slovak ariel club in english about us in english

Karol Burger

Karol Burger

Chcel by som najprv poďakovať za ochotu nájsť si chvíľu času a poodhaliť pre našich čitateľov čo to z množstva vašich aktivít. Ste jedným zo zakladateľov a súčasným prezidentom Slovenského Arielklubu, ale ako to všetko vlastne začalo?     

Pravdupovediac, asi tak ako u väčšiny našich Slovenských kutilov. Po otcovi zostal v garáži jeden nepojazdný skúter Tatran. Pokúšal som sa ho spojazdniť a moc sa mi zrovna nedarilo. Neskôr pribudla Zetka 150 a Manet 90. Začal som spoznávať komunitu ľudí motajúcich sa okolo veteránov, a ani som si nevšimol ako ma to celé pohltilo. Na svedomí to má pravdepodobne pán Daniel Gallay z Lučenca. On mi predal prvú štvortaktnú Jawu. Jej renovácia mi trvala približne dva roky a užil som si na nej nádherné chvíle.

First of all I would like to thank you for finding time to reveal some of your numerous activities to our readers. You are one of the founders and currently the president of Slovak Ariel club, how did it all begin?

To be honest it started as with many other slovak DIYers. My fathers old Tatran scooter was laying around in the garage. Since it was out of order I tried to make it work but with no success at all. Later on a CZ 150 and Manet 90 came in. I started to explore the community around oldtimers and did not realize how it got under my skin. I suppose that Mr. Daniel Gallay from Lučenec is the one to „blame“. He sold me the first four stroke Jawa. Its restoration took me about two years and I had a wonderful time riding it.

Postupne mi však začalo dochádzať , že mi je "Jawička" predsa len trochu malá. a tak som začal hľadať niečo väčšie. Kritéria boli jednoducho nastavené. Potreboval som Motocykel väčší ako Jawa 350, chcel som niečo cenovo dostupné a zároveň dostatočne staré. Štvortaktné motocykle mi prirástli k srdcu, a tak som hľadal a celkom rýchlo aj našiel. Voľba bola vlastne úplne jednoduchá. Koncom tridsiatych rokov páni Štepař a Hanák z Prahy začali dovážať do Československa nádherné motocykle značky ARIEL. Už v roku 1927 sa im podarilo vybudovať sieť najmenej 30 oficiálnych  zastúpení po celej republike, a každý zástupca bol vybavený základnými náhradnými dielmi. Menej bežné diely posielali prostredníctvom železnice, takže každý zo zákazníkov mal možnosť sa veľmi rýchlo dostať k najrôznejším náhradným dielom. Spoľahlivosť strojov Ariel a najrôznejšie propagácie značky pomohli vybudovať naozaj silného distribútora na našom území. V priebehu 10 rokov sa podarilo predať  5000 motocyklov.

Little by little I started realizing that Jawa is a bit small for me and so I began to search for something bigger. The criteria were set simply. I needed a motorcycle bigger than Jawa, I wanted something affordable yet enough old. The four stroke motorcycles just grew on my heart, so I searched and also pretty fast found it. The choice was actually really simple. By the end of 1930s Mr. Štepař and Mr. Hanák from Prague began to import beautiful Ariel motorcycles to Czechoslovakia. Already in 1927 they managed to build at least 30 official dealerships around the country and each dealer was equiped with essential spare parts. The less common motorcycle parts were transported by railway so each customer had an opportunity to get a hold of the various parts they demanded and got them quickly. The reliability of Ariel machines and various promotional activities fo the brand helped to build a position of a very strong distributor in our region. Within 10 years they managed to sell 5,000 motorcycles. 

Ariel spĺňal všetky moje požiadavky. Nenáročný, dostatočne veľký a s dostupnými náhradnými dielmi. Pustil som sa teda do prieskumu trhu. Podarilo sa mi pomerne rýchlo pozháňať väčšie množstvo dielov a literatúry. Všetko do seba zapadalo. Až postupne som si uvedomil, že firma prišla každý rok s inováciami a modely sa od seba výrazne líšili. Diely však boli unifikované a nebol problém použiť časti z roku 1928 trebárs do modelu 1930. Nazhromaždil som teda množstvo dielov na rôzne motocykle. Nezostávala iná možnosť ako študovať a konzultovať. Začal som zhromažďovať záznamy o Arieloch . Veľa som fotografoval, diskutoval a pri tom stále zbieral diely na túto značku.

