Indanim 4

Indanim 4

                                                                                                                                                Spracoval Ing. Michal Daníšek

Projekt, ktorý spomína na to ako výrobcovia motocyklov danej doby  spájali rôzne komponenty s cieľom postaviť zaujímavé motocykle.

Ako to celé vlastne začalo?

Tento príbeh je vo veľkej miere o mojom otcovi (Mariánovi Daníškovi) a jeho myšlienkach, pri renovácii starých motocyklov. Keď človek s 50 ročnou praxou zrenovuje veľké množstvo motocyklov, rôzne druhy veteránov, od jednoduchých 2-taktov až po náročné 4-taktné značky, sa dostane do fázy, kedy začne hľadať nové a náročnejšie výzvy. Padlo rozhodnutie postaviť si vlastný motocykel so vzhľadom z 30 rokov na profesionálnej úrovni. Ja chcem poďakovať otcovi, že mi umožnil sa realizovať na tomto projekte.

How did it all start?

This story is largely about my father (Marián Daníšek senior) and his thoughts on renovating old motorcycles. He has 50 years of experience with renovations of a large number of motorcycles, various types of veterans, from simple two-stroke to demanding 4-stroke brands and he get to the stage where he starts looking for new and more challenging projects. The decision was made to build own motorcycle with the appearance as of 1930’s.

Ako to vlastne prebiehalo v minulosti?
Kombinácie komponentov od rôznych výrobcov pre vznik nového motocykla boli využívané už od počiatku výroby jednostopých vozidiel. V tomto pionierskom období k tomu viedla hlavne skutočnosť, že veľkým problémom bola výroba zložitých, finančne a technologicky náročných pohonných agregátov – z počiatku motorov a neskôr aj
prevodoviek. Neskôr však išlo o snahu využiť zaujímavé a úspešné technické riešenia pre vznik špecifických a neobvyklých strojov, ako napríklad:

A lesson from history.

Combinations of components from different manufacturers for the creation of the new motorcycle have been used since the beginning of the production of single-track vehicles. In this early period, this was mainly due to the fact, that the production of complicated and expensive power units - initially engines and later also gearboxes. Later, however, it was an attempt to use interesting and successful technical solutions for the emergence of specific and unusual machines, such as:

VINDIAN = Vincent + Indian
Snaha vedenia firmy Indian bola vyrovnať sa svojmu najväčšiemu konkurentovi, firme Harley Davidson a uviesť na trh koncom 40. rokov tiež silný dvojvalec s rozvodom OHV. Keďže vlastný vývoj takého agregátu by bol časovo a finančne náročný, zvolil Indian cestu využiť, vtedy asi najmodernejší a veľmi výkonný vidlicový dvojvalec s rozvodom OHV od firmy Vincent HRD. Bolo postavených niekoľko prototypov s pracovným názvom Vindian (Vincent + Indian), avšak bohužiaľ k sériovej výrobe nedošlo. Táto skutočnosť radu priaznivcov motocyklov Indian veľmi mrzí, pretože vedľa možnosti mať klasický stroj s moderným motorom, mohlo toto prepojenie konštrukcie možno zachrániť firmu Indian pred úpadkom.

VINDIAN = Vincent + Indian

The Indian management's effort was to compete with its biggest competitor, Harley Davidson, and to launch a strong twin-cylinder with OHV distribution in the late 1940s. Since the actual development of such an aggregate would be time and money consuming, Indian chose to use the most modern and very powerful two-cylinder fork with OHV distribution from Vincent HRD. Several prototypes were built with the working name Vindian (Vincent + Indian), but unfortunately there was no serial production. This fact makes many fans of Indian motorcycles very sad, because in addition to the possibility of having a classic machine with a modern engine, this interconnection of the structure could have saved the Indian company from bankruptcy.

Triton = Triumf + Norton

Názov Triton vznikol spojením dvoch slov Triumph a Norton. Triton je tiež mytologickou postavou, je to grécky boh, posol mora. Motocykle sa stavali len na zákazku a vo veľkej miere ste mohli vidieť jednomiestne stroje. V 60 rokoch minulého storočia nebol moc veľký výber motocyklov, ako je tomu dnes, a preto pokiaľ ste chceli mať exkluzívny stroj s tými najlepšími komponentmi, museli ste si ho nechať postaviť. V Anglicku v tej dobe nebolo lepšieho a spoľahlivejšieho motora ako toho, ktorý montoval do svojich motocyklov Bonneville Triumph. Paralelný dvojvalec mal zdvihový objem 649,311 ccm a jeho maximálni výkon 46 koní (34 kW) nastupoval pri 6500 1/min. No a nenašli ste špičkovejší rám, ako Featherbed od Nortonu, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre závodné motocykle jazdiace slávnu Tourist Trophy na ostrove Man. Norton mal tiež svoje motory vyvinuté špeciálne pre závodné stroje, ale ich spoľahlivosť nebola valná. Prevodovky u Tritona používali od Triumphu.  Rozhodne nebudeme ďaleko od pravdy, keď prehlásime, že bol Triton v Anglicku v tej dobe mimoriadny stroj, ktorý ovplyvnil mnohých „kaviarenských“ povaľačov. Triton mal svoje jedinečné kúzlo a to chce vrátiť späť holandský Icon Motorcycle so svojim znovuzrodeným modelom, ktorý rovnako ako ten pôvodný, bude ručne stavaný presne podľa požiadaviek zákazníka. Každý stroj bude jedinečný a výnimočný.

