slovak ariel club in english about us in english

úprava výfukového potrubia - koncová etážka

Úprava kolena výfuku – koncová etážka, ako na to?

Modification of the exhaust pipe – how to make an offset fitting for a baffle link pipe?

V dnešnej dobe je na trhu množstvo výrobcov kópii náhradných dielov pre veterány a preto nemusíte dlho rozmýšľať nad tým, ako dokončíte svoj stroj. No niekedy sa stane, že sa pustíte do renovácie ojedinelejšieho mechanizmu a nepodarí sa vám nájsť žiadneho výrobcu potrebnej súčiastky . Vtedy je potrebné vysúkať si rukávy a pustiť sa do toho sám. V tomto príspevku si ukážeme, ako sa popasovať s etážkou koncovky výfuku.

Nowadays there are numerous companies producing replacement part copies for old-timers so you do not have to worry about finishing your machine. But sometimes when you start to restore a motorcycle that is quite unique, it may happen that you will not find any producer of the part you need. Then it is necessary to roll up your sleeves and do it yourself. In this article we will show you, how to manufacture a pipe link offset fitting for the exhaust baffle.

Niektoré modely motocyklov používali pred koncovým tlmičom hluku takzvanú etážku. Jedná sa o ďalšie zahnutie výfukovej rúry v takom mieste, aby nezavadzala pri pohybe štartovacej páky a zároveň dostala koncovku výfuku na požadované miesto. Ak ste teda zakúpili, alebo pracne ohli základný tvar výfukovej rúry, môžeme pristúpiť k výrobe samotnej etážky. Ešte jedno upozornenie. Nezabudnite si motocykel pred začatím prác zložiť zo stojanu a upevnite ho postavený na oboch kolesách. Upevnite si výfukové koleno minimálne na dvoch miestach a skontrolujte, či nezavadzia v chode štartovacej páky. Je dôležité, aby pri modeloch s dvomi výfukmi končili obe rúry v rovnakej výške. Priložte samotný tlmič, vždy najprv stranu od štartovacej páky. Koncovka výfuku by nemala byť odsunutá od potrubia viac  ako o polovicu šírky výfukovej rúry. V prípade, ak tento rozmer približne sedí, pustíme sa do výroby etážky.

Some motorcycle models were fitted with a offset fitting pipe right before the exhaust baffle. It is an extra bend of the exhaust pipe on a place where it could interfere with a kick start lever and also it moves the silencer to the desired place. So if you already bought or manufactured the basic shape of the exhaust pipe, you can now move on to making of the offset fitting pipe. One more recommendation. Do not forget to remove your bike from the stand and secure it with both wheels on the ground. Secure the exhaust pipe in two spots at least and make sure it does not stand in a way of the kick start lever. On models with two baffles it is important to have them placed on a same hight level. Attach the silencer, always on the side where the kick start lever is placed. The end of the exhaust baffle should not be moved to a side more than half of the of the exhaust pipe width. If all is set to a place you can move on and start fabricating an offset fitting. 

Naše potrubie má priemer 48 mm. V obchode s vodoinštalatérskym materiálom sme teda zakúpili 90 stupňové kolienka, ktoré sme rozrezali presne v strede a otočili o 180 stupňov. Po následnom zvarení by sme  mali dosiahnuť posunutie o ½  priemeru samotnej rúry a zároveň zostať stále v tom istom smere.

Our pipe has a diameter of 48 milimeters. So we bought 90 degree elbows in the plumber shop, we cut them directly in the middle and turned them by 180 degrees. After welding them together we should come to a result of shifting the pipe by ½ of the diameter and still stay in the same direction.

