slovak ariel club in english about us in english

Višňa tour 2017

Celý rok som sa tešil na výlet s Višňom. Jeho nápad prejsť so synom počas letných prázdnin kus rodnej hrudy na motocykli sa mi veľmi páčil. Všetci sme zasypaný povinnosťami či už doma, alebo v práci a ani si neuvedomujeme ako nám život preteká medzi prstami. Preto prišiel Martin s myšlienkou, vyhradiť si aspoň jeden týždeň počas letných prázdnin na výlet so synom. Takú malú chlapskú jazdu. Deti rastú ako z vody a o pár rokov už nebudú deťmi a preto poďme na to hneď teraz, aby sme nič neprepásli. Na tohoročnú "Višňa tour" si chlapci vybrali Jawu 350 so sajdkou a začiatkom Augusta nám oznámili termín, v ktorom pôjdu naším krajom.

For the whole year I was looking forward to the trip with Višňa. I really liked his idea to take a ride through our homeland with his son on a motorcycle. We are all permanently busy with things we have to do either home or at work and we don´t even realize how our life is just sifting through our fingers. That is why Martin came up with an idea to reserve at least one week during the summer school holidays for a trip with his son. A kind of small mens ride. The kids grow so fast and in few more years they will be kids no more, so let´s do it now so we don´t miss it. For this years „Višňa Tour“ the guys chose their Jawa 350 with a sidecar and at the beginning of August they announced us the date when they will ride through our region.

Višňičky na Malinô Brde

,,Na toto sme všetci čakali." V priebehu pár dní sme dali dohromady malú skupinku kamarátov, nadšených sprevádzať Višňovcov na ich tour. Všetci občas potrebujeme vypnúť, odľahčiť hlavu a prísť na nové myšlienky, tak prečo nie práve takto. V kruhu priateľov na krásnom výlete našou rodnou hrudou. Prvú časť výletu absolvovali chlapci len vo dvojici. Výjazd lanovkou na Malinô Brdo, nocľah v Hrabove a ráno priamy smer do Kláštora pod Znievom, kde sme sa mali všetci stretnúť. My sme zvolili trasu od Žiliny cez Kľak a Vrícko, aby sme najazdili dostatočný počet kilometrov a nie len rovinatým krajom. Všetci predsa milujeme tie kľukaté cestičky do kopca a z kopca, na ktorých už zákruty nik nepočíta. Pani Danišková nám spravila výbornú kávu a po krátkej porade sme sa vydali smer Tatry, úplne prázdnymi cestičkami popod Veľkú Fatru do Sučian na benzínku. Taký som bol nadšený z pohody pri jazde, že sa mi podarilo natankovať plnú nádrž motorovej nafty. Zistil som to až keď bola nádrž plná a pri hrdle sa objavila akási pena.

„This is what we all have been waiting for.“ Within just few days we put together a small group of friends excited to follow Višňas on their tour. We all sometimes need to switch off, ease our heads and come up to new ideas, so why not doing it this way? Among friends on a beautiful trip through our homeland. The first part of the trip they went just two of them together. Taking a ride on a cable-car to Malinô Brdo, sleep over in Hrabovo and then straight to Kláštor pod Znievom in the morning where we were supposed to meet together. We chose a route from Žilina over Kľak and Vrícko so we could enjoy more kilometers not just through the flat region. We all just love those winding roads up and down the hill where no one counts the curves anymore. Mrs Danišková made us a fantastic coffee and after a short briefing we set out towards Tatras using small empty roads under Veľká Fatra Mountains to gas station in Sučany. I was so excited about the trip that I messed up and filled up the full tank with diesel. I realized it only when the tank was full and some kind of weird foam appeared in the tank spout.

,,Niečo nebude v poriadku," povedal som si a letmo skontroloval plniaci stojan. ,,Jasné, toto sa môže podariť len mne, plná nádrž nafty." Našťastie môj Ariel nieje až tak citlivý na kvalitu paliva. Vypustili sme teda obsah nádrže koľko šlo a opäť natankovali voňavučký benzín. Nikdy sa nepodarí nádrž vyprázdniť úplne do tla, ale to malé množstvo čo v nej zostalo, nemôže u tak starého stroja robiť žiaden problém. Pobrali sme sa teda ďalej, cez Oravu na Zuberec a späť k Liptovskej Mare.

„Something is not right,“ I said to myself and quickly checked on the pump stand. „Right, this can only happen to me, full tank of diesel.“ Fortunately my Ariel is not so sensitive to fuel quality. We emptied the gas tanks and refueled with clean petrol. One never empties the tank completely but such small amount of diesel should not be a problem with such an old machine. We moved on through Orava region to Zuberec and back to Liptovská Mara dam.

 

Obrovská zmrzlina v Hrádku a Cestou Slobody do Villy Siesta v Novom Smokovci, kde sme mali objednaný nocľah. Vždy usmiata hoteliérka Katka nás čakala s prípitkom Tatranského čaju a s výbornou večerou. Pre motocykle pripravili priestornú garáž a pre nás horúci kúpeľ vo wellnesse. My sme však odolali. Chceli sme si len tak posedieť  vonku na terase a nechať voľný priebeh diskusii o hocičom. Je tam naozaj krásne. Obrovské hory na jednej strane a výhľady do doliny na strane druhej.  To ticho a čerstvý vzduch, skrátka paráda. Na večer sa v Tatrách ochladí o niečo rýchlejšie a viac ako u nás, tak sme ešte chvíľu posedeli zabalený v teplých dekách a potom už len jeden drink a spať. Veď za prvý deň s Višňom sme ubehli zhruba 300 km a ešte nás čakali ďalšie dva perné dni. Chladný večer vystriedalo slnečné Tatranské ráno a my sme sa znovu pobrali spoznávať krásy Slovenska.

A huge ice cream in Liptovský Hrádok and on the Cesta Slobody (Liberty road) to Villa Siesta in Nový Smokovec, where we had our accommodation booked. Always smiling hotelier Katka was waiting for us with a glass of Tatra tea and a fantastic dinner. A roomy garage was prepared for our bikes and we were about to enjoy a hot bath in wellness. But we resisted. We just wanted to sit down on a terrace and to enjoy a free debate about everything. It was simply beautiful there. Huge mountains on one side and valley sceneries on the other. That silence and fresh air, simply georgeous. It gets colder in the evening here in Tatras faster than we are used to, so we sat for a little more under the blankets, enjoyed one more drink and went to bed. We made around 300 kilometers with Višňa that day and we still had two more busy days waiting for us. Chilly evening was replaced by a sunny Tatra morning and we set off to explore the beauties of Slovakia.

Navštívili sme Spišský hrad, prešli starou cestou cez Bránisko na Prešov, ďalej smer Vranov nad Topľou, ukázať sa mame, že sme v poriadku a poďme ho vpred malými dedinkami Severovýchodu Slovenska až k napoly opustenej obci Rohožník, ktorá snáď ani nieje na mape.  Tu sme doplnili sily a strávili ďalšiu noc.

We visited the Spiš castle, went through and old road over Branisko to Prešov and then on to Vranov nad Topľou. Visit mom so she sees we are alright and hooray through the tiny villages of north-east of Slovakia to an almost abandoned Rohožník village which is hardly to be showed on the map. Here we replenished the lost energy and spent another night.

Skoro ráno sme sa pobrali, tentokrát už bez Višňovcov, naspäť domov zasa cez opustené Bránisko, na ktorom sme stretli iba zopár cyklistov, cez Východnú a Bešeňovú do Kláštora pod Znievom. Vždy kadiaľ nás napadlo, po cestách druhej a tretej triedy. Nedalo mi nezopakovať si nenapodobiteľné zákruty z Vrícka na Kľak, a ako posledný som už len telefonicky zahlásil šťastný príchod domov.

Early in the morning already without Višňas, we took off back home over the empty Branisko pass, where we only met some cyclists. Through  Východná and Bešeňová to Kláštor pod Znievom. Still just where our nose lead us, taking the second and third class roads. Then I could not resist and went again from Vrícko to Kľak and as a last one I called to say I am home again.

V priebehu nášho výletu sme za tri dni šťastne najazdili 1000 km a spoznali nové miesta, no zistili sme tiež, že mnohí máme značné rezervy v spoznávaní východu našej krásnej krajiny a preto už dnes viem, ako bude pokračovať ďalší ročník "Višňa tour". Pôjdeme spoznávať Šíravu, Domašu a Duklu. Tiež naše Tokajské oblasti, či Ružín a Planiny. Teš sa Višňa a trénuj na mape, budeš nám robiť sprievodcu. Tešíme sa na všetko, čo pre nás pripravíš a ďakujeme Ti za krásny výlet s Višňami!

During our trip we happily rode 1,000 kilometers and explored new places. But we also realized that lot of us have significant gaps in knowledge of the east part of our beautiful country. So now I know how the next year of „Višňa tour“ will be. We will explore Šírava dam, Domaša dam and Dukla pass. Also our Tokaj region, Ružín or Planiny. So be prepared Višňa, you will be our guide. We look forward to everything you plan for us and we thank you for a beautiful Višňa trip!

 

                                                      Kajo, Majo, Michal, Dano a Lenka.   / preklad - translator / Rastislav Chmelár

 

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 4

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173