Budovanie značky Ariel a prvé úspechy v pretekoch.

Budovanie značky Ariel a prvé úspechy v pretekoch.

Building of the Ariel brand and first racing successes.

Jedným z vynikajúcich vlastností motocyklov značky Ariel od roku 1929 bol vysoký stupeň zameniteľnosti dielov motora a ostatných častí motocykla. Ako zaujímavosť je treba spomenúť, že od roku 1929 do roku 1954 vrátane je vo všetkých dvojventilových jednoválcoch obsahu 499 cc použitý sací aj výfukový ventil priemeru 1  23/32 in. Až od roku 1955 bol priemer výfukového ventilu zredukovaný na priemer 1 19/32 in. Podobne je to aj s mnohými bežnými časťami motocykla. Zákazník si tak mohol svoj stroj sčasti sám modernizovať a zjednodušilo to rôzne druhy opráv.

One of the outstanding features of Ariel motorcycles build from 1929 was a compatibility of many engine and other parts. As an example we can mention that from 1929 to 1954 the same exhaust valve of 1 23/32 inch diameter is used in one cylinder 499cc engines was used. Only from 1955 the diameter of the exhaust valve was reduced to 1 19/32 inch. Similar applies to even other parts of the motorcycle. The customer could easily upgrade his motorcycle and different repair procedures were simplified.

Jednoduchosť a dostupnosť dielov však musí ísť ruku v ruke s publicitou, aby firma dostatočne napredovala. Pri hľadaní vždy väčšej popularity prišiel Victor Mole s nápadom aby motocykel Ariel vlastnou silou dosiahol vrchol Mount Snowdon vo Wales. Automobil Ariel bolo prvé motorové vozidlo, ktoré dosiahlo vrchol hory, tak prečo by sa nemohol Ariel s postranným vozíkom stať prvým kombinovaným motocyklom, ktorý dosiahne tento cieľ. Nápad bol, že Harry Perrey môže pod dohľadom ACU riadiť novo vyvinutý model 499 cc E z roku 1927 a s pasažierom v sajdke dosiahnuť vrchol Mount Snowdon po koľajniciach. ACU vynakladala vysoké úsilie zakázať tento projekt z hľadiska vysokého stupňa rizika. Stojí za zmienku, že sajdka musela mať jedno koleso medzi koľajnicami dráhy, aby sa minimalizovalo riziko nechceného pádu. ACU nakoniec dala zelenú tomuto projektu a za asistencie Snowdonskej Horskej Železnice bol tento pokus s niekoľkými skúšobnými jazdami nakoniec úspešne realizovaný v Októbri 1929.

But the simplicity and availability must go hand in hand with publicity in order to ensure the progress of the company. While searching for ways to popularize the brand, Victor Mole came with an idea that Ariel motorcycle should reach the peak of Mount Snowdon in Wales by its own force. An Ariel automobile was the first motorized vehicle to reach the top of the mountain so why would Ariel motorcycle with a sidecar not be the first combined motorcycle to accomplish this goal? The idea was that Harry Perrey could under a supervision of ACU ride the newly developed 499cc E model from 1927 with a passanger in a sidecar reach the top of Mount Snowdon on rails. ACU put a lot of effort to ban this project because of a high level of risk resulting from it. It is worth mentioning that the sidecar had to ride with one wheel between the rails to minimize the risk of falling. ACU later gave a green light to this project and with an assistance of Snowdon Mountain Railway this attempt was realized in October 1929 after few test rides.

Po prvej svetovej vojne sa firmy v motocyklovej brandži sústredili viac na rýchlosť sériovo vyrábaných strojov, než na kvalitu, spoľahlivosť, jednoduchosť údržby, komfort a ekonomickú prevádzku. George Pettyn z Maudes Motor sa teda rozhodol s tým niečo urobiť a v roku 1923 prezentoval komisii ACU nápad - ,,Výrobca, ktorého stroj dosiahne najviac zaslúžilý úspech v teste podľa dohľadu komisie, bude odmenený hodnotnou striebornou vázou." Dovtedy pod názvom Petty Cup /Pettyov pohár/ sa v zápetí premenoval a stal známy ako Maudes Trophy. Jeho víťazstvo bolo zdrojom veľkej prestíže medzi výrobcami motocyklov. Spoločnosť Ariel získala túto prestížnu trofej v roku 1927 za výkon motocykla Ariel 557 B s rozvodom SV vyrobeným pre modelový  rok 1928, ktorý so sajdkou prešiel vtedy nedosiahnuteľnú métu 5000 míľ pod dohľadom komisie ACU. Štart bol 5. Októbra 1927 a striedajúci sa štyria jazdci (Proe,Littledate,Eschborn a Pearson) prekonali vzdialenosť 5011 míľ na trase medzi Banbury a Cheltenham. Test trval 25 a pol hodiny a od štartu po "finiš" nesmel motor ani raz zastaviť. Bol to nový rekord. V tej dobe najdlhšia doba počas, ktorej bežal motor motorového vozidla.