Ariel fully met my requirements. Unassuming, big enough for my figure and with easy access to spare parts. I started with my market survey. I really quickly managed to get a hold of many spare parts and literature. Everything was just falling into place. Only later I realized that the company came with inovations every year and that the models differed significantly from each other. But the parts were unified and I could use 1928 model part on 1930 model with no issues. So I gathered a lot of spare parts for various motorcycles. There was nothing else to do but study and consult. I began to gather data about Ariels. I photographed a lot, I discussed and besides all that I still collected the parts of this brand.

V Česku už od roku 2003 pôsobil český Ariel klub. Kontakt s touto partiou nadšencov mi v mnohom pomohol. Ich členská základňa má okolo 100 ľudí a mnohí vlastnia niekoľko Arielov. Začali sme si vymieňať informácie, literatúru, náhradné diely. Prinášalo mi to radosť, a stále prináša. Vždy keď sa mi podarí dohľadať  nejakú informáciu či stratený diel skladačky, som "nabudený". A keď cítim, že to vo mne pomaly chladne, navštívim niektoré zo stretnutí. Najčastejšie tradičnú Ružomberskú Ružu ,Oravský Veterán či závod Brno Soběšice, kde s partiou priateľov vždy prídem na nové myšlienky.

The Czech Ariel club worked in Czech republic from 2003. Contacting this bunch of enthusiasts has helped me a lot. The club has around 100 members and many of them own several Ariels. We started to exchange and share information, literature and spare parts. It was bringing me joy and it still does. Everytime I manage to find some literature or a lost piece of the puzzle I feel so excited. And when I feel that it starts to cool down I just go and take part on some of the meetings. Most of the times it is Ružomberská ruža (Ružomberok rose), Oravský veterán (Orava old-timer) or Brno Soběšice race, where I and a bunch of friends can come up with new ideas.

Ako vlastne vznikla myšlienka na Slovenský Ariel klub?

O založení sme už písali v predstavovaní Slovenských klubov. Tak len v krátkosti. Klub sme založili v Januári 2013 a našim veľkým vzorom bol Český Ariel klub. Myšlienku sme však rozvinuli o vzdelávanie. Snažíme sa poskytovať čo najviac informácii. Každoročne publikujeme množstvo článkov a postupov pri renovácii niektorých dielov. Zameriavame sa samozrejme na značku Ariel no väčšina postupov je identická aj u iných motocyklov. Poskytujeme informácie aj o neúspechoch, aby sa ľudia nedopúšťali podobných chýb. Osveta je v dnešnej dobe veľmi dôležitá. Ľudia prestávajú čítať, alebo čítajú len pomocou obrázkov. Postupy, ktoré boli kedysi bežné sa dnes stávajú zabudnutými. Mnohokrát stačí len oprášiť staré knižky, dielenské príručky či rubriky motoristických časopisov a zistíme aké jednoduché to vlastne je. 

How did the idea of Slovak Ariel club came up?

We already wrote about the establishment in introduction of Slovak clubs. So let´s make it short. We established the club in January 2013 and the Czech Ariel club was a big role model. However we developed the idea of education as well. We try our best to provide as much information as possible. Every year we publish a lot of articles and write down procedures for restoration of some motorcycle parts. We concentrate mainly on Ariel motorcycles but most of the procedures are the same for other brands as well. We also inform about our failed projects so the people can learn from them and avoid doing the same mistakes. The edification is very important these days. People stop reading or they read just by looking at the pictures. The procedures that were common in the past are now being forgotten. Many times all it needs to be done is to remove the old dust from workshop manuals or motorcycle magazines and we find out how simple it really is.