 

 

 

 

Rozrezané koleno sme však na začiatku zaistili len bodovým zvarom a pridali sme k nemu krátky kus rúry , ktorý pôjde zasunúť do tlmiča hluku. Takto pripravenú etážku sme zasunuli do tlmiča výfuku a priložili na miesto, kde chceme aby bol tlmič osadený. Základným ukazovateľom je vždy štartovacia páka až potom miesto kde chceme tlmič osadiť. Otáčaním etážky si vieme nájsť najlepšie miesto pre osadenie koncovky. Vieme si tak posunúť koncovku až o polovicu šírky potrubia v smere do strany , alebo výšky. V prípade , že ste spokojný s miestom pre tlmič, označte si dĺžku o ktorú treba skrátiť samotné potrubie. Z vlastnej skúsenosti odporúčam skrátiť o 1 – 2 cm menej a radšej skracovať potrubie na viac krát, preto že celkový dojem z kompletného výfuku 

In the first place we only secured the cut metal elbow just by few spot welds and added a small piece of a pipe that will be slid inside the silencer. Then we slid the offset fitting into a baffle and placed the whole set to a desired place. The key indicator is always the kick start lever and only then the place where we want the baffle to be placed. By turning the offset fitting we manage to find the perfect spot for the silencer. If you are already happy with the baffle position, mark a lenght of the pipe where it should be cut short. From my experience I advice to cut 1-2 cm less and make smaller modifications continuously because you will get the final look of the complete exhaust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dostanete až keď priložíte obe časti k sebe a je jednoduchšie dva krát skracovať , než raz predlžovať. Po skrátení kolena na správnu dĺžku priložte koncovku s etážkou a ak ste spokojný s dosiahnutým tvarom spravte pár bodových zvarov. My sme pri osadení koncoviek používali malý zdvihák, na ktorom sme podložili koncovku do požadovaného miesta a najskôr sme bodovo zvarili spoj medzi etážkou a kolenom výfuku, až potom sme privarili prispôsobené držiaky tlmiča hluku. Keď bola jedna strana hotová podľa našich predstáv, postupovali sme v prácach na druhom tlmiči. Ten však musí byť symetricky uložený a preto použite pri jeho montáži napríklad oceľovú tyč na prenesenie výšky a vzdialenosti . Doladiť druhý tlmič býva o malý kúsok časovo náročnejšie. Pre správne uloženie koncovky je dôležité viac krát merať a prenášať výšky z prvého tlmiča. Dajte si však na tom záležať. Výfukový systém motocykla je nádherná súčasť, ktorá určuje celkový dizajn stroja.

only after putting both parts together and it is much easier to cut it shorter maybe twice than to make it longer again. After cutting the exhaust manifold pipe attach the baffle with the offset fitting. If you are satisfied with the shape of it you can make some spot welds to secure it in place. We use a small jack while placing the baffles, then we spot welded the connection between the offset fitting and the exhaust pipe and then we welded adjusted silencer mounts. When one side was done according to our demands we continued to work on the other silencer. The second baffle of course needs to be placed symetrical to the first one and you can use a metal rod to adjust the hight and distance. Tuning of the second silencer is slightly more time consuming. To place the second baffle correctly it is necessary to transmit the measurements from the first one several times. Give it all the time needed. The exhaust system of the motorcycle is a beautiful part which determines the overall design of the machine.

Až keď budete úplne spokojný s vašou prácou na oboch stranách, prejdite k postupnému zvareniu všetkých spojov a následnej montáži, aby ste sa uistili , že všetko sedí podľa vašich predstáv. Zostáva sa vám len rozhodnúť, akú povrchovú úpravu bude najlepšie použiť pre váš druh motocykla.

Only when you are 100% satisfied with the work done on both sides of the motorcycle, you can move on to continual welding process and installing the exhaust system. Now make sure everything fits according to your demands. As a final step you only have to decide what kind of surface treatment you should use for your specific motorcycle model.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre Slovenský Arielklub spracovali

For Slovak Arielklub

                                                                           Burger Karol a Pavol Janíček.

Ptreklad - translator   Rastislav Chmelár

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 1

Komentáre

Dušan Feňo [10.01.2021 19:50:04]
Chlapci, majstri, až raz budem veĺký, poprosim o doladenie vyfukov, nuekedy, verim, že čo najskor. Perfektný popis, dobre čitateĺný, aj technicky, aj čitateĺne, voĺnou formou debaty.

Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173