Triton = Triumph + Norton

The name Triton was created by combining two words Triumph and Norton. Triton is also a mythological figure - Greek god, a messenger of the sea. Motorcycles were built only as order and you could mostly see single-seater machines. There wasn’t very large selection of motorcycles in 1960’s as today, so if you want to have an exclusive machine with the best components, you had to have it built yourself. At that time in the England , there was no better and more reliable engine than the one built by Bonneville Triumph. The parallel twin-cylinder had a displacement of 649,311 cc and its maximum output of 46 hp (34 kW) started at 6500 rpm. At the same time, if you need a top frame, then your choice was Featherbed from Norton, which was specially developed for racing motorcycles which participate at the famous Tourist Trophy on the Isle of Man. Norton also had its engines developed specifically for racing machines, but their reliability was not great. Triton They used gearboxes from Triumph. We will certainly not be far from the truth when we declare that Triton was an extraordinary machine in England at that time, which influenced many "coffee" loafers. Triton had his unique charm and now he wants to bring back the Dutch Icon Motorcycle with his a reborn model, which, like the original, will be hand-built exactly according to the customer's requirements. Each machine will be unique and exceptional.

Norvin = Norton + Vincent
Motory Vincent boli namontované na iné rámy. Najbežnejším bol Norvin, ktorý používal rám Norton Featherbed. Boli použité aj iné názvy, vrátane Vincent – Norton, Vinton a Vin – Nor. Zatiaľ, čo väčšinou išlo o jednorázové verzie, včasný pokus o výrobu oznámil staffordshirský inžinier Tom Somerton koncom roku 1959, s plánovanými maloobjemovými motormi so spustením od roku 1960. Nie je známe, koľko ich bolo dokončených.

Norvin = North + Vincent

Vincent engines were mounted on other frames. The most common was Norvin, who used the Norton Featherbed frame. Other names were used, including Vincent-Norton, Vinton, and Vin-Nor. While mostly single-use versions, a timely production attempt was announced by Staffordshire engineer Tom Somerton in late 1959, with planned low-volume engines starting in 1960. It is not known how many have been completed.

Tribsa = Triumph + BSA
Tribsa alebo Tri-B.S.A. bol na mieru vyrobený café racer alebo terénny motocykel 60. a 70. rokov. Jeho názov bol zlúčením spoločností Triumph a BSA. Účelom bolo skombinovať najlepšie prvky každej značky a poskytnúť tak vynikajúci motocykel. Tribsa používala dvojvalcový motor Triumph, inštalovaný v ráme motocykla BSA. Aj keď
boli motory BSA A65 aj Triumph 650 ccm dvojčatá s rozvodom ventilov (OHV), iba Triumph mal dva vačkové hriadele, čo uľahčovalo vyladenie pre vyšší výkon. Rám BSA bol dizajnom duplexnej kolísky, ktorý bol považovaný za tuhší a pevnejší ako jediný downtube od spoločnosti Triumph. Továreň plánovala pre ISDT sériu deviatich TriBSA s použitím dvoj valcových motorov. Triumph s objemom 348 cm3, 490 cm3 a „špeciálnym objemom“ 504 cm3 v ráme s využitím geometrie od BSA Victor, Victor predná vidlica a koleso spolu so zadným kolesom Triumph QD v kyvnom ramene Triumph. Palivová nádrž z ľahkej zliatiny typu Gold Star, olejová nádrž z ocele, s tromi zapaľovacími cievkami, jednou ako náhradnou. Prototyp s objemom 490 cm3 bol dokončený a testovaný vo Walese. Zvyšná výrobná dávka využívala ďalšie plánované veľkosti motorov. Tribsa bola experimentálne postavená v Meridene spoločnosťou Triumph v roku 1973 s použitím prebytočných rámov BSA A65. To viedlo k „továrenskej Tribse“, ktorá mala používať rámy BSA A65 s motorom TR6 s objemom 650 cm3. Nie veľa z týchto hybridov bolo vyrobených a továrenské záznamy sú neurčité.