Pripravujeme nielen postupy a návody k opravám, ale píšeme aj referáty zo stretnutí. Radi sa podelíme o najrôznejšie skúsenosti, napríklad ako postupovať pri žiadosti o historické doklady a mnohé iné. Všetko to nájdete na našej stránke www.arielklub.sk.  V spolupráci s Českými kolegami sa nám podarilo previesť do elektronickej podoby množstvo príručiek, letákov a katalógov náhradných dielov. Postupne ich uverejňujeme na našom webe. Ľudia sa tak môžu jednoducho dostať k informáciám publikovaným priamo dovozcom z tej doby.

We prepare not only the repair procedures and manuals, but also we write meeting reports. We are glad to share various experiences, for example how to solve an issue of registrating the historical vehicle and many others. It can all be found on our www.arielklub.sk website. Cooperating with our czech collegues we managed to digitalize many manuals, leaflets and spare part catalogues. Step by step we publish them on our website. People can easily reach for the information published by the producer or dealership of that time.

Podarilo sa nám prekonať rečovú bariéru, a dnes už spolupracujeme nielen s Českým Ariel klubom, ale máme kontakty na Anglický, Rakúsky alebo Taliansky klub, ktoré pomáhajú aj našim členom. Spoločné stretnutie sme sa rozhodli usporadúvať vždy raz za 3 roky v Spolupráci s Českým Ariel klubom a zvyšné 2 ročníky zasa my podporíme Čechy a Moravu.

We also managed to overcome the language barrier and today we cooperate not only with Czech Ariel club but we are able to contact Ariel clubs in England, Austria or Italy to help our members. We have decided to organize the Ariel meeting every three years together with the Czech Ariel club and another 2 years we will support Czechia and Moravia. 

Pracujeme na systéme distribúcie náhradných dielov, kde sa nám podarilo presvedčiť niektorých našich členov o potrebe nie len osvetovo vplývať na ľudí, ale aj pomôcť s výrobou niektorých nedostupných náhradných dielov. U nás teda platí pravidlo ,, ak ti chýba niektorý diel na tvoj motocykel a nedarí sa ti ho nijako zabezpečiť, si odhodlaný vyrobiť si vernú kópiu, vyrob teda viac kusov. Veď určite je niekde človek, ktorý má podobný problém, a tvoja pomoc mu príde vhod". Zabezpečiť vhodný vzor je pri takom počte kontaktov ten najmenší problém. Ľudia si na tento systém pomerne rýchlo zvykli a dnes aj sami ponúkajú informácie o zvyšných originálnych dieloch či príprave výroby vernej kópie.

We work on a spare parts distribution system, when we managed to convince our members not only to share information and experiences but also to help with manufacturing of the parts that are hard to get. We have a motto „if a part of your motorcycle is missing and you can´t find it anywhere, you are determined to produce the copy of it, then make more pieces. For sure there is someone somewhere with the same problem and you might be a help“. Finding an original piece as a template is not a problem when there is so many of us. People got used to this system very quickly and now they themselves offer information about the remaining spare parts or when they are preparing a production of part copies.

Táto činnosť vám iste zaberie množstvo času. Plánujete ešte niečo nové?

Času to zaberie naozaj more. Aby to človek mohol dobre robiť, musí to milovať. Bez veteránov si neviem predstaviť svoj život. A vízie do budúcna? Momentálne sa snažíme v spolupráci s "fandami" do železníc založiť občianske združenie, ktorého úlohou bude zmapovať históriu dopravy na Slovensku. Chceme tieto informácie sprístupňovať širokej verejnosti. Už dnes spolupracujeme s múzeom dopravy v Rajeckých Tepliciach, kam zapožičiavame niektoré exponáty zo zbierok našich členov a túto spoluprácu plánujeme po prehodnotení výstavných priestorov výrazne rozšíriť.

These activities surely take a lot of time. Do you plan something new?

It sure takes a lot of time. You have to love it to do it. I can´t imagine my life without old timers. And plans for the future? Nowadays together with railway fans we try to establish a civic association which will map out the history of transportation in Slovakia. We want to share this information with public. Today we already cooperate with transportation museum in Rajecké Teplice, where we borrow some showpieces from our members collections and we would like to expand our cooperation significantly.

