Osterreich Ariel Rally 2020

Spomienka na Osterreich Ariel Rally 2020

2020 Osterreich Ariel Rally memories

Každoročne sa teším na výlety s priateľmi . Chvíle strávené na  motocykli mi dodávajú energiu a uvoľnia myseľ. Spoznávanie nových miest, krásnych výhľadov, či miestnych špecialít pomôže  každému človeku zabudnúť na problémy bežného dňa a aspoň na chvíľu ponechať hlavu úplne uvoľnenú. Medzi najkrajšie rally sa v mojom srdci radí ta Rakúska. Vždy býva organizačne dobre zvládnutá a na tom ich asfalte na cestách začnete byť maximálne závislí. V Júli 2020 si za svoju základňu zvolili naši rakúsky priatelia zámok Plankenstein, nachádzajúci sa na pol ceste medzi Linzom a Salzburgom. Pravdupovediac sa jednalo o trochu bizarné miesto, kde sa miešali rôzne štýly umenia akoby spolu hodené do jedného vreca s množstvom až trochu nevkusnej keramiky na všetkých miestach hradu a jeho okolia. To všetko doplnené umením z železného šrotu, sochami a doplnkami ukutými či pozváranými z najrôznejšieho druhu kovového odpadu, čo nám však neprekážalo. Našu základňu sme používali len na sprchu a nocľah, strava bola chutná a hrad s jeho izbami boli čisté.

Every year I look forward to trips with friends. The moments spent on a motorcycle give me new energy and ease my mind. Exploring new places, beautiful views or local cuisine can help you to forget about everyday problems and leave your minds relaxed. Among the most beautiful rallys that I keep in my heart the Austrian rally is my favorite. It is always very well organized and you become totally addicted to those fine paved roads. In July 2020 our austrian friends chose Plankenstein castle as their base camp. The castle is situated between Linz and Salzburg. To be honest the place seemed a little bizzare where all kinds of art styles were just mixed together with little bit tasteless ceramics placed all over the castle and its surroundings. This all was supplemented by a metal scrap art, sculptures and objects forged or welded from all kinds of metal waste but we were OK with that. Our base camp was used only to get a shower and sleep, the food was delicious and the castle and the rooms were clean.

Plán jazdy ponúkal nádej fantastických zážitkov. Príchod v nedeľu, zvítanie sa z kamarátmi,  ľahký výlet po okolí a večera s prípitkom. Prípadná kontrola stavu motocyklov. V pondelok skorý odjazd a výlet do azda najznámejšieho pútneho  miesta v Rakúsku, Mariazell. Druhý deň jazda na Kalte Kuchl  a v stredu Wachau na Dunaji. Všetky trasy boli približne dlhé 150  až 200 kilometrov vedľajšími cestičkami, s trochu menej často rozloženými čerpacími stanicami, no v závese za nami šiel vždy zberný voz preventívne  vezúci tiež zásobu benzínu.

The road plan was offering a hope for fantastic experiences. The arrival on Sunday, warm welcome with friends, a light trip around the place and dinner with a toast. Checking the bikes. On Monday an early departure and a trip to Mariazell, the most famous pilgrimage place in Austria. The next day a ride to Kalte Kuchl and on Wednesday to Wachau on Danube. All these routes were about 150 to 200 kilometers long, taking the side roads with a less frequent gas stations. But we always had our safety car behind us which also carried a supply of the gasoline...just in case.

Vydali sme sa teda v ústrety novým zážitkom a spoznávaniu krásnej krajiny s mapkou trasy  vo vrecku. Moje znalosti cudzích jazykov sú síce nulové , no nabitý telefón s aplikáciou na preklad a plná nádrž benzínu pridávali odvahu a chuť sa len tak stratiť a potom hľadať ďalších jazdcov. V Rakúsku sa nejazdí vo veľkej skupine blokujúcej premávku. Preferujú skôr samostatnosť a jazdu v malých skupinkách, kedy sa dá ľahko jazda prerušiť z rôznych príčin. Krásny výhľad, porucha či len chuť na voňavú kávu a užívanie si dňa. Všetci sme sa vždy stretli na dopredu dohodnutom mieste , kde sa konal obed a potom zasa každý vlastným tempom. Tí  bojazlivejší , hneď za vodiacim jazdcom, aby sa nestratili a všetci ostatný podľa vlastnej chuti krásne upravením krajom s pokosenými lúkami či pasúcim sa dobytkom. Cestami bez jediného výtlku s riedkou dopravou v slnečným počasí.

So we headed towards new adventures and discovering the beauties of the country with a map in the pocket. My foreign language abbilities are equal to zero, but a fully loaded mobile phone equiped with a translator application and a full tank on my bike motivated me to just get lost and then to look for other riders along the road. In Austria it is not usual to ride in huge groups blocking the traffic. Instead of that they prefer riding individually or in small groups when you can easily take a break in any occasion....a beautiful view, problem with a motorcycle or just a taste for a good coffe and to enjoy the day. We always met together on a certain spot where we enjoyed our lunch and then we again headed on at our own pace. Those less experienced followed the leading rider so they would not get lost and the others according to their own taste. Through the beautiful countryside with mowed meadows or grazing cattle along the roads without any potholes, sparse traffic and beautiful weather.