Tribsa = Triumph + BSA

Tribsa or Tri-B.S.A. a custom-made coffee racer or off-road motorcycle of the 60's and 70's. Its name was a merger of Triumph and BSA. The purpose was to combine the best elements of each brand and provide an excellent motorcycle. Tribsa used a two-cylinder Triumph engine, installed in the frame of a BSA motorcycle. Although both the BSA A65 and Triumph 650 cc engines were twin valves with valve timing (OHV), only the Triumph had two camshafts, making it easier to tune for higher performance. BSA frame was a duplex cradle design that was considered stiffer and stronger than Triumph's only downtube. The factory planned for the ISDT a series of nine TriBSAs using 348 cc, 490 cc and 504 cc Triumph twin-cylinder engines in a frame using geometry from BSA Victor, Victor front fork and wheel along with rear Triumph QD wheel in the Triumph swingarm. Gold Star light alloy fuel tank, steel oil tank, with three ignition coils, one as a spare. The 490 cm3 prototype was completed and tested in Wales. The remaining production the batch used other planned engine sizes. The Tribsa was experimentally built in Meriden by Triumph in 1973 using excess BSA A65 frames. This led to the "factory Tribse", which was to use BSA A65 frames with a 650 cm3 TR6 engine. Not many of these hybrids was produced and factory records are uncertain.

Dalšie značky:
Noriel = Norton + Ariel


Norley – Norton + Harley Davidson

Mohol by som sa rozpisovať o každej značke ďalej, ale keď to zhrniem, tak v niektorých prípadoch sa jednalo priamo o továrenské úpravy a inokedy o úpravy u predajcov alebo jednotlivých úpravcov. V každom prípade sa stali tieto značky viac cenené ako sériové stroje, a to vďaka najlepším komponentom, ktoré boli použité a dnes sa dajú vidieť v mnohých múzeách.

Other brands:

 

I could go into more detail about each brand, but to sum it up, in some cases it was directly a factory modification and other times it was a modification at the sellers or individual modifiers. In any case, these brands have become more valued than serial ones machines, thanks to the best components that have been used and can be seen in many museums today.

Čo nás naštartovalo k projektu INDANIM 4?
História motocykla VINDIAN, špeciálna zákazková stavba motocykla INDIAN Scout 750OHV cestná verzia, skúsenosti z renovácie a používania motocykla NIMBUS 750 OHC nás  presvedčili, že spojením designu INDÁNA a kompletnej pohonnej jednotky NIMBUS vznikne pohodlný a spoľahlivý motocykel INDANIM 4. 

Story behind the INDANIM 4 project

The history of the VINDIAN motorcycle, the special custom construction of the INDIAN Scout 750 OHV road version, the experience from the renovation and use of the NIMBUS 750 OHC motorcycle have convinced us that combining the INDAN design and the complete NIMBUS power unit will create a comfortable and reliable INDANIM 4 motorcycle.

INDANIM 4 vznikol spojením motocyklov a konštruktérskeho mena:
INDIAN + NIMBUS + DANÍŠEK(konštruktér) + 4
IN - Indian
DA - Daníšek (meno konštruktéra)
NIM - Nimbus
4 - Radový štvorvalec
Stavba motocykla INDANIM 4 trvala približne rok (07.2018-07.2019). V tomto projekte som už bol aj ja veľmi aktívny a strážil som, aby sme čo najviac dodržali smer a neodbočili od toho, ako má motocykel vyzerať. Išiel som veľmi do hĺbky, pretože som mal veľmi jasnú predstavu. Design motocykla musí pripomínať 30-te roky a vzhľadom motocykel INDIAN 4. Nebol použitý žiaden chróm, iba nikel, čo odpovedalo 30. rokom. Bol zakúpený komplet motocykel Nimbus, z ktorého sa použili: motor, prevodovka a kolesá s kardanovým pohonom. Začala stavba vlastného rámu a vidly.

INDANIM 4 was created by combining motorcycles and a designer name:

 

The construction of the INDANIM 4 motorcycle took about a year (07.2018-07.2019). I was already very active in this project and I made sure that we followed the direction as much as possible and not deviate from what the motorcycle should look like. I went very deep because I had a very clear idea. The design of the motorcycle must be reminiscent of the 30s and in appearance INDIAN 4 motorcycle. No chromium was used, only nickel, which corresponded to the 1930s. A set of Nimbus motorcycles was purchased, from which the following were used: engine, gearbox and gimbals. Construction of its own frame and fork began.


Nastal čas na výrobu nádrže a blatníkov, ktoré boli dopasované s podvozkom.

Motor a prevodovka boli rozobrané a opravené.