After World War I the motorcycle companies concentrated more on the speed of the mass-produced machines than on quality, reliability, simple maintenancie, comfort and use economy. So George Pettyn from Maudes Motor decided to do something about it and presented his idea to ACU – „A producer whose motorcycle will according to a comitee reach a well deserved success will be awarded a silver vase.“ Known as Petty Cup it was immediately renamed and became known as Maudes Trophy. Winning one was a source of great prestige among motorcycle producers. Ariel company gained  this trophy in 1927 with its winning motorcycle Ariel 557 B with SV valvetrain. This motorcycle was a model for 1928 and with a sidecar it has riden unbelievable 5,000 miles under a supervision of ACU commission. The start was on 5th October 1927 and four riders (Proe, Littledate, Eschborn and Pearson) rode 5,011 miles between Banbury and Cheltenham. The attempt last 25 and half hours and the engine could not stop from start to finish. It was a new record. At that time the longest period during which an engine of a motorized vehicle ran non-stop.

Výsledkom tohto obrovského komerčného úspechu motocyklov Ariel s novým dizajnom od Vala Pageho bolo zvolenie Viktora Moleho (dovtedy manažéra predaja) za riaditeľa spoločnosti Ariel Works Ltd. od Januára 1928. Tento úspech natoľko zvýšil dopyt po motocykloch Ariel, že počas roku 1927 spoločnosť vynaložila 14.000,- Libier na nový, v tej dobe najmodernejší výrobný závod a strojné vybavenie. Touto investíciou sa stala spoločnosť Ariel najmodernejšou motocyklovou fabrikou v krajne. Okrem toho sa na výročnom stretnutí akcionárov prezentoval predseda Charles Sangster zvýšením profitu o 25.000,- Libier oproti predošlému roku. Veľké množstov prostriedkov putovalo opäť do vývoja a úpravy nových modelov.

The result of this huge commercial success of Ariel motorcycles  with a new design of Val Page was that Victor Mole (by then a sales manager) was appointed a director of Ariel Works Ltd from January 1928. This success rushed the demand for Ariel motorcycles to such numbers that the company invested 14,000 pounds to the new factory and machinery what became the most modern motorcycle production plant of that time. Besides that during the annual meeting of shareholders its chairman Charles Sangster presented a rise of the profit by 25,000 pounds comparing to the previous year. A great amount of the profit was invested to the development and tune up of the new models.

Ariel 557 Sv 1927

Jedna z najviac kritizovaných vlastností motocyklov Ariel z roku 1927 bola ich hlučnosť a tiež pevnosť rámu. Nové modely pre rok 1928 už boli vylepšené o koncovku výfuku typ Brooklands a tiež zakrytovaním rozvodu ventilov pre modely OHV. Vylepšené rámy dostali všetky modely a na niektorých modeloch bola dokonca znížená cena. Poruchy rámov z roku 1927, kde zahnutie spôsobovalo rôzne problémy, ba dokonca aj časté prasknutie rámu riešila fabrika systémom výmeny a zákazník vždy obdržal nový model vylepšeného rámu zdarma. Hlavne tu sa na plno prejavila myšlienka vysokého stupňa zameniteľnosti dielov z nových modelov a montáž nového tipu rámu nespôsobovala žiadne problémy.

