slovak ariel club in english about us in english

Interval mazania motocyklov Ariel

Interval mazania motocyklov Ariel

Lubrication intervals of Ariel Motorcycles.

Renovácia motocykla zabrala každému z nás obrovské množstvo času a určite aj nemalé finančné prostriedky. Je však veľmi dôležité , aby sme nezabudli naďalej svoj stroj udržiavať v dobrej kondícii. Základom dlhej životnosti je dodržanie správneho intervalu mazania mechanicky namáhaných častí. Vypracovali sme teda pre Vás tento návod, ako zabezpečiť správne načasovanie a ktoré časti je nutné ošetriť už po prejdení niekoľkých stoviek kilometrov. Základným predpokladom je, že všetky namáhané časti sú už pred prvou jazdou dostatočne namazané a všetky prevádzkové kvapaliny sú doplnené .

The restoration of our motorcycles has surely taken a lot of time, effort and of course a quite big amount of money.  Therefore it is very important not to forget to keep our machines in a good working condition. The keystone of their long life is to maintain a proper lubrication interval of motorcycle parts that are contiuously mechanicaly stressed. That is why we came up with this manual to ensure the proper schedule of lubricating your bikes and which parts need to be cared for even after few hundred kilometers of riding.  The main premise is that all of the working parts are lubricated and the machine is filled with proper operating fluids.

Ak sa Vám teda podarilo svoj Ariel oživiť a už vám začal prinášať radosť nezabudnite na postupné mazanie niektorých jeho častí. U stratového Ariela po naštartovaní, je potrebné nastaviť dávkovanie oleja  na 30 kvapiek za minútu. Naštartujte teda a nechajte zahriať.  Zahrievanie motora v letných mesiacoch trvá zhruba 2,5 minúty.  Počas tejto doby je potrebné neuvádzať motor zbytočne do otáčok. Treba počkať kým sa olej dostatočne zohreje a dostane na všetky potrebné miesta. Po zábehu motora sa dávkovanie oleja zníži na 20 kvapiek za minútu.  Zábeh motocykla zo stratovým mazaním trvá približne 650 - 800 km. Počas tejto doby by ste nemali pri jazdách presahovať rýchlosť 50 - 55 km/h. To hovorí príručka z roku 1927. Dnešné mazivá sú dostatočnej kvality a dobre zabehnutý motocykel zvládne prevádzku aj s kvapku oleja za každých 5 sekúnd, čo je 12 kvapiek za minútu.  Nedostatočné mazanie má však zhubný dopad na motor, je preto lepšie motor trochu viac premazávať, ako nedostatočne mazať, aj keď nadmerné mazanie motor postupne zanáša. Vzhľadom na povahu olejového čerpadla sa nám najlepšie osvedčil olej s viskozitou SAE 30.  Je to bežný minerálny olej. Nádoba Ariela 1927 má veľkosť 1,7 litra a toto množstvo vám vydrží zhruba na 950 km. 

So if you managed to bring your Ariel back to life and it started to bring you joy, do not forget to lubricate some of its parts. After starting the engine of your Ariel equiped with total-loss lubrication it is needed to set the oil dosing to 30 drops per minute. Leave it running till warm. The warm up of the engine during the summer lasts around 2,5 minutes. During this procedure do not rev the engine uselessly. It is necessary to wait till the oil warms up and gets to all places which need to be lubricated. After the break in procedure of the engine the oil dosing will be reduced to 20 drops per minute. The break in procedure of the total-loss lubricated engine lasts approximately 650 – 800 kilometers. During this period you should not exceed the speed of 50 – 55km/h while riding as mentioned in the user manual from 1927.  The lubricants of these days have the desired quality and the engine on which a proper break-in procedure took place will handle the operation with one drop of oil in every 5 seconds, that means 12 oil drops per minute.  Insufficient lubrication has a harmful impact to the engine, so it is better lubricate more than less....even though overlubrication can cause the engine clogging after some time.  According to a oil pump type the SAE 30 oil proved to be the right choise. It is a standard mineral oil. The oil reservoir of Ariel 1927 has a capacity of 1,7L and this amount of oil will last around 950 kilometers of riding.

