Renovácia prevodovky Burman

Renovácia prevodovky Burman

Burman gearbox restoration

Ako sme renovovali prevodovku Burman na Ariel z roku 1928.

V lete 2012 som sprostredkoval kúpu Ariela z roku 1927. O nejaký čas neskôr ma oslovil kamarát s prosbou o pomoc pri renovácii prevodovky Burman. Bola to pre mňa výzva, veď to ja som sprostredkoval kúpu tohto stroja. Vedel som, že nebudem mať dostatok času, a tak sa môže renovácia pretiahnuť. No majiteľovi to nevadilo. Pustili sme sa teda do práce. Prevodovka vyzerala v poriadku a kompletná, no hneď pri rozoberaní prvých častí sme prišli na množstvo nedostatkov. Páka na nakopávanie bola z prevodovky Hurt a samozrejme s iným modulom zuba. Odnieslo si to koliesko voľnobežky. Hlavný hriadeľ bol osústružený a vôľa bola vymedzená hliníkovým plieškom. Vývodové koliesko už asi bolo zošľahané, takže ho bývalý majiteľ jednoducho prevaril iným ozubením. Vypínanie spojky síce fungovalo, no páčka bola jeden veľký zvarenec a obe ušká boli odlomené. Niekto ich nahradil oceľovými.

In summer of 2012 I mediated a purchase of 1927 Ariel. After some time a friend of mine addressed me with a request for help with renovation of Burman gearbox. It was a challenge for me since it was me who helped him buy this machine. I knew I would not have much spare time for the job and it could take long to finish it. But the owner was OK with that. So we started. The gearbox seemed to be in a good condition with no missing parts visible, but right after we dismantled it we came to many defects. The kick start lever was from Hurt gearbox and of course with different type of grooving so the freewheel pinion was damaged. The main shaft was milled and the clearance was filled with a aluminium plate. The front sprocket was worn and the previous owner just welded on some new teeth. The clutch mechanism worked but the lever was welded several times, both mounts were broken and replaced by steel ones.

Držiak hriadeľa štartovacej páky - popraskaný a deravý. Bol síce efektne prenitovaný kusom ocele, ale na zrenovovanej motorke by také dekorácie majiteľ asi nechcel. Rozobrali sme teda prevodovku do poslednej skrutky a všetko sme očistili a odmastili. Kolesá prevodovky boli už dosť poškodené. Zuby má prevodovka skoro vždy v poriadku, no miesto, kde sa zboku zasúva jedno koleso do druhého, býva často opotrebené. Zaniesol som teda hlavný hriadeľ a kolesá do strojárskej dielne na opravu. Hriadeľ mi nazvárali vrstvou ďalšieho materiálu, osústružili nový kužeľ podľa spojky a vyrobili novú drážku pre klin. Styčné plochy kolies prevodovky boli zarovnané. Trochu som sa bál ako opravíme poškodené hliníkové časti, no pán Lapoš z Budatína odviedol perfektnú prácu. Všetok chýbajúci materiál doplnil a praskliny zvaril. V priebehu niekoľkých minút bolo z čoho vymodelovať tvary, aké mala prevodovka ešte pred pár desiatkami rokov.

The kick start lever holder was cracked and got some holes. It was covered by a piece of steel sheet secured by rivets but usually such decorations are not wanted by the owner. So we dismantled the gearbox to the last screw and cleaned all of its parts. The gear wheels were heavily damaged. Usually the teeth of the gear wheels are OK, but the sides where the other wheel teeth slide in are often worn. So I took the main shaft and the gear wheels to the engineering workshop to be repaired. They welded new material to the shaft, milled the new cone and made a new groove for the securing wedge. The touching surfaces of the gear wheels were aligned. I was worried about repairing the aluminium parts, but Mr. Lapoš from Budatín did a great job. He replaced all of the missing material and welded the cracks. Within just a few minutes we were able to put the gearbox together to a condition as it was many years ago.