Ariel motorcycles built in 1927 were mostly criticized for being loud and that their frames were not solid. New 1928 models were improved by new Brooklands exhaust end pipes and also the valvetrains were covered on OHV models. The improved frames were mounted on all models and on some of them the price was decreased. The faulty frames of 1927 models when their bending or even breakage often caused real issues, was solved by the factory by swapping to the new type of the frame and the customer always got new frame for free. Even here the idea of interchangeable parts of the new models was fully manifested and fitting the new frame caused no problems.

Arielom sa darilo nielen doma v Anglicku, ale stali sa známymi po celom svete. Vo Februári 1928 sa Harvey Sangster (manažér pre zahraničný obchod) vydal na tour po ďalekom východe, kde navštívil Japonsko a tiež Holandsko Indickú spoločnosť (v tej dobe prvá transnárodná korporácia) a po ceste domov ešte navštívil Austráliu a Nový Zéland, kde bola v tej dobe už etablovaná materská spoločnosť Ariel Distributors Ltd. Táto spoločnosť vykazovala na trhu v Austrálii výborné výsledky predaja. O dobrú publicitu motocyklov Ariel sa zaslúžil aj jazdec Van Praag, ktorý vyhral 4 po sebe nasledujúce tituly majstrovstiev v závode spoľahlivosti (Reliability Trials). Dovtedy sa to nikomu nepodarilo na motocykli od jedného výrobcu. V máji 1928 vyhral E. Millett v Kanadskom Toronte preteky kubatúry 500 cc aj 750 cc a neskôr toho roku v Južnej Afrike R. Petersen vyhral najprestížnejší pretek spoľahlivosti The Rand Club Trophy v 500 míľovom závode z Johannesburgu do Barbertonu. Aj napriek debaklu v Holandskej TT sa motocyklom značky Ariel darilo veľmi dobre na podujatiach v Európe. V Okróbri 1929 obsadili Ariely druhé a tretie miesto na rally organizovanej Československým Automobilovým Klubom. Jazdec na druhom mieste Josef Holec vtedy jazdil na trase z Prahy do Paríža a späť  s modelom Ariel 557 sv  so sajdkou.  

Ariels were succesful not only at home in England but they became famous around the world. In February 1928 Harvey Sangster (foreign sales manager) went on a tour through far east where he visited Japan and also Dutch-Indian company (at that time the first transnational corporation) and on his way back home he headed to Australia and New Zealand where the Ariel Distributors Ltd parent company was already well established. This company had significant sales results on Australian market. A good publicity of Ariel motorcycles was also supported by Van Praag, a rider who won 4 trophys in a row in Reliability trials. Till then noone has done that on a motorcycle from one producer. In May 1928 E. Millet won a 500cc and 750cc race in Toronto, Canada and later that year in South Africa R. Petersen won the most prestigous 500 miles reliability race The Rand Club Trophy  from Johannesburg to Barberton. Despite the debacle in Dutch TT the Ariel motorcycles were succesfull in european races. In October 1929 Ariels took second and third place in a rally organized by Czechoslovakian Automobile club. Josef Holec, the rider on the second place rode from Prague to Paris and back on his Ariel 557 model with a sidecar.

 

Je potrebné tiež spomenúť, že v tridsiatych rokoch boli motocykle Ariel extrémne populárne v Taliansku a díler pre Taliansko Max Turkheimer z Milána dovážal diely Ariel a kompletoval z nich motocykle ktoré ďalej predával pod značkou Astra. Všetky tieto športové úspechy motocyklov značky Ariel mali veľkú zásluhu na popularite a boli obrovským prínosom pre biznis. Victor Mole sa samozrejme snažil, aby bola verejnosť dostatočne informovaná.  O ďalšiu extra popularitu značky sa zaslúžil Harvey Sangster počas svojej zahraničnej cesty, kedy v Japonsku úspešne po prvý krát na motocykli dosiahol vrchol hory Saya San, pričom použil štandardný stroj s rozvodom SV zapožičaný od miestneho rezidenta. Ďalším úspechom bolo dosiahnuté vrcholu Ben Navis (najvyššej hory Británie) jazdcom Jimi Taylorom na dvojvýfukovom  modeli E so sajdkou.