U motocykla s obežným mazaním od roku 1929 je potrebné nádobku naplniť tesne pod ústie rúrky, ktorou sa vracia olej späť. Množstvo oleja je potrebné vždy pred jazdou skontrolovať. Minimálne množstvo je 2/3 olejovej nádoby. Hladina oleja je dôležitá z hľadiska jeho chladenia a životnosti. Ak dodržíme predpísané množstvo oleja v nádobe , jeho životnosť bude u 250 ccm 1500 - 2500 km a u modelov s 500 a 557  až 4000 km. Po tejto dobe je nutné olej vypustiť a vyčistiť spodné sito zberača oleja v motore, taktiež  sito v olejovej nádobe. Nevyčistením týchto filtrov môžete spôsobiť zadretie motora zapríčinené nedostatočným mazaním. U neskorších modelov boli použité aj olejové filtre v zotrvačníku. Interval čistenia tohoto filtra je 10000 - 13000 km. Pri modeloch obsahujúcich tlakomer oleja je možne kontrolovať si dávkovanie oleja na tomto manometri. Dokonca je možné nastavením regulácie meniť hodnotu na manometri, avšak zmena hodnoty nemá vplyv na množstvo oleja dodávané do motora. Závisí len od otáčok motora. Účelom regulátora je iba nastavenie tlaku tak , aby sa za normálnych okolností ukazovateľ pohyboval medzi 10 - 15 lb".  Zábeh modelov s obežným mazaním je 800 - 1000 km pri maximálnej rýchlosti 50 km/h na najvyšší rýchlostný stupeň. Radiť je potrebné často a motor je potrebné udržiavať v primeraných otáčkach.

On a motorcycle equiped with recirculating lubrication produced from 1929 it is necessary to fill the oil reservoir with oil slightly below the outlet of the tube of the oil return. The amount of oil in the reservoir must be checked before each ride. The minimum is 2/3 of the oil reservoir. The oil level is important for its cooling and a lifespan. If we maintain the required amount of oil in the reservoir, its lifespan will be 1500 to 2000 km in 250cc engines and up to 4000 km in 500 and 557cc engines. After this period it is necessary to drain the oil and clean the lower strainer in the oil collector and the strainer in the reservoir as well. By ignoring the cleaning procedures the engine seizure may occure caused by insufficient lubrication. Later models also oil filters were used in the flywheel. Cleaning interval of this filter is 10 000 – 13 000 km. On models fitted with oil pressure gauge it is possible to check the oil dosing on this pressure gauge. Also it is possible to change the value on the oil pressure gauge but this change does not have an influence on oil dosing for the engine. It really depends only on engine speed. The purpose of the regulator is only to set the pressure in a way, so the indicator values will vary between 10 – 15lb“. The break in procedure of the engines with recirculating lubrication is 800 – 1000 km at a maximum speed of 50 km/h on a highest gear.   It is necessary to shift often and to keep the engine in adequate revs.  

Kontrolovať je potrebné tiež napnutie a mazanie reťazí. Pri stratových modeloch je prebytočný olej postupne dávkovaný na primárnu a sekundárnu reťaz čím je dostatočne zabezpečené ich mazanie. Treba však kontrolovať ich napnutie. Pre prednú , primárnu reťaz výrobca predpisuje vôľu v strede dĺžky 9 mm a pre zadnú sekundárnu reťaz vôľu 10 - 11 mm. Pri modeloch s olejovou vaňou  prednej reťaze výrobca odporúča doplniť  olej každých 1200 - 1500 km až po kontrolný otvor. Pri správnom ošetrovaní by mala byť životnosť prednej reťaze 8000 - 12000 km a zadnej 15000 - 25000 km. Pri niektorých dnešných výrobcoch reťazí však predpokladám kratšiu životnosť aj pri dodržaní predpísaných nastavení.