Po opracovaní a vyleštení sa objavil drobný rozdiel v odtieni novo navarovaného  materiálu. No to už je daň za vek renovovaného stroja. Prevodovka bude pracovať v nanovo zrenovovanej motorke, tak sme zvolili úpravu do lesklého povrchu. Zamaskuje sa tak aspoň trochu miesto opravy.

After the processing and polishing a slight difference in colour appeared due to a new welded material. But that is a tax to pay for the age of the restored machine. The gearbox will function in the fully restored bike so we chose a shiny surface treatment. At least it will camouflage the place of the repair.

Leštenia sa ujal Michal, a že sa tejto práci rozumie, je vidno už letmým pohľadom. Všetko opracoval najskôr nahrubo. Používal plátno "60" a postupne prechádzal všetky diely jemnejším a jemnejším plátnom až po hrúbku "240". Až potom prišlo na radu samotné leštenie. Veľa ľudí robí chybu v tom, že sú nedočkaví a snažia sa leštiť ešte nedostatočne vybrúsený povrch. Výsledný efekt potom nie je ani zďaleka taký dobrý. Prevodovka síce v minulosti určite nebola taká lesklá, no zhruba po pol roku sa lesk mierne vytratí a ostane len hladký povrch hliníka. Takáto úprava sa aspoň podľa mňa už bude podobať originálu.  

Michal did the polishing job and it was easy to see that he knows how to do it. At first he used a rough sand paper with 60 granulation and step by step he worked on all parts by finer sand papers up to 240 granulation. Only after all that a fine polishing started. Many people make a mistake when not being patient and start polishing the surface even when it is not sanded properly. The result is not as good as it should be then. The gearbox was not so shiny back in the days but after maybe half a year the shiny effect dissappears and only the smooth aluminium surface remains. Such treatment will surely be the closest to the original.

Pri oprave otvoru pre hriadeľ aretácie sme zvolili radšej púzdro. Bolo to jednoduchšie a celkom určite bude lepšie prenášať tlak ako novo navarený materiál. Kôš spojky dostáva vždy poriadne zabrať. Je síce vyrobený z tvrdého materiálu, no lamely narážajúce do vodiacej drážky dokážu časom narobiť poriadnu paseku. Pre opravu koša sme zvolili prefrézovanie drážok na väčší priemer a vyrobenie nových lamiel so širším vodiacim jazýčkom. Výpalky lamiel sme zakúpili už osadené korkom od pána Kola z Rychnova nad Knežnou, no sú dostupné aj na anglickom Ebay. Opracovaný spojkový kôš sme dali načierniť a ozubené koleso pre primárnu reťaz sme poslali na chemické poniklovanie spolu s matičkami, miskami a pružinami spojky, aby to všetko hralo kontrastom. Štartovacia páka musela byť nová, podarilo sa nám ju zohnať na stránke www.veteran.cz. Sústružník spravil púzdro pre hriadeľ štartovacej páky a páku samotnú sme poslali na poniklovanie do Classicchrome vo Vrábloch. Poniklovanie trvá zhruba 4 mesiace, ale sú firmy, ktoré tento proces zvládnu aj za mesiac. Po spätnom doručení všetkých dielov sa môžeme konečne pustiť do samotného skladania.

When repairing the opening for the latching shaft we rather chose a casing. It was much easer and it will surely distribute the pressure to the freshly welded material. The clutch basket is always under a great mechanical stress. It is made of really tough material but the clutch plates smashing to the guiding groove can make a real mess. For the repair of the basket we decided to mill the grooves to a bigger diameter and make the clutch plates guiding teeth wider. We bought the ready clutch plates with a cork friction plates from Mr. Kol from Rychnov nad Knežnou, but can be easily found alson on english Ebay. We have had the processed clutch basket to be blackened and we sent the primary chain gear wheel to be chemicaly nickel plated together with nuts, washers and clutch springs to make a nice contrast. The kick start lever had to be new and we managed to buy it on www.veteran.cz website. The turner made a new casing for the kick start lever shaft and we sent the lever to be nickel plated to Clasicchrome in Vráble. The nickel plating usually takes about 4 months but there are companies which can do it within a month. After all parts came back we could get back to work and put it all together.