It is also worth mentioning that in 1930s the Ariel motorcycles were extremely popular in Italy and the dealer Max Turheimer from Milan imported the Ariel parts and assembled motorcycles were sold under Astra brand. All of these racing successes of Ariel motorcycles played a great role in their popularity and the business benefited from it as well. Victor Mole of course did his best to keep the public well informed. Another portion of extra popularity was brought by Harvey Sangster  during his foreign trip, when in Japan he reached the top of the Saya San mountain on a standard SV valvetrain motorcycle borrowed from a local citizen. Also another success was conquering Ben Navis (tallest mountain of Britain) by Jimi Taylor on a double exhaust E model with a sidecar.

Od 28 Septembra 1928 sa pod dohľadom ACU konal test, pri ktorom už po druhý krát získal Ariel Works Ltd Maudes Trophy. Pri tomto teste boli použité dva sólo stroje 248 cc OHV a 499 cc OHV. Motocykel 248 cc bol prototyp na sezónu 1929 a bol zostavený z náhodne vybraných súčiastok inžinierom ACU, R.A.Prescottom. Motocykel objemu 499 cc bol vybraný z viacerých náhodných strojov. Ideou tohto testu bola demonštrácia, že tieto motocykle dokážu prejsť vzdialenosť značne väčšiu, ako je bežný ročný kilometrový nájazd väčšiny motocyklov, za pomoci len najjednoduchších nastavovacích úkonov. Tieto dva motocykle prešli vzdialenosť  10.003 míľ v jednom kuse, za pomoci 8 jazdcov. Na 499 cc sa striedali Proe, Read, Littledale a Pearson a na 248 cc jazdili Farley, Eschborn, Tracker a Mapstone. Harry Perrey bol v úlohe manažéra celého projektu.

From 28th September 1928 under the supervision of ACU a test was held, by which Ariel Works Ltd have won the Maudes Trophy for the second time. While this test two solo machines – 248 cc OHV and 499 cc OHV were used. The 248 cc motorcycle was a 1929 prototype built by ACU engineer R. A. Prescott from parts selected randomly. The 499 cc motorcycle was chosen from several random machines. The idea of this test was to demonstrate that these motorcycles can ride greater distance than usuall annual mileage of most motorcycles produced, just with a help of most simpliest maintance procedures. These two motorcycles rode 10,003 miles altogether with 8 riders. On 499 cc riders Proe, Read, Littledale and Pearson were alternating and on 248 cc Farley, Eschborn, Tracker and Mapstone were riding. Harry Perrey was managing the whole project.

Modely 1928 boli v zahraničí také populárne, že v roku 1929 spoločnosť Ariel vydáva zahraničné edície ich katalógu v Japonskom, Poľskom, Českom, Litovskom, Talianskom, Dánskom, Holandskom, Švédskom, Španielskom, Francúzkom, Nemeckom a Chorvátskom jazyku

The 1928 models were so popular abroad that the Ariel company issued foreign catalogue editions in Japanese, Polish, Czech, Lithuanian, Italian, Danish, Dutch, Swedish, Spanish, French, German and Croatian language.

V Septembri 1929 zvíťazil druhý krát za sebou R.S.Petersen na podujaťí 500 míľ po terénnej trati Barberton Reliability Trial v Južnej Afrike  a už v Októbri toho roku tiež v Južnej Afrike L.E.Hammerton z Kapského mesta ako súkromný vlastník stanovil osem nových Juhoafrických motocyklových, rýchlostných rekordov. Demonštroval tak dlho predpokladaný rýchlostný podenciál nového Ariela 499 cc. Medzi inými bol aj rekord 97,5 mph(156,9 km/H) do tej doby najväčšia rýchlosť dosiahnutá na dvojkolesovom prostriedku. Predošlé rekordy boli vždy dosiahnuté na strojoch s obsahom 1000 cc.  V Októbri 1929 bol v Australskom  závode Victoria 24 Hour a po ňom dosiahnutý výnimočný dôkaz spoľahlivosti, keď tým Sida Thomasa prekonal vzdialenosť 10.590,- míl bez zastavenia motora. Na Arieli 499 cc so sajdkou bežal motor počas hohoto pokusu 14 dní. Počas tohoto pokusu bol motor vypnutý len na 5 sekúnd a to z dôvodu, že spadlo víčko nádrže omylom do reťaze primárneho rozvodu. Spoločnosť Ariel pod vedením Victora Molea nemala núdzu o publicitu. Stále a stále vymýšľal nové a nové propagačné akcie.