It is also necessary to check the tension and the lubrication of the chains. On models with total-loss lubrication the surplus oil is continuously dosed on the primary and secondary chain, what provides the adequate lubrication. It is also necessary to check the tension of the chains. For the front primary chain the producer recommends a freeplay of 9 mm in the middle of the chain and 10 – 11 mm freeplay for the secondary chain.  On models equiped with an oil pan of the front primary chain the producer recommends to refill the oil every 1200 – 1500 km up to the check hole. When maintained properly the lifespan of the front chain should be 8000 – 12000 km and 15000 – 25000 km of the secondary chain. Although I assume shorter lifespan of the chains produced nowadays even when maintained as recommended.

Pri stratových motoroch je po prejdení 1500 km potrebné vypustiť zostatkový olej z blokov motora a cez nalievací otvor na prsiach motora doplniť 0,15 L nového oleja. Výrobca tiež odporúča dekarbonizáciu motora po prejdení 3000 - 5000 km. Tento úkon však nieje nutné prevádzať. Moderné oleje obsahujú dostatočné množstvo aditíva proti vytváraniu karbónu. Pri kontrolnom rozobratí motora ktorý prešiel 12000 km sme zistili, že dekarbonizácia ešte nebola potrebná. Veľmi dôležité je mazanie vahadiel vrchného rozvodu modelov OHV. Tento rozvod je nadmerne namáhaný. Vysoká teplota a poveternostné vplyvy sa dokážu podpísať na jeho životnosti. Výrobca uvádza interval mazania v rozsahu 500 - 650 km prevádzaný tlakovou pumpičkou cez mazacie hlavičky. Konce zdvíhacích tyčí v ktorých behá gulička váhadielka sú najviac namáhanou  súčasťou motora, čo sa týka mazania a preto je potrebné každých 300 km kvapnúť niekoľko kvapiek oleja na tento spoj. Nič však nepokazíte ak pri mazaní tyčiek premažete aj horný rozvod už po 300 km hlavne pri modeloch so stratovým mazaním.

From the engines with total-loss lubrication it is necessary to drain the remaining oil from the engine blocks and to refill 0,15 L of the new oil through the refill plug hole.   The producer also recommends to decarbonize the engine after 3000 – 5000 km. This procedure is not necessary because the modern engine oils contain enough additives eliminating the carbon forming. We found out that the decarbonization was not needed after 12 000 km of riding when we disassebled the engine. The lubrication of rocker arms is very important on OHV models since this valvetrain is excessively stressed. High temperatures and weather effects can influence its lifespan. The producer recommends the lubricating interval of 500 – 650 km performed with lubricating pump through the grease valves. The pushrod ends in which the rocker arms balls operate are the most stressed part of the engine when it comes to lubing. Therefore it is necessary to apply few drops of oil to this joing every 300 km. Altough you will not do wrong when you also lubricate the top valvetrain along with lubing the pushrods already after 300 kilometers, especially on models with total-loss lubricating system.

Ďalej je potrebné vždy po prejdení 800 km kompletne premazať prednú vidlicu a ložiská hlavy riadenia. Pri vidlici tiež kontrolujeme opotrebenie trecích krúžkov. Ich životnosť je 8000 - 16000 km. Po prípadnej výmene opotrebených častí musí byť vidlica primerane nastavená. Príliš tuhé pritiahnutie čapov má za následok tvrdé nárazy do rámu a  riadidiel a pri príliš voľnom zasa motocykel rozkmitá. Mäkká vidlica spôsobuje pri jazde pocit, že motocykel pláva. Nastavenie tlmiča riadenia je pri jazde tiež dôležité. Pri svižnej jazde nad 75 km/h treba tlmič riadenia pritiahnuť v smere hodinových ručičiek. Motocykel s tuhším riadením je pri väčšej rýchlosti lepšie ovládateľný .Nezabudnite ho však zasa povoliť po spomalení, preto že pomalá jazda s tuhým riadením je nepríjemná.