V ďalšom období pribudne viac cestopisov z potuliek po Európe. Výlety kde skupinka 3-5 motocyklov neplánovane urazí pár stovák kilometrov, prenocuje a ďalšie ráno sa poberie novým smerom. Chceme sa tiež vydať po stopách dobrodruhov z tridsiatych rokov, ľuďoch odhodlaných zdolať nezdolateľné, objaviť neobjavené. Dobrodruhoch, ktorí svojimi výletmi za polárny kruh, do Ríma či Birminghamu propagovali značku a snažili sa aj v čase krízy upútať pozornosť. Neprestaneme však vzdelávať našu spoločnosť. Príspevky z renovácií obohatené o množstvo fotografií, skúseností s riešením najrôznejších problémov budú naďalej pokračovať. Uvidíme ako sa nám bude dariť. Stále je tu množstvo výziev, stačí len trochu zmeniť svoj pohľad na život a položiť si otázku ,, za čím sa vlastne ženieme, stojí to vôbec za to."  Život je krátky a mi by sme ho teda mali žiť.

In near future more travelogues from our european trips will come up. The trips when a group of 3 to 5 motorcycles travel few hundreds of kilometers withou any certain plan, spend the night and then will carry on somewhere else to see new things. Also we want to follow the tracks of adventurers from the 1930s who were willing to conquer the unconquerable and discover the undiscoverable. The adventurers who tried to bring publicity to the Ariel brand by their trips beyond the polar circle, Rome or Birmingham even in the the times of world crisis. Also we plan to educate our society. The articles written about the restorations supplemented by many photographs, experiences with solving various problems will go on. We will see how successfull we will be. Still there is a lot of challenges, all it takes is to change the view of life and ask yourself a question „what are we constantly chasing after and if it is worth it.“ The life is short and we should live it.

Čas ukáže, či sme to robili dobre, či to celé malo zmysel. V dnešnom svete je všetko zrazu tak blízko. Balíček ti prinesie kuriér, informácie objaví a do tvojej reči preloží Google. Nezohnateľné zoženie Ebay. Máme to omnoho jednoduchšie než naši otcovia, ,,Tak poďme do toho!" Je jedno či to bude auto alebo motocykel. Stabilák či bicykel. Urobme si radosť a šup s ňou von. Spraviť radosť aj tým ostatným.

Only time will tell if whether we did it right and if it all had some meaning. Everything is so close in the world of today. The delivery guy brings you a package, Google finds and translates information for you. Ebay gets you the things you can´t buy anywhere. It is so much simplier for us than it was for our fathers. „So let´s do it!“ It does not matter whether it will be a car or a motorcycle. A stable engine or a bicycle. Let´s make ourselves happy and let it out. Make someone else happy too.

Všetkým Vám prajem mnoho úspechov pri práci na vašom projekte a hlavne robte veľa fotografii, nech z toho môže nakoniec byť aj krátky článok pre časopis Veterán. Podeľte sa so svojimi skúsenosťami, nezdarmi či radosťami. Vaša pomoc sa Vám iste v dobrom vráti.

Vopred ďakujem a vidíme sa zasa na niektorom z letných zrazov.

I wish you all success with work on your project and make a lot of photographs to show others maybe in an article for Veterán magazine. Share your experiences, failures or pleasures. Your help will surely return to you in a good manner.

Thank you very much and we will see each other during some of the summer meetings.

                                                                          Dora z dvora   a   Karol Burger

 

Dora z dvora and Karol Burger

Translated by Rastislav Chmelár

 

 

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 2

Komentáre

Neil Barclay [22.06.2023 01:16:27]
Hi to all at the Ariel Klub Slovakia. I am writing on behalf of a friend who now has my 1932 Ariel 4V 500cc. It has a Q-type gearbox and I have detected that Karol Burger has a list of Q gearbox parts. I did find the list once and lost it again. I have had no luck in finding it since. Can you let Karol know of our interest. Sorry to put you through a translation exercise. Yours in anticipation Neil Barclay
Teresa [11.11.2017 00:44:55]
Mam zdjęcie z 09.11.1949r. - było ono zrobione w Fallingbosel i na tym zdjęciu jest mężczyzna, który nazywa się - Burger Karol. Moje pytanie - czy może to być ktoś z pana rodziny? Czekam na odpowiedź. Mogę to zdjęcie wysłać na pana meil. Pozdrawiam Teresa Chowoj.

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173