Večer po návrate na centrálu v hrade Plankenstein pravidelná kontrola strát, doplnenie mazív drobné opravy, sprcha a šup na legendárnu prívesovu  Pacher párty.  Obrovský nákladný karavan vybavený elektrocentrálou , zváračkou a najrôznejším náradím sa každý večer stával centrom diania. Diskutovali a opravovali sa tu najrôznejšie poruchy. Predvádzali zaujímavé prístroje a s pohárom vína , či piva rozvíjali témy všetkého druhu do neskorých hodín. V tomto priestore nebola núdza o radu aj pomocnú ruku. V priebehu pár minút sa stalo nemožné opraveným. Dobrým príkladom bola výmena vydretého vodítka  výfukového ventilu Dominika Pachera odstránená na mieste. Je vždy skvelé zistiť, že aj takáto porucha pre jazdca neznamená ešte koniec rally . Je to len nová výzva v ceste za zážitkami.

In the evening after we returned to our base camp at Plankenstein castle the regular check took place, lubricant refills, small repairs and hooray to a legendary Pacher trailer party. The huge cargo trailer equiped with the electric generator, welding machine and various tools became a centre of the whole event every night. All kinds of issues were discussed and repaired here. Also various interesting tools were presented and with a glass of wine or beer in hand various topics were talked over to late hours. There was no shortage when it came to a good advice or a help and in minutes the impossible was possible. As a good example a change of the worn valve guide on Dominik Pacher´s motorcycle which was solved on the spot can be used. It is always great to find out that even a failure like this may not be the end of the rally for the rider. It is just another chalenge on the way to new experiences. 

Druhý a tretí deň sme navštívili Kalte Kuchl. Miesto, kde vždy stretnete množstvo motorkárov nielen z Rakúska. Vedie tam príjemne zvlnená cesta s pomalým stúpaním a množstvom zákrut a tiež sa tam nachádza Wachau, mesto na brehu Dunaja obklopené vinicami a rozhľadňou ponúkajúcou pohľad na mesto ako na dlani. Stále skvelý asfalt a úplne riedka doprava. Čoraz viac odvahy a chuť nájsť ešte niečo nové nás síce dostala do menšej potiaže, keď sme nestihli včas doplniť palivo, no prázdna nádrž jedného z motocyklov vo vzdialenosti 200 metrov od čerpacej stanice nakoniec bol len drobným problémom.

The second and the third day we visited Kalte Kuchl. The place where you always meet a lot of bikers not only from Austria. A pleasantly curved road with a slow elevation leads there and also there is Wachau, a town on the banks of Danube river surrounded with wineyards and a lookout tower from which you can see the town as in a palm of your hand. As always a fine paved road and a just a little traffic. The increase of our courage and a taste of finding something new lead us to a minor issue as we did not manage to fill the fuel on time, but the empty tank of one of our bikes just 200 meters from the gas station was at the end just a small problem that was easy to handle.

Po návrate vždy kontrola strát a tradičná Pacher párty. Prebrali sme najrôznejšie problémy renovácie. Pochválili sa novými výrobkami a dohodli ďalšiu spoluprácu. Počas jedného z večerov organizoval hotel záhradnú gril párty, no z tej nás vyhnala silná búrka a tak sme si to moc neužili. Organizátori pre tento rok použili aj aplikáciu WhatsApp kde vytvorili skupinu členov a tak sa ľahšie hľadávali stratený jazdci. Ak ste mali problém, stačilo len poslať príspevok, alebo fotografiu a všetci prihlásení zrazu vedeli kde ste a či nepotrebujete pomoc. Ešte dlho po ukončení rally sme sa v tejto aplikácii spoločne zasmiali, keď nám postupne začali chodiť pokuty za prekročenie rýchlosti. Zaznamenal nás automat v meste Mariazell a za prekročenie o 6 km/h som aj ja obdržal pozdrav v hodnote 30 eur.

After the return a regular loss check and again the Pacher party took place. We discussed various issues with our renovations. We showed off with our new products and we negotiated further cooperation. During one of the nights the hotel threw a barbecue party but a strong storm chased us out so we did not quite enjoy it. Also this year the administrators of the rally used WhatsApp application and created a member group to search for the lost riders. If you had a problem you only had to send a message or a picture and the other riders instantly knew where you are and you need help. Even long after the rally we had a blast when we started to receive the speeding tickets. An automatic speed check in Mariazell caught us and even I got a nice 30 EUR postcard for speeding 6km/h over the limit.

Celkovo sa nás zúčastnilo približne 50 ľudí. Rakúšanov, Nemcov, Angličanov,  Čechov, Slovákov a dokonca aj jeden Svajčiar. Roger so Seanom to poňali ako veľkú výzvu a túto rallý zaradili do svojho turné po Európe, kedy prešli za tri týždne po ose z Anglicka cez Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Česko späť do Birminghamu, spolu teda pekná kopa kilometrov. Pre nich vlastne míľ. Boli to štyri nádherné dni strávené s úžasnými ľuďmi. Hromada zážitkov z potuliek upravenou krajinou so skvelým asfaltom, pokosenými lúkami kde je každý kúsok poľa obrobený . Teším sa na návrat v roku 2021.

Overall around 50 riders joined this rally. Austrians, Germans, English, Czechs, Slovaks and also one Swiss. Roger and Sean conceived this as a challenge and they added this rally to their european tour. They spent three weeks on the road from England through Netherlands, Germany, Austria, Czech republic and back to Birmingham. Altogether a lot of kilometers on their bikes. Or should I say miles since they are from England. Those were four beautiful days spent with wonderful people. A bunch of new memories of the neat landscape, fine paved roads, mowed meadows and where every piece of the field is cared about. I look forward to return here in 2021.

Za Slovenský Arielklub spracoval

For Slovak Arielklub

                                             Rastislav Chmelár a Burger Karol   

 

A ešte jede malý bonus, krátke video/And one more bonus, short video here Tu

 

Hodnotenie

Komentáre

Dušan Feňo [10.01.2021 19:38:27] Super článok, dobrý popis z každeho rožka, troška.

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.