Najprv sme zložili spojku. Po vložení gumových pružín pre tlmenie nárazov už išlo iba o jednoduché priskrutkovanie "nových" dielov. Našťastie hlavné valčekové ložisko bolo v poriadku, čím sme ušetrili pomerne značný obnos financií. Túto prevodovku sa už niekto pokúšal renovovať. Púzdra samotné boli v poriadku, ale pri rozobraní dotyčný poškodil kulisu, vodiaci kameň a úchyt aretácie. V depozite máme dostatok poškodených prevodoviek, a tak sa mi podarilo doplniť chýbajúce diely. Samotné zloženie prevodovky už nie je taký problém. Človek ľahko pochopí, ako to celé funguje. Kedysi sa veci vyrábali omnoho jednoduchšie a vydržali omnoho viac ako dnes. Pre orientáciu uvádzam časový a finančný rozpis, koľko to celé vyšlo.

First of all we put the clutch together. After putting the rubber spring dampers it was just simple attaching and screwing on the new parts. Fortunately the main roller bearing was OK so we managed to save a lot of cash. It was visible that someone has tried to renovate this gearbox before. The casings were OK, but the guy damaged the gearbox link, guide and a securing mount when he tried to dismantle it. We have enough of broken gearboxes in our depositary and so we managed to add the missing parts. Putting it back together is not a problem. One can easily understand how it all works. The things were made much more simple back in the days comparing to new stuff. Here is a time and financial schedule so you can see how much it all costed.

 

Môj strávený čas /5 hodín/

My time spent /5 hours!

 25 EUR

Zvárač / Welder

20 EUR

Ložiská / Bearings

34 EUR

Brúsenie, leštenie a materiál/sanding, polishing and material

100 EUR

Spodné štifty, matice / Lower bolts and nuts

4 EUR

Frézovanie, sústruženie, čiernenie /spojka a prevody/

Milling, turning, blackening / clutch and gears

50 EUR

Pieskovanie, niklovanie dielov spojky

Sandblasting, nickel plating of clutch parts

10 EUR

Lamely / Clutch plates

40 EUR

Štartovacia páka / Kick start lever

60 EUR

Niklovanie / Nickel plating

85 EUR

Držiak prevodovky / Gearbox mount

1 EUR

Gumené pružiny spojky s krytmi

Rubber clutch spring with covers

 39 EUR

Púzdro hriadeľa nakopávačky / Kick start lever shaft casing

12 EUR

Pružina nakopávačky / Kick start lever spring

14 EUR

Matice leštené / Polished nuts

5 EUR

Kulisa a kameň / Link and guide

10 EUR

Ozubený protikus štartovacieho segmentu s maticou a pružinou

Grooved counterpart of starting segment including nut and spring

10 EUR

Ozubené koleso na sekundárny prevod ako bonus

Secondary gear wheel as a bonus

0 EUR

SPOLU / TOTAL

519 EUR

 

Určite si každý z vás vie niektoré práce spraviť sám alebo lacnejšie. Tento zoznam je o tom, koľko to stálo mňa. Samozrejme, že každá prevodovka potrebuje iné a ja osobne vám prajem, aby tá vaša potrebovala čo najmenej.

I am sure that everyone of you can make some of it alone or cheaper. This list is just a summary how much I put in it. Of course each gearbox needs something else and I wish you that it would be as least as possible.

 

Tak hor sa do práce, nech už to jazdí.

So let´s get to work and make it ride.

 

Karol Burger

Hodnotenie

Komentáre

Žiadne komentáre

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.