Niektoré zrealizované predstavy počas stavby sme prehodnotili, ako napríklad originál výfuk z Nimbusu. Nožné radenie bolo prepracované na ručné, aby celkový vzhľad motocykla pôsobil uhladene a ako z fabriky. Aktuálne prevedenie síce bolo funkčné, ale

U riaditok sme dodržali historický vzhľad a ergonómiu.

Nožné radenie bolo doplnené o ručné radenie, čo umožňuje radiť ručne aj nožne. Po dokončení rámu a vidly a ich vyžíhaní bolo potrebné ich vyrovnať na príslušnej stolici. Rám bol ďalej prekontrolovaný na 3D meracom zariadení.

Výfukové potrubie bolo vyrobené z nerezu a vyleštené. Aby výsledný vzhľad bol dokonalý, bolo nevyhnutné zvoliť krásnu farebnú kombináciu, pneumatiky s bielymi bokmi a navrhnúť logo na nádrž a brašne. Na nádrž bolo logo nastriekané pomocou airbrushu a logo na brašne bolo odliate a vyleštené s farebnou kombináciou. Všetko bolo nalakované, zložené a začalo obdobie testovania.

It was time to make the tank and fenders, which were matched to the chassis. The engine and transmission have been disassembled and repaired. We re-evaluated some of the realized ideas during the construction, such as the original exhaust from Nimbus. The foot shift has been redesigned to be manual so that the overall look of the motorcycle looks sleek and factory-like. We kept the historic look and ergonomics of the handlebars. The foot gear has been supplemented with manual gearshift, which allows you to shift by hand and foot. After completing the frame and fork and their annealing, it was necessary to align them on the appropriate stool. The frame was further checked on a 3D measuring device. The exhaust pipe was made of stainless steel and polished. In order for the final look to be perfect, it was necessary to choose a beautiful color combination, tires with white sides and design a logo for the tank and bags. The logo was sprayed on the tank using an airbrush and the logo on the bag was cast and polished with a color combination. Everything was painted, assembled and the testing period began.

Motocykel je navrhnutý pre ľudí vyššieho zrastu. Na motocykli INDANIM 4 sme na prvý krát odjazdili 30km a INDANIM 4 ani len nezaváhal. Príprava bola tak precízna, že motocykel pracoval bezchybne od prvého dňa. Musím povedať, že sa jedná o veľmi pohodlné vozenie, ktoré neunaví ani na dlhých cestách. Žiadne vibrácie do nôh, zadku,
alebo rúk. Pokoriť rýchlostnú hranicu 100km/h nie je žiadny problém. Má nádherný zvuk. Na motocykli INDANIM 4 sme v roku 2019 najazdili približne 1500km a v roku 2020 už cez 1000km a sezóna ešte neskončila. Teraz môžem povedať, že sa jedná o veľmi vydarený a spoľahlivý projekt. Absolvovali sme aj niekoľko veterán stretnutí a boli sme veľmi milo prekvapení pozitívnymi reakciami a chválami. Množstvo ľudí si tento motocykel pomýlilo s motocyklom INDIAN 4. Môžem si dovoliť povedať, že zo 100 ľudí tvrdilo 99, že sa jedná o INDIAN 4.
Technické parametre:

The motorcycle is designed for taller people. We drove 30km on the INDANIM 4 motorcycle for the first time and INDANIM 4 didn't even hesitate. The preparation was so precise that the motorcycle worked flawlessly from day one. I must say that this is very comfortable driving that does not tire even on long journeys. No recesses in the legs, buttocks, or hands. Reaching the speed of 100km/hour is no problem. It has a wonderful sound. We drove approximately 1500 km on the INDANIM 4 motorcycle in 2019 and over 1000 km in 2020, and the season is not over yet. Now I can say that this is a very successful and reliable project. We also attended several veteran meetings and we have got positive reactions and praise. Many people have mistaken this motorcycle for the INDIAN 4 motorcycle. I can say that out of 100 people, 99 claimed that it was an INDIAN 4.

Technical specification

Engine

Transmission

Parameters

Dimensions

 

Záverom tohto článku chcem ešte poďakovať Vladimírovi Součkovi, ARIEL klub Slovensko-Karolovi Burgerovi a Jozefovi Vladovičovi, ktorý nám pomohli pri realizácií projektu INDANIM 4.

At the end of this article I would like to thank Vladimír Souček, ARIEL club Slovakia-Karol Burger and Jozef Vladovič, who helped us in the implementation of the INDANIM 4 project.

 

Pre Vás a Slovenský Arielklub spracoval Ing. Michal Daníšek

 

A pre tých , ktorý tento článok dočítali až sem, máme ešte malí bonus vo forme videa spracovaného k tomuto projektu.

odkaz nájdete tu INDANIM 4

 

Hodnotenie

Komentáre

Dušan Feňo [20.10.2020 21:31:30] Krasny článok, vystižne, presné, oddychové, technické čítanie.

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.