Also it is necessary to lube completely the front fork and the steering head bearings after riding 800km. We also check the wear of the friction rings on the front fork. Their lifespan is 8000 – 16000 km. The fork must be reset adequately after rehauling of the worn parts. Strong hits to the frame and to the handlebars may occure when the joints are set too stiff, or the steering can be shaky when set too loose. The fork set too soft makes the ride wobbly. The setting of the steering damper is also very important. When riding faster over 75 km/h the damper needs to be tightened clockwise. The motorcycle with stiffer steering is easier to handle at higher speed. Do not forget to loosen it a little bit when riding slow because the steering will become uncomfortable.

Ďalej je potrebné mazať tlmič záberu a prevodovku vždy po prejdení  800 km. Na tlmič záberu používame vazelínu dávkovanú tlakovou pumpičkou  a do prevodovky dopĺňame Riedku vazelínu LKP 000. Jedná sa o plastické mazivo pre prevodovky. Dopĺňať ho je možné aj injekčnou striekačkou cez plniaci otvor. Prevodovky Burman Q nemajú kontrolný otvor množstva maziva, no všetko nadbytočné mazivo postupne vytečie cez ložisko hlavného hriadeľa. Ak teda vaša prevodovka aspoň trochu netečie , asi je v nej málo maziva. Vhodnejšie je doplniť raz za 400 km dve striekačky (40 ml) . Príležitostne je potrebné kvapkou oleja mazať brzdové kľúče, čap brzdovej páky a vačku magnetky. Ložiská kolies mažeme raz za 1500 km tlakovou pumpičkou cez mazací otvor v strede náboja .

Steering damper and the gearbox must be lubricated after 800 kilometers. For lubing the steering damper a grease should be applicated with a grease pump. The gearbox should be filled with a thin grease LKP 000 which is a plastic grease for gearboxes. It can be reffiled through the refill hole using a syringe. Burman Q gearboxes do not have oil level check holes, but the surplus grease will continuously leak out through the main shaft bearing. So if your gearbox does not leak at all, obviously it is a sign of lubricant shortage. More suitable is to add two syringes (40 ml) of thin grease each 400 kilometers. Occasionally it is necessary to lube the brake arm, brake lever pivot and a magnet cam. The wheel bearings should be lubed at interval of 1500 km through grease valves in the middle of the wheel hubs using a grease gun..

Tento postup je použiteľný pre prakticky všetky motocykle z 20 až 40 rokov. Ak ste sa teda nedopátrali k postupom , ako udržiavať toho vášho tátoša, použite postupy vypracované pre Ariel. Ja dúfam, že vám tento článok pomôže udržať toho vášho krásavca v skvelej kondícii a bez zbytočných nákladov na predčasné opravy čo najdlhšie, aby sme sa mohli naďalej stretávať pri potulkách našou krásnou krajinou. 

These procedures may be used basically on all motorcycles from 1920s to 1940s. So if you did not find any user or shop manuals for your motorcycle, feel free to use the procedures made for Ariel motorcycles. I hope this article will help you to keep your bike in a great shape and you without any unnecessary expences for a long time so we can see each other on our rides through our beautiful country.

 

za Slovenský Arielklub

for Slovak Arielklub

                                                           Burger Karol and Rastislav  Chmelar

 

 

 

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 2

Komentáre

Petr Lagron [16.07.2019 12:24:16]
Super, děkuji moc za vyčerpávající informace...Petr
Petr Kos [16.07.2019 09:09:06]
Kajo, Nedá se nic dodat, vyčerpávající, perfektní. Peťo
Višňa [15.07.2019 07:19:43]
Karolko veľmi poučný a nápomocný článok . Super . Višňa

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173