 SV model B 1929

Predná vidlica dostala ťažnú pružinu a nový, účinnejší  záchyt reakcie brzdy. SV modely získali zakrytie ventilov a zadný nosič z rúrok nahradil lisovaný profil s bočnými skrinkami. Vtedy prevratná novinka ,, centrálny stojan "sa však neujala, a motoristická verejnosť sa k tejto vychytávke opäť vrátila až o niekoľko rokov neskôr. Staršie dvojšupátkové karburátory Amac nahradili novšími už pod značkou Amal pre SV modely typ 6/112 a OHV verzie dostali typ 6/024. Všetky tieto modernizácie sa pozitívne odzrkadlili na predaji a spoločnosť Ariel naďalej zaznaménávala nevídaný nárast predaja. V roku 1929 uvádzajú na trh nové modely s obsahom 250 cc . Spolu s nimi produkcia motocyklov značky Ariel dosiahla 19 000 kusov za jeden kalendárny rok. S výberom farieb si však veľký problém nerobili, boli skrátka čierne. Motocykel zdobila iba jemná linka v kombinácií dvoch farieb, zväčša zvonku zlatá 3 mm a vo vnútri modrá 1 mm. Aj preto sa dodnes pre ročníky 1926-1930 používa výraz Black Ariel.

The front fork had a pull spring installed and a new more efficient brake torque lever. SV models got new valvetrain covers and the rear luggage carrier made of tubes was replaced by a new one made of pressed sheet metal carrier with side cases. At that time a revolutionary center stand did not quite impress the customers and the engineers returned to installing them few years later. The older double throttle slide Amac carburetors were replaced by newer Amal carburetors, 6/112 type for SV models and 6/024 for OHV models. All these modernizations had a positive impact and Ariel company recorded an enormous increase in sales. In 1929 new 250 cc models are introduced to the market. Altogether the production of Ariel brand reached 19,000 motorcycles per year. To chose a colour of the motorcycle was not an issue, they were just all black. Only a delicate two colour pinstripe beautified the motorcycle, usually 3 mm golden stripe on the outside and 1 mm blue one on the inside. That is why the 1926-1930 models are being called Black Ariels.   

  

Kvalitné motocykle značky Ariel si našli svojich priaznivcov v každej dobe a dodnes patria medzi vyhľadávané zberateľské kúsky najmä preto, že poskytujú pohodlné zvezenie a bezproblémovú prevádzku. Ariel kluby z celého sveta usporadúvajú viacdenné stretnutia zberateľov tejto značky, na ktorých sa pravidelne jazdí niekoľko stoviek kilometrov s veľkým počtom účastníkov. Komunita okolo značky Ariel žije krásnym životom naplneným zážitkami s výletov po okolí v malých či väčších skupinkách, aj nádhernými expedíciami do neznámych destinácií a ďalej sa rozrastá o nových a nových členov.

High quality Ariel motorcycles have found their fans at all times and even today the collectors search for them because of the riding comfort and troublefree operation and maintenance. Ariel clubs all around the world organize the collector meetings during which hundreds of kilometers are riden by Ariel fans on their motorcycles in quite high numbers. The community around the Ariel brand lives a beautiful life filled by trips and rides in smaller or bigger groups, breathtaking expeditions to unknown destinations and still it grows by arrival of new and new members.  

Tak sa aj Ty pusti do toho svojho projektu a daj o sebe vedieť.

So get into your new project and let us know about it.

 

                        Tešíme sa na tvoje skúsenosti s Arielom - moderným motocyklom.

                        We look forward to your experiences with Ariel – the modern motorcycle.

 

 

za Slovenský Arielklub - Karol Burger , preklad Rastislav Chmelár

 

Hodnotenie

Komentáre

Karol Burger [25.09.2017 06:33:07] magnet Lucas KSA1
Marcus Mondorf [24.09.2017 17:25:18] Sehr geehrter Herr Karol, ich habe eine Ariel Model B SV 557 Baujahr 1928? Der Verkäufer sagt sie ist von 1928, ich weiss es nicht. Meine Frage: Mein Magdyno Lucas MDA 1 ist defekt und ich möchte einen reinen Zündmagneten ohne Lichtmaschinenfunktion (ohne Dynamo) kaufen. Welchen Zündmagneten (magneto) haben Sie in der Ariel? Vielen Dank für eine Info. Herzliche Grüße Marcus Mondorf
Karol [24.09.2017 09:00:26] Magnet Lucas KSA1
Marcus Mondorf [23.09.2017 20:00:16] Sehr geehrter Herr Karol, ich habe eine Ariel Model B SV 557 Baujahr 1928? Der Verkäufer sagt sie ist von 1928, ich weiss es nicht. Meine Frage: Mein Magdyno Lucas MDA 1 ist defekt und ich möchte einen reinen Zündmagneten ohne Lichtmaschinenfunktion (ohne Dynamo) kaufen. Welchen Zündmagneten (magneto) haben Sie in der Ariel? Vielen Dank für eine Info. Herzliche Grüße Marcus Mondorf

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.