In September 1929 R. S. Petersen has won second time in a row on a 500 mile offroad race of Bamberton Reliability Trial in South Africa and already in October that year L. E. Hammerton from Cape Town set 8 south african motorcycle records as a private owner. He demonstrated a speed potential of the new 499 cc Ariel. Among others a speed record of 97.5 mph (156.9 km/h) what was at that time the highest speed on two-wheel vehicle was set. Previous records were set on 1,000 cc motorcycles. In October 1929 during an Australian Victoria 24 Hour race a outstanding proof of reliability was demonstrated when Sid Thomas team overcame a distance of 10,590 miles without turning of the engine. On a 499 cc Ariel with with a sidecar the engine ran 14 days in a row. During this trial the engine was stopped just once for 5 seconds when a tank cap fell into a primary chain. The Ariel company lead by Victor Mole never suffered a lack of publicity. He always came up with new promotional campaigns.

Nové spôsoby zvýšenia pozornosti na značku Ariel v očiach verejnosti priviedli organizátorov k veľkolepému nápadu, prekonanie kanála La Manche. Prvý krát na motocykli za pomoci vlastnej sily. Pondelkové ráno 12. Augusta 1929 o 7:00 sa na pobreží pri meste Dover objavilo zvláštne plavidlo. Motocykel Ariel 499 cc OHV, na ktorom boli nainštalované plaváky z hydroplánu a poháňaný bol malou vodnou vrtuľou. Riadili ho dvaja jazdci Harry Perrev a Ted Tracker. Toto obojživelné plavidlo dorazilo do Calais niečo po 3 hodinách a 50 minútach. Po krátkej pauze sa otočili a vrátili späť do Doveru. Prekonanie kanálu bol jedinečný výkon a zabezpečil motocyklom Ariel veľkolepú publicitu aj nasledujúce roky. Motocykle Ariel sa stali súčasťou verejných podujatí. Účinkovali na zábavných podujatiach v cirkusoch či na filmových plátnach. Nemohli chýbať čo i len na obecnej slávnosti.

The new ways to increase publicity of Ariel brand in the eyes of people lead the organizers to a magnificient idea to conquer the La Manche channel. On a motorcycle for the first time. On Monday morning of 12. August 1929 at 7.00 am a strange watercraft appeared near Dover city. Ariel 499 cc OHV motorcycle equiped with two seaplane floats and a small water propeler. It was driven by two riders – Harry Perrey and Ted Tracker. This amphibious vehicle arrived in Calais after cca 3 hours and 50 minutes. After a short break they turned around and went beck to Dover. Overcoming the channel was an extraordinary performance and it supplied the Ariel motorcycles a great publicity for the next years. Ariel motorcycles became a part of public exhibitions. They took part in circus performances and could be also seen in movie theaters. They could not be missed even during local festivals or feasts.

Mediálny úspech a kvalita motocyklov Ariel sa odzrkadlili na predaji. Aj preto  mohli na stretnutí akcionárov prezentovať viac ako 19.000 predaných motocyklov v priebehu roku 1929. Z tohoto pre Ariel najdôležitejšieho obdobia sa zachovalo množstvo, viac či menej kompletných, strojov po celom svete a tiež dostatok vhodne ilustrovanej literatúry. Táto nevyčerpateľná truhlica informácii nám aj dnes pomáha dokončiť nejeden projekt, hoci aj 90 rokov starý, aby mohol ďalej šíriť slávu nezabudnuteľnej značky Ariel.

The media success and quality of Ariel motorcycles reflected on the sales. That is why during the shareholders meeting they could announce an overall sale of 19,000 motorcycles in 1929. From this era so important for Ariel brand a lot of more or less preserved motorcycles and quite an amount of illustrated literature remained. This great source of information helps us with many projects. Even 90 years old machines can now present the glory of the unforgettable Ariel brand.

 

 Za výdatnej pomoci arielownersmcc.co.uk pre vás spracovali      

Andrej Filo a Karol Burger

Slovenský Ariel Klub

 

With a generous help of arielownersmcc written by

Andrej Filo and Karol Burger

Slovak Ariel Club

 

Preklad - translator / Rastiaslav Chmelár

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie

Komentáre

daniel gallay [27.09.2017 07:23:45] super članok

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.