Višňa tour 2021 - Krížom, krážom Slovenskom

 Višňa tour 2021 – Krížom, krážom Slovenskom
2021 Višňa tour – Criss-cross across Slovakia

Od roku 2016 sa každoročne zúčastňujeme na našej malej rally s názvom Višňa tour. Začalo to výletom otca so synom na motocykli Jawa 250 s túžbou poznať krásy Slovenska a zažiť radosť z jazdy. Dnes je to už šesť rokov čo sa pravidelne stretávame a každoročne zažívame nové dobrodružstvá.

Since 2016 every year we take a part on our small rally called Višňa tour. It all started by a trip of father and son on their Jawa 250 motorcycle with a desire to explore the beautiful places in Slovakia and to enjoy the ride. Now it is 6 years that we regulary meet and every year we experience new adventures.

Deti vyrástli a teraz už jazdia na vlastných motocykloch. Naša skupinka sa rozrástla o niekoľko ďalších členov, ktorý s nami zdieľajú túto rodinnú tour. Veľmi sa mi páči, aj vekové zloženie, keď spolu dokážu putovať Slovenskom šestnásťroční chlapci na Pionieroch, spolu s o mnoho rokov staršími kamarátmi, neraz presahujúcimi vek päťdesiat, či sedemdesiat rokov, na najrôznejších motorkách. Neriešime, či sa jedná o dvoj takt, stavbu cafe racer, modernú, či veterán z pred vojnového obdobia. Jazdíme  pre radosť a prispôsobujeme sa jeden druhému.

The kids grew up and now they ride on their own motorcycles. Our group grew up too by some new members that share this family tour with us. We really like the age structure, when 16 years old boys travel on their Jawa 50 Pioniers with much older friends who are over 50 or 70 riding on various motorcycles across Slovakia. We do not really care whether we ride two-strokes, cafe-racers, modern bikes or old-timers built before the war. We ride because we love it and we adapt one to another.

Pre tento rok sme si zvolili prvú základňu na Orave a to chatku v areáli komplexu Slanický dvor. Určili  sme tak možnosť, aby sa každý účastník dopravil podľa vlastnej vôle na dané miesto a užil si aj jazdu v malej skupinke, prípadne sám. Pre moju skupinu ,,sever“ sa táto trasa nezdala dostatočne dlhá, a tak sme sa pobrali  navštíviť cestou Rajeckú dolinu, Kľak a v Kláštore pod Znievom vyzdvihnúť najstaršieho z účastníkov. Potom cestou SNP , cez Párnicu do Oravskej Lesnej a nakoniec Námestova. Skrátka krížom, krážom Slovenskom. Cesta ubiehala príjemne a na prvý deň sme najazdili približne 200 km. Ostatní účastníci sa tiež pobrali vlastnými trasami tak, aby sme sa  okolo 17 hodiny všetci stretli na Slanickom dvore. Večer sme potom dlho diskutovali a plánovali ďalšie trasy tohto týždňa.

For this year we set our base-camp in Orava region, a small cottage in Slanický dvor resort to be more specific. We decided that every participant would come to this place according to his will and enjoy the ride in a small group or alone. To our „North“ group the track seemed too short so we rode through Rajecká Valley, Kľak mountain to Kláštor pod Znievom to pick up our oldest rider. Then we headed to SNP road (Slovak national uprising rememberance road) through Párnica to Oravská Lesná and then to Námestovo. Simply criss-cross across Slovakia. The ride was running smooth and we rode about 200 kilometers that day. Other participants also chose their own tracks and we all met about 5 pm in Slanický dvor. A long chat followed during the evening as we were planning the tracks for this week.

Ráno však prišiel studený front a daždivé počasie. Museli sme teda odložiť plánované výlety po Orave a trochu smutní sedieť v chatke , čakajúc na lepšie počasie. Mladých chlapcov však pár kvapiek neodradilo a v poobedných hodinách ešte stihli krátky výlet k známej soche Krista.
But in the morning a cold front came with a rainy weather. We had to put aside our planned trips through Orava region and stayed in the cottage sitting and sadly waiting for a better weather. Although young guys did not get scared by those few rain drops and headed for a short ride to a well known Christ statue.

Keď sa počasie trochu umúdrilo, skúsili sme aj my trochu inej zábavy a tak sme na požičanej lodi rozvírili hladinu Oravskej priehrady.
When the weather got more reasonable we also tried some other kind of fun and we made some waves on Orava dam on boat we borrowed.

V ďalší deň už nebola iná možnosť, len pokračovať ďalej smer Tokajské pivnice na juhu Slovenska. Podľa predpovede sa mali mračná pomaly roztrhať a teplé slnečné lúče mali vysušiť naše zvlhnuté oblečenie. Žiaľ, nie vždy sa predpoveď podarí a tak sme našu trasu menili podľa momentálneho stavu mračien. Niekedy úspešne, napríklad v Tatrách, keď sa
nám podarilo obísť búrku, a niekedy zas menej úspešne, napríklad cestou cez Rožňavu.

On the other day there was no other way but to follow on to the south to visit Tokaj wine cellars. According to the weather forecast the heavy clouds were supposed to tear appart and warm sunny weather should have dried our damp clothes. Unfortunatelly the forecast sometimes just not comes out right and so we were adapting the ride to the actual look of the clouds. Sometimes succesfully like in Tatra mountains when we managed to pass by the rainstorm, and sometimes less succesfully like when riding trogh Rožňava.

 

Nakoniec sa nám podarilo nájsť aj zopár teplých lúčov. To už bolo až za Košicami a tak sme v ten deň strávili 350 km v sedle motocykla za  aprílového počasia so slnkom, hmlou, dažďom aj krúpami a zasa slnkom. Ale aj to patrí k výletu. Cestou unavení a z vody zoslabnutí sme si posadali k večernému stolu s jediným predsavzatím , ,, po večeri idem spať“
No čaša Tokajskéko vína a pozvanie na prehliadku 100 metrov dlhej, ručne kopanej pivnice, prebrali v nás zbytok posledných síl a tak sme sa plní odhodlania vytrvať, pustili v ústrety novým dobrodružstvám.

 Finally we managed to find some warm sunshine along the way. But that was after we passed through Košice city and so we spent the day on our motorcycle in a crazy April weather with sun, fog, rain, hailstone and then sun again. But that all belongs to such trip. All tired by riding and all that water we sat down to the dinner table with just one vision, „I will go to bed right after the dinner“. But a goblet of Tokaj wine and an invitation to visit 100 meters long hand dug wine cellar woke our last energy and so full of determination we headed towards new adventures.

 

A stálo to za to. Prehliadka vinárstva s tou do tufu, ručne vykopanou pivnicou, tie nové sudy čakajúce na lahodný mok, či kovové zásobníky s chladením, pre sladké odrody a výklad o spôsobe výroby, či skladovaní miestnych odrôd vína spojené s ich ochutnávkou, to je niečo, čo na Kysuciach či Liptove nepoznáme.  Preto treba spoznávať Slovensko. Každý kraj má niečo svoje, niečo výnimočné, s čím sa rád pochváli a o čo je potrebné sa  podeliť. 

And it was worth it. The sightseeing tour to the wine cellar which has been dug by hand into a tuff, new wine barrels waiting to be filled with a delicious potion or cooled metal tanks for the sweet wines and proffesional commentary about the production or storing local wines of course with some wine tasting is something that is not known for us from Kysuce or Liptov region. That is why it is necessary to explore Slovakia. Each region has its own specials to show and share. 

V rámci regenerácie sme posunuli štart ďalšieho dňa na neskoršiu hodinu a skrátili sme tiež nájazd kilometrov nasledujúceho dňa. Mládenci na pionieroch však stihli ešte prejsť niektoré miesta a tak našli aj zopár príkladov, kde by sme sa mohli na druhý deň pozrieť. Zbehlí tridsiatnici zasa chŕlili ponuky z google na zaujímavé podujatia v smere našej trasy a rada starších vyberala favorita daného dňa. Tak sme sa napríklad čistou náhodou ocitli na predĺženej výstave sôch z Terakotovej armády počas presunu na našu severovýchodnú základňu.

In order to refuel some lost energy we moved the start of the next day to a later hour and we also reduced the number of kilometers to ride that day. Although youngsters on their Jawa Pioners managed to ride through some interesting places that we should visit the next day. On the other hand the guys in their 30s were googling for some interesting events along our way and the council of elders was choosing the favorite event for the day. That is how we by accident found ourselves on a exhibition of Terracotta army statues while travelling to our north-east base.

 

Jednalo sa len  o verné kópie, no aj tak bola táto výstava v Trebišove veľmi zaujímavá. Po zhruba 100 km sme  sa už plahočili v kadi s horúcou vodou, na ďalšej so zastávok trasy Višňa tour 2021 a zasa večerná diskusia, plánovanie trasy ďalšieho dňa. A aby toho nebolo málo, keď sme prešli len 100 km, pustili sme sa do štartovania rôznych druhov starej techniky. Postupne sme prevetrali traktor, aj stabilné motory. Na rad prišlo aj karbidové osvetlenie motocykla a drobná údržba našich strojov. Skrátka ako malí chlapci sme si užívali tieto krásne, aj keď už o niečo väčšie hračky.

The statues were just copies of course but this exhibition in Trebišov city was interesting anyway. After some 100 kilometers we were swimming in wooden tub full of hot water on another stop of our trip. And again the evening discussion and making plans for the next day. And since we still did not have enough, we started to crank up various types of old machinery around...from tractor to stationary engines. Then we tried the carbide lighting system on a motorcycle and some maintenance of our machines. Just like small boys we simply enjoyed these beautiful and somewhat bigger toys.

 

Trasa ďalšieho dňa viedla do najvýchodnejšej obce našej vlasti, k domčeku dedka Večerníčka. Ďalej pozrieť výletnú loď priehrady Domaša a užiť si prázdne cesty tohto regiónu. Skvelo sa tu jazdí. Riedka doprava a vrúcni ľudia. Večer zbaliť potrebné veci a pripraviť sa na návrat. Zasa každý samostatne, alebo v malých skupinkách do svojho regiónu. Niekto 30 a pre nás zostávalo necelých 400 km teraz už v perfektnom počasí presahujúcom 20 stupňov.

The track of the next day lead us to the most eastern village of our country. Then we went to sail the waves of Domaša dam on a cruise ship and then to enjoy the empty roads of this region. It is so pleasant to ride here. The traffic is light and people so warm. The evening was about packing and preparing to get home. Individually or in small groups back to our home regions. Somebody had only 30 kilometers to get home and we had almost 400 of them ahead of us, luckily in a perfect weather with 20 degrees temperature.

 

Na cestu sme sa vybrali v trojici, približne rovnako rýchlych motocyklov s cieľom prísť čo najbližšie k domovu a podľa množstva zostávajúcich síl zvážiť ešte nejakú tu zachádzku okolím. Vedľajšími cestami sme sa dostali pomerne rýchlo k Branisku a potom ešte na jednu fotografiu zo Spišskému hradu, obed pred Hrádkom a potom bočnými cestičkami smer
Mikuláš a Dolný Kubín. Stratu jedného dňa, z počiatku rally, sme si nahradili návštevou Oravského hradu a nakoniec cez Terchovú výletným tempom domov, do Rudinky.

We hit the road in a group of three people on motorcycles with about the same travelling speed capability. Our plan to get close to home and then to consider a possible detour to explore some surroundings. Taking the side roads we quickly got to Branisko, then took a picture from the Spiš castle, had a lunch before entering Liptovský Hrádok and then again by side roads towards Liptovský Mikuláš and Dolný Kubín. The loss of one day from the beginninf of the rally was compensated by visiting the Orava castle and then through Terchová back home by a light tempo to Rudinka.

 

Celkovo sme prešli 1 300 km. Príjemne unavení,  bez ujmy a plný zážitkov sme všetci dorazili do svojich domovov. Načerpali sme množstvo energie, ktorá nám pomôže prežiť nástrahy ďalších dní tohto pomerne šialeného roku, čakajúc na ďalší termín Višňa tour 2022.

Overall we travelled 1300 kilometers during this trip. Tired in a such pleasant way, without any damage and full of new experiences we all safely made it home. We refueled a lot of new energy that will help us to survive the intrigues of this quite crazy year and to wait patiently for the next 2022 Višňa tour.

V budúcom roku nás čaká Banská Štiavnica, Tajchy a región, ktorý sme ešte nenavštívili. Ak máte nejaké tipy na výlet v tomto okolí , tak sem s nimi. Som dychtivý po nových zážitkoch.

Next year we plan to visit Banská Štiavnica, mining lakes and the whole region that we still did not manage to visit. If you have some good tips for trips around here, please let us know. I am already hungry for new adventures.

Za Slovenský Arielklub 
                                                spracoval Karol Burger
For Slovak Ariel club

Karol Burger

Translated by: Rastislav Chmelár

Hodnotenie

Komentáre

karol [30.08.2021 20:38:50] Ej bisťu, hneď by som šiel zasa.
Dušan Feňo [30.08.2021 17:31:45] Super spracovana priebeh cesty, zažitky, reklama na domacu dovolenku, na prirodu Sk.,zaujimavosti Sk.verim, že na bud.rok sa budem moct zučastnit,A hlavne na vysoku pripravenost a spolahlivost strojov.

Pridať komentár


Vašu adresu uvidí len administrátor


UPOZORNENIE: Zaznamenávame Vašu IP adresu. Vyhnite sa prosím vulgarizmom a nenávistným prejavom.