slovak ariel club in english about us in english

výroba potrubia pre palivo a olej

Výroba potrubia pre palivo a olej

Making of the fuel and oil pipeline

Skvelý lak a kombináciu farieb s chrómom na vašom motocykli nádherne doplní jednoduché potrubie pre palivo a olej. Dnes sa naučíme, ako treba postupovať pri jeho zhotovení. Na výrobu potrubia používame medené rúrky rôznych priemerov. Dajú sa pozháňať v obchode s inštalatérskym tovarom alebo v servise klimatizácii.

Great paint job and combination of colours with chrome on your motorcycle can be beautifully supplemented by a simple fuel or oil pipeline. Today we will learn the procedure to make one. We will use copper pipes of various diameters which can be bought in plumbing supplies store or an air condition repair shop.

Koncovky rúrok sa dajú bežne kúpiť na burze a tiež nie je zložité si ich vyrobiť na sústruhu z kusu mosadze. S prevlečnými maticami je to o kúsok horšie z dôvodu vnútorného závitu. Najčastejšie sa pri karburátoroch Amal používa závit G 1/4 a tento typ závitníkov je u nás dostupný. Nemusí to však vždy byť tento druh. Ak je to možné, snažte sa zachovať koncovky a matice zo starého potrubia.

The pipe ends can be bought on old-timer marketplace but also it is not difficult to have them made from a piece of brass on a lathe. It is a bit harder with cap nuts because of the internal threading. The most used thread on Amal carburetors is G ¼ and it is easy to get this size of screw-tap here. However it does not have to be always this type. If possible try to save the ends and cap nuts from the original piping.

Očistené a doplnené súčasti potrubia si najprv skúste namontovať bez rúrky, aby ste sa presvedčili, že žiadna zo súčastí nechýba a všetky kužele a závity pekne sedia. Pripravte si primeraný kus medeného potrubia požadovaného priemeru, cín, kyselinu na spájkovanie a kus valcového materiálu s požadovaným priemerom pre pružnú slučku potrubia.

First of all try to install the clean and supplemented parts of the pipeline without the pipe to make sure that nothing is missing and all of the cones and threads fit. Prepare an adequate size of copper pipe, tin, soldering acid and piece of cylinder shaped material of the desired diameter for the flexible pipeline loop.

Pri potrubí do 6mm jednoducho vytvarujte rúrku pomocou pripraveného kusu valcového materiálu do požadovaného tvaru.  Pri väčších priemeroch sa stáva, že rúrku pri výrobe slučky mierne deformuje . Je pre to vhodnejšie použiť valec so sústruženou drážkou. Slučka je pri výrobe potrubia veľmi dôležitá. Pri chode motocykla tlmí vibrácie a sily spôsobené zmenou teploty, zabraňuje tak prasknutiu rúrky a úniku paliva.

A pipe upto 6 mm diameter can be easily shaped with a simple cylinder shaped object we mentioned before. When forming a thicker pipes of larger diameters a slight deformation of the tube may occur. Then it is more suitable to use a cylinder with grooves turned into the material. The loop is very important part of the pipeline. It absorbs the vibrations and forces caused by the temperature changes therefore it prevents it from pipe breakage and fuel leak.

Odstráňte prebytočný kus potrubia a spojte všetky časti dohromady. Ak všetko sedí , môžeme pristúpiť k spájkovaniu. Na spojenie jednotlivých častí používame cín. Dôležité je konce dostatočne zohriať , aby dokázal cin zatiecť. Použite preto spájkovačky s výkonom aspoň 350 watt. Nám sa najlepšie osvedčili malé horáky na propán.

Remove the excess piece of the pipeline and connect all the parts together. If everything fits we can proceed to soldering. We use tin for connecting the parts permanently. It is necessary to heat the ends thoroughly so the tin can leak in. Use the blowlamp with an output of 350 watt at least. We got the best results with small propane blowlamps.

Spojené potrubie necháme vychladnúť a po prípadnom odstránení nadbytočného cínu opäť zmontujeme na motocykel. Ak všetko sedí a ste zo svojou prácou spokojní, môžete dať potrubie pochrómovať. Dodáte tak svojmu motocyklu krásny detail.

We let the pipeline to cool down and after removing the excess tin if needed, it can be installed to a motorcycle. When everything fits and you are completely satisfied with the results, you can have the pipeline to be chromed. You will add a beautiful detail to your motorcycle.

Netreba sa báť! Poďte to skúsiť a nech sa vám darí priatelia.

No need to worry! Come on friends, try it and may your work be succesful.

 

                                   za Slovenský Arielklub želá   Burger Karol

                                    for Slovak Ariel Club Burger Karol

     Preklad/ Translator - Rastislav Chmelár

 

 

Hodnotenie dokumentu


počet hodnotení: 10

Komentáre

Žiadne komentáre
Vaše meno
Váš e-mail
Vašu adresu uvidí len administrátor
Váš komentár

IP Adresa: 44